دکتر علی سعدوندی

دکتر علی سعدوندی نایب رییس بانکداری بین الملل- سیتی بانک دبی

دکتر علی سعدوندی

Dr. Ali Saedvandi

نایب رییس بانکداری بین الملل- سیتی بانک دبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.