دکتر امیرمحمد کلابی

دکتر امیرمحمد کلابی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرمحمد کلابی

Dr. Amir mohammd Colabi

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
2 ارائه مدل حکمرانی پایدار با تاکید بر توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
3 از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 51
4 بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
5 تبیین جایگاه امنیت اجتماعی درخلق ارزش مشترک در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
6 شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب وکار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
8 شناسایی و تبیین آمیخته بازطراحی مدلهای کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
9 طراحی مدل کسب و کار در گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
10 طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 13
11 مدل بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان با تبیین نقش گرایش کارآفرینانه، نوسازی استراتژیک، قابلیت های پویا و توسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 5، شماره: 4
12 مدل تعهد سازمانی با تبیین جایگاه نوآوری سازمانی، فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
13 مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
14 مفهوم پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 11
15 مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش شخصی از دیدگاه کارآفرینان اجتماعی: با رویکرد خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
2 اهمیت و شناسایی مولفه های حاکمیت شرکتی در بهبود فضای مدیریتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 مدل های ذهنی کارآفرینان برتر ایران: با تاکید بر موفقیت کارآفرینان نوپا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)