دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی

دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی

Dr. mohammad Ebrahimi

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.