دکتر راحله کریمی آشتیانی

دکتر راحله کریمی آشتیانی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر راحله کریمی آشتیانی

Dr. Raheleh Karimi ashtiyani

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.