دکتر حسین شبانخو

دکتر حسین شبانخو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

دکتر حسین شبانخو

Dr. Hossein shabankhoo

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.