دکتر فرامرز معطر

دکتر فرامرز معطر استاد گروه مهندسی آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

دکتر فرامرز معطر

Dr. Faramarz Moattar

استاد گروه مهندسی آلودگی هوا، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.