دکتر امیرمحمد کلابی

دکتر امیرمحمد کلابی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرمحمد کلابی

Dr. Amir mohammd Colabi

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل اکوسیستم گردشگری پایدار با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
2 ارائه مدل اکوسیستم نوسازی استراتژیک با تاکید بر پایداری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 2
3 ارائه مدل تاب آوری کسب وکار: تبیین نقش نوآوری مدل کسب وکار، نوآوری باز، چابکی سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری دوره: 2، شماره: 1
4 ارائه مدل حکمرانی پایدار با تاکید بر توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 2
5 از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 51
6 بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
7 تبیین جایگاه امنیت اجتماعی درخلق ارزش مشترک در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
8 شناسایی ابعاد تاثیرگذار بر سطح پیچیدگی شناختی کارآفرینان تصمیم گیرنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
9 شناسایی عوامل موثر بر بانکداری اسلامی با تاکید بر توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 4، شماره: 1
10 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدل کسب وکار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
11 شناسایی و تبیین آمیخته بازطراحی مدلهای کسب و کار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 50
12 طراحی مدل پیش بینی چرخه عمر محصول با رویکرد ترمودینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
13 طراحی مدل توسعه پایدار شرکتی: تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی، حاکمیت شرکتی، و خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
14 طراحی مدل کسب و کار در گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
15 طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 13
16 طراحی مدل هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای با تبیین نقش نوآوری باز، توسعه دیجیتالی، هوش مصنوعی و هوش تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه دوره: 2، شماره: 2
17 مدل بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان با تبیین نقش گرایش کارآفرینانه، نوسازی استراتژیک، قابلیت های پویا و توسعه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 4
18 مدل تعهد سازمانی با تبیین جایگاه نوآوری سازمانی، فرهنگ سازمانی، مسئولیت اجتماعی شرکتی و خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
19 مدل کسب و کار پایدار (م.ک.ک.پ) و شبکه سازی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 4
20 مدل های ذهنی کارآفرینان برتر ایران: با تاکید بر موفقیت کارآفرینان نوپا (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 4
21 مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
22 مزیت رقابتی پایدار در پلتفرم های دیجیتال رسانه ای: مروری کتاب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه دوره: 2، شماره: 3
23 مفهوم پردازی راهبردهای کارآفرینانه در بازاریابی بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 11
24 مفهوم پردازی فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش شخصی از دیدگاه کارآفرینان اجتماعی: با رویکرد خلق ارزش مشترک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 اهمیت و شناسایی مولفه های حاکمیت شرکتی در بهبود فضای مدیریتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 بررسی تاثیر بازاریابی شبکه ای بر توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲
4 مدل های ذهنی کارآفرینان برتر ایران: با تاکید بر موفقیت کارآفرینان نوپا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت