دکتر اسحاق کشتکار

دکتر اسحاق کشتکار استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اسحاق کشتکار

Dr. Ehsan Keshtkar

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات مرفولوژیک و بیوشیمیایی گونه زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در خاک های آلوده به سرب (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 3
2 بررسی اثر عوامل محیطی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای گیاه تاتورهDatura stramonium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
3 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر توق Xanthium strumarium L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
4 کاربرد علفکش ارادیکان EPTC+ دی کلرواستامید به روش سم آبیاری و مقایسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف های هرز ذرتZea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) برای مهار علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر تنش خشکی بر کارایی علفکش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) برای مهار علف هرزیولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر تنش خشکی برکارایی علف کش یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل (آتلانتیس) بر علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر تنش خشکی برکارایی علفکش یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل (آتلانتیس) بر علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی مقاومت عرضی علف هرز خونی واش معمولی (Phalaris minor Retz.) به کلودینافوپ -پروپارژیل و پینوکسادن در مزارع گندم استان اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 ارزیابی مقاومت در جمعیت علف هرز چچم یکساله (Lolium rigidium) به علف کش مزوسولفورون +یدوسولفورون (آتلانتیس) در یک مزرعه گندم استان تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی مقاومت علف هرز خونی واش معمولی )Phalari minor Retz.( به باری برگ کش های پرکاربرد در کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
8 بررسی برخی از ویژگیهای بذر در بیوتیپ های یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana L.) حساس و مقاوم به علف کش کلودینافوپ-پروپارژیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی پاسخ توده های مقاوم و حساس علف هرز خونی واش معمولی (Phalaris minor) به دزهای مختلف علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کننده مفن پایردی اتیل از دو استان کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی شایستگی نسبی بیوتیپهای چچم یکساله (.Lolium rigidum L) حساس و مقاوم به علف کش کلودینافوپ- پروپارژیل: جوانه زنی در عمق های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 پاسخ علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) و یولاف وحشی بهاره(.(Avena fatua L به افزایش دزهای علف کش کلودینافوپ -پروپارژیل (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
12 پاسخ علف هرز سیاه تخمه (Agrostemma githago) به درجه حرارت های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 پیامدهای حذف علف کش ها در مدیریت علف های هرز در ایران و جهان (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
14 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 تاثیر امواج فراصوت بر شکست خواب و ویژگی های جوانه زنی بذرخارشتر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تأثیر اختلاط برخی علف کش ها و حشره کش ها بر تراکم و زیست توده علفهای هرز مزرعه گندم دیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 مقاومت عرضی علف هرز چچم یک ساله )Lolium rigidum Gaudin( به علف کش های بازدارنده ACCase مورد استفاده در مزارع کلزا (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
18 مقاومت یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana Durieu.) به بازدارندههای استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز در مزارع کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران