دکتر محمدرسول آهنگران

دکتر محمدرسول آهنگران استاد، دانشگاه تهران

دکتر محمدرسول آهنگران

Dr. Mohammad Rasoul Ahangaran

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Critical Review of Philosophy of Economics: An Islamic Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 5، شماره: 1
2 آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 15، شماره: 1
3 ابتدای به جهاد و اصناف آن؛ تطبیقی تحلیلی بر فقه امامیه و اهل سنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 3، شماره: 5
4 اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش ها (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 14
5 اسباب انتشار المقامه فی الادب العربی و اندثارها فی العصر الحدیث وانحصارها فی الادب الفارسی (دریافت مقاله) فصلیه دراسات الادب المعاصر دوره: 13، شماره: 50
6 استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 2
7 اصل آزادی قراردادی با نگاهی به آیه 29 سوره نساء (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 7، شماره: 13
8 اعتبار و ارزش شهرت روایی از منظر امامیه و اهل سنت و کاربرد آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
9 امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 17، شماره: 56
10 امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و اجتهاد دوره: 8، شماره: 15
11 امکان سنجی مشروعیت حق ورود زن و شوهر به محدوده حریم اطلاعاتی یکدیگر در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 9، شماره: 18
12 انحراف در بحث ازمفهوم وصف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 1، شماره: 2
13 Evaluating the Cultural Management of Islamic Dressing at Universities (Case research: evaluating the attitude of students (girls and boys) of Islamic Azad University, Central Tehran Branch) (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 1
14 The Concept of the Recitation of the Noble Qur’ān with Ḥuzn: A Critical Examination (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 2، شماره: 1
15 The Different Viewpoint of Islamic Jurisprudence towards the Dominant Rules of Production, Distribution and Consumption (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 1، شماره: 1
16 The Jurisprudential Foundations of the Fight against Terrorism and Iran's Efforts in this Regard (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 3، شماره: 2
17 باز پژوهشی در ارکان ماهوی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 54، شماره: 1
18 بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
19 بازپژوهشی فقهی حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 5، شماره: 7
20 بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران (دریافت مقاله) پژوهه های فقهی تا اجتهاد دوره: 5، شماره: 9
21 بازپژوهی حیله های مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 1، شماره: 2
22 بازپژوهی حیله های مشروع فرار از ربا با رویکرد فقه مقارن (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 1، شماره: 1
23 بازپژوهی در حکم استظلال محرم و تردد در مکه مکرمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 1
24 بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدوده آن در ماده ۲۲۳ قانون مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 7، شماره: 1
25 بازپژوهی مشروعیت قراردادهای نوپدید با تاکید بر آیه شریفه اوفوا بالعقود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 10، شماره: 36
26 بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 2
27 بازخوانی مبانی مشروعیت قراردادهای نامعین با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 5، شماره: 2
28 بررسی اختلاف مبانی فقهی صاحب مسالک(ره)و صاحب جواهر در مسائل جزائی (حدود و قصاص و دیات) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
29 بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 5، شماره: 5
30 بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 19، شماره: 1
31 بررسی تاثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله حاکمیت در الزام به حجاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 8
32 بررسی تحول و تطور نهاد نفقه در فقه امامیه ونقش آن در سلامت واستحکام خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
33 بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از شهادت زور از منظر اخلاق، فقه امامیه و حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 52
34 بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 105
35 بررسی جایگاه تشهیر در ایجاد امنیت و انحرافات اجتماعی و تاثیر آن بر حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 2
36 بررسی جایگاه و آثار عقد رهن در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
37 بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تاکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
38 بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی دوره: 7، شماره: 13
39 بررسی عقد ضمان در نظام حقوقی کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
40 بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 91
41 بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 52، شماره: 2
42 بررسی فقهی-حقوقی ابعاد اجتماعی حریم خصوصی در خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده دوره: 3، شماره: 5
43 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تدوین حق مالی نحله (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
44 بررسی معنای باطنی «طهارت و نجاست» و نقش آن در اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 3
45 بررسی منتقدانه مشروعیت تداوم زناشویی با زانیه در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 13
46 بررسی منتقدانه نظریه تلقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 1، شماره: 1
47 بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده ۶۸۵ و ۶۲۷ قانون مدنی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 11، شماره: 1
48 بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 10، شماره: 4
49 پژوهشی پیرامون بحث اعجاز قرآن در کتاب «البیان» با رویکرد انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 14، شماره: 53
50 تاثیر معاینه و تحقیق محل در اقناع وجدان علم قاضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 2
51 تاملی در فلسفه آفرینش انسان در نظام تربیتی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 1
52 تبیین رابطه سببی میان معصیت الهی و بلایای طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 10، شماره: 2
53 تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
54 تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
55 تحلیل فقهی خودکشی از منظر فقهای مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
56 تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
57 تحلیل مبانی فقهی ادغام مجازات بازدارنده در مجازات تعزیری با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 7، شماره: 1
58 تحلیلی بر مفهوم «مکتب» و «پارادایم» و ابتنای روش شناسانه آنها از منظر آیت الله سید محمدباقر صدر و توماس کوهن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 85
59 تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تاکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 1
60 تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیر مسلمانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 4، شماره: 8
61 تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت ها از دیدگاه مذاهب فقهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 2، شماره: 3
62 تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 2، شماره: 7
63 تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه، انگلستان و آیین دادرسی مدنی فرامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
64 تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 3
65 تکریم: راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل کتاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
66 تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 1
67 توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 25، شماره: 98
68 چالش های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فن آوری های رایانه ای (تحلیلی بر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک) (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 1
69 حکم تبدیل عقد نکاح موقت به دائم با فرض ذکرنکردن مدت در صیغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده دوره: 4، شماره: 7
70 حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 94
71 حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 52
72 درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 4
73 درآمدی بر مبانی رابطه حقوق و اخلاق در سنجه منطق فازی: تعامل یا تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 16، شماره: 40
74 رابطه حد ارتداد و مدعی امامت (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
75 رویکرد نقادانه در چگونگی شناخت خدای متعال۰ (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 3
76 رویکردهای اخلاقی در تعین دیه و ارش با تکیه بر اولویت های پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 1
77 ساختار و اهمیت دادگاه های تجاری با توجه به ویژگی های خاص حقوق تجارت: مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 2، شماره: 1
78 ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 10، شماره: 39
79 عقلانیت و علم معیار تمایز معنویت در اسلام از معنویت در سایر مکاتب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 13
80 غذا و تغذیه از منظر قرآن کریم و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه فقهی و حقوقی عرشیان فارس دوره: 1، شماره: 2
81 فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 45، شماره: 3
82 فساد از نظر آیات و روایات با تاکید بر شناسایی جرم انگاری ادعای مهدویت و انعکاس آن در پوسترهای معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
83 قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
84 کاستی های اجرای بانکداری اسلامی در ایران با محوریت بایسته های آموزش و پژوهش فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 57
85 کاوش فقهی در تبیین رابطه میان وجوب انفاق و تمکین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 1، شماره: 1
86 کاوشی نوین در مساله زکات اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 34
87 گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تاکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 3
88 گونه شناسی ساختارهای فقهی عدالت و ارتباط ساماندار آن با اخلاق صنفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 30
89 ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 42
90 ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 1
91 مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 2
92 مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی ( بررسی نظریه جرم شناسی جامعه شناختی برچسب زنی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 46
93 مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر فقهی وحقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
94 مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 5
95 مبنای فقهی مشروعیت قوانین با رویکرد قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 46
96 متدولوژی ویتگنشتاین در خصلت غیر شناختی زبان دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 4
97 مراجعه نقدیه فی مبانی مفهوم الشرط (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 4
98 مشروط انگاری تحقق جرم بغی به قیام مسلحانه در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در ترازوی نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 68
99 مصارف وقف در عصر ایلخانان با توجه به اوضاع و احوال مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 8، شماره: 15
100 مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 7
101 مطالعه تطبیقی صحت خرید و فروش کودک ممیز در فقه مقارن و حقوق ایران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های فقه تطبیقی و حقوق دوره: 1، شماره: 1
102 ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 8، شماره: 2
103 نگرشی نوین در نقد حجیت خبر ثقه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
104 نیازمندی به تامل و استدلال در دو مرحله تصور و اثبات خدای متعال (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 3
105 واکاوی احکام و حریم راه ها از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی با ‎ سیاست کیفری بر مبنای حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 20
106 واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 3
107 واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 9، شماره: 3
108 واکاوی مفهوم واژه «عجب» در قرآن کریم با رویکردی انتقادی (دریافت مقاله) پژوهش نامه نقد آراء تفسیری دوره: 3، شماره: 1
109 وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 4
110 وحدت وجود عرفانی در سنجه فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 10، شماره: 3
111 همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر عنصر مادی جرم "دستکاری بازار" (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
2 Money Laundering in Iranian Domestic law and International Law (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
3 بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی
4 بررسی فقهی اجتماعی تاثیر فردگرایی بر گفتمان عدم مداخله پلیس در الزام به حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
5 تبیین روایی حکم فقهی کفاره غیبت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
6 تصرف در لقطه از منظر حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
7 جایگاه عرف در قراداد های رسمی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
8 جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
9 حکم شرعی و نحوه برخورد مکلفین با تهمت از دیدگاه قران و احادیث (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی