دکتر مجید مداح

دکتر مجید مداح استاد  اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

دکتر مجید مداح

Dr. Majid Maddah

استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.