دکتر علی حاجی نژاد

دکتر علی حاجی نژاد دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

دکتر علی حاجی نژاد

Dr. Ali Hajinejhad

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Evaluation of Paddy Field Consolidation Project with a Sustainable Livelihood Approach to Rural Households (Case Study: Choobar Rural District, Shaft County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 10، شماره: 1
2 Analysis of Illegal Leisure Effects on the Social Conditions of Rural Households (Case Study: Varza Jang Betting and Gambling in Guilan Province-Belesbeneh Rural District) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 11، شماره: 3
3 اثرات و پیامدهای قمار و شرط بندی بر اقتصاد خانوارهای روستایی (با تاکید بر ورزاجنگ در دهستان بلسبنه بخش کوچصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 73
4 ارتباط عوامل توسعه چشم انداز مستقل روستایی و مزایای توسعه گردشگری ساحلی شهرستان چابهار با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 9
6 ارزیابی سطح برخورداری توسعه خدمات و امکانات رفاهی گردشگری در مراکز شهرستان های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 3، شماره: 5
7 ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه: پیرانشهر) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 7، شماره: 1
8 ارزیابی میزان بهره برداری دهیاران از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان های گلوگاه و بهشهر – استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 6
9 ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
10 ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 15، شماره: 1
11 اولویت بندی راه کارهای تعادل بخشی به برداشت آب زیرزمینی در نواحی روستایی دشت جیرفت با استفاده از تکنیک MOORA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 18
12 اولویت بندی قطب های گردشگری و تدوین راهبردهای توسعه گردشگری منطقه ای با استفاده از تکنیک TOPSISو SWOT مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 4، شماره: 7
13 Formulating Strategic Plan of Medical Tourism Development (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 2، شماره: 4
14 باز آفرینی شهری با تاکید بر شناسایی و تحلیل خوشه های خلاق فرهنگی مطالعه موردی بافت تاریخی فرهنگی شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 18
15 بررسی اثرات فصلی بودن فعالیت های گردشگری بر امنیت شغلی شاغلین بخش گردشگری (مطالعه موردی: شهر سرعین) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 15
16 بررسی الگوهای سرقت مسکونی با به کارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت حیدریه و فومن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 2
18 بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی بعد از رخداد زلزله (موردمطالعه: دهستان سیلاخور شهرستان دورود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی عوامل موثر برآسیب پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری دارای سکونت گاه های غیررسمی با استفاده از GIS (مطالعه موردی مناطق ۱ و ۵ شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
20 بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام، جهت مقاوم سازی مساکن روستایی دربرابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آباده طشک واقع در شهرستان نی ریز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
21 بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی مطالعه ی موردی: مقایسه ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 17
22 بررسی میزان اثرگذاری فعالیت های غیرکشاورزی در توسعه ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت گاه های روستایی (مطالعه موردی: معادن فیروزه خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
23 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه ی موردی: مقایسه ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
24 بررسی وضعیت،شناسایی مزیت نسبی وتدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدلهای تغییرسهم،ضریب مکانی و سوات(SWOT) مورد مطالعه: شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 21، شماره: 79
25 بررسی هویت شهری در فرآیند بازسازی بعد از زلزله (مطالعه موردی: شهر بم) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
26 برنامه ریزی راهبردی اکوتوریسم با استفاده از مدل ترکیبیSWOT - TOPSIS مورد: پارک جنگلی بلوران کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 32
27 برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایرجاذبهها در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 22
28 بهره وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
29 پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعة موردی: شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
30 تاثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری، مطالعه موردی شهر بانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 1، شماره: 2
31 تاثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی فضایی مناطق شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 42، شماره: 4
32 تبیین جایگاه برنامه های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعه فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
33 تبیین و ارایه الگوی بازآفرینی شهری فرهنگ محور با تاکید بر رویکرد نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
34 تحلیل جایگاه و تدوین برنامه ی استراتژیک حکمروایی خوب مطالعه ی موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
35 تحلیل دسترسی و نظام پراکنش فضایی کاربری‌ها در راستای عدالت توزیعی جهت سرزندگی فضاهای شهری (موردمطالعه: ناحیه 3 منطقه 16 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 28
