دکتر عباس سعیدی

دکتر عباس سعیدی استاد جغرافیا روستایی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس سعیدی

Dr. Abass Saeidi

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.