36 تحلیل روند تغییرات و تحولات روستاهای دهستان دلفارد با تاکید بر نقش شهر جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
37 تحلیل عوامل و محرک های موثر بر شادابی خانوارهای روستایی شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 73
38 تحلیل منابع درآمدی دهیاری ها با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی (روستای نارجوییه شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
39 تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
40 تحلیل و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در محلات شهری (نمونه موردی: شهر فارسان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
41 تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 1
42 تدوین راه بردهای گسترش توریسم پزشکی شهر شیراز با استفاده از روش برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 8
43 جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی - اقتصادی در سطح نواحی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 4
44 سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
45 سنجش ارزش های محیطی در تخمین تمایل به دریافت وام برای مقاوم سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناسی: بخش آباده طشک واقع در شهرستان نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
46 سنجش رضایت مندی از کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه (قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
47 سنجش سطح توسعه روستاهای ایران با استفاده از شاخص های طبیعی کیفیت زندگی (PQLI) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 65
48 عوامل موثر بر آمادگی فردی در برابر وقوع سیل در روستاهای کوهستانی مستعد طغیان سیل شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
49 عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
50 مطالعه تطبیقی عوامل ساختاری، کارکردی و نهادی المان های گردشگری شهری و عوامل موثر بر توسعه آن ها (مطالعه موردی: برج های آزادی و ایفل) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 3، شماره: 1
51 واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (نمونه: دهستان چوبر، شهرستان شفت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مخاطره بهمن درعرصه های گردشگری کوهستان مطالعه موردی: شهرستان شمیران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی اهمیت یکپارچه سازی جزئیات مونتاژ در طراحی سیستم تولید سلولی با رویکرد پیشنهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 اوقات فراغت و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
4 برج آزادی نمونه ای از معماری ایرانی – اسلامی و نقش آن درتوسعه گردشگری شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
5 بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگر ی درشهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 بررسی ظرفیت های قانونی اشتغال زایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی (نمونه موردی: منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی) (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
7 بررسی فرصتها و چالشهای ارتقای بازار بینالمللی گردشگری فرهنگی ایران باتأکید بر بازار هدف کشور چین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
8 بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات سیاحتی و اقامتی گردشگری شهر بانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
9 بررسی نقش کارکردی رسانه ها درایجاد و برقراری امنیت شهرهای مرزی با تاکید برشهرهای مرزی جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
10 پهنه بندی عرصه های اکوتوریسمی شهرستان تنکابن با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 تاثیرات گردشگری بر جدایی گزینی فضایی قیمت زمین در شهر بانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
12 تأثیرات گردشگری بر جدایی گزینی فضایی قیمت زمین در شهر بانه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
13 تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه اقتصادی شهر بانه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
14 تحلیل تاثیر طراحی الگوهای انگیزشی گردشگران دربازاریابی گردشگری کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
15 تحلیل تاثیر قوانین برداشت آبهای زیرزمینی در مطلوبیت بخشی به بهره برداری از منابع آب در نواحی روستایی دشت جیرفت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
16 تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
17 تدوین استراتژی اساسی جهت توسعه گردشگری شهرستان کنارک با بهره گیری از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
18 توسعه گردشگری در مناطق جنگی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
19 جایگزینی طرح های جامع با طر حهایCDS (مطالعه موردی زابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
20 جهانی شدن و پیامدهای آن در ساختارهای شهری جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 حل مساله زمان بندی پروژه درحالت چندمد با درنظرگرفتن محدودیت منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به وسیله الگوریتم ژنتیکی با استفاده از بهبود هوشمند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 مدیریت مخاطرات انسانی درتفرجگاه های کوهستانی با استفاده ازGIS مطالعه موردی پیست شمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
23 مقایسه تطبیقی نقش نهادهای متولی جاذبه های گردشگری در رونق گردشگری (مطالعه موردی: مقایسه مدیریتی- نهادی برج آزادی و ایفل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
24 وضعیت استانداردهای کشاورزی زیستی در جهانمطالعه موردی: اتحادیه اروپا، استرالیا و ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 وضعیت استانداردهای کشاورزی زیستی در جهانمطالعه موردی: ایالات متحده آمریکا، هند و ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار