دکتر محمدرضا کلباسی

دکتر محمدرضا کلباسی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا کلباسی

Dr. Mohammad Reza Kalbassi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ایجاد ماهیان تتراپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک گرمایی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
2 آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و روده ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 1
3 اثر لسیتین جیره بر شاخص های رشد و ویژگی های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt ۱۸۶۹) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
4 اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 4
5 اثرات پپتید ضدمیکروبی هپسیدین ماهی آزاد دریای خزر در کنترل باکتری بیماریزای Streptococcus iniae در شرایط درون‎ تنی و بررسی اثر آن بر بیان ژن‎ های سایتوکین در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
6 اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, ۱۸۷۷) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 1
7 ارزیابی ژن MHC-class IIα درماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به روش SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 1
8 ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
9 استفاده از دکستروز مونوهیدرات جهت القای هایپرگلایسمی در ماهی مدل زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
10 القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss به وسیله شوک های گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 2
11 بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
12 بررسی امکان تشخیص جنسی فیل ماهی (Huso huso) یا استفاده از روش PCR-RAPD (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 13، شماره: 1
13 بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
14 بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
15 بررسی برخی شاخصه های خون شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مواجهه با نونیل فنل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
16 تاثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 2
17 تاثیر شوری آب بر سمیت حاد نانوذرات نقره کلوییدی در بچه ماهیان  قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss)  (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
18 تاثیر هورمونهای LHRHA۲و عصاره غده هیپوفیز کپور معمولی بر برخی از شاخص های لقاح و کیفیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی Barbus sharpeyi (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 2
19 تأثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
20 تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser perisicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
21 تعیین ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی پوسته سیست آرتمیا اورمیانا (Artemia urmiana) واستخراج کیتین از آن (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
22 تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, ۱۷۵۸) تالاب های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 1
23 کاربرد فوم های پلی اورتان محتوی زئولیت نقره درسیستم فیلتراسیون آب پرورش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور کنترل عفونت ناشی ازاسترپتوکوکوس اینیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
24 مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران (مرکز شهید رجایی ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
25 مطالعه زیستی لاک پشت خزری (mauremys caspica caspica) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 3
26 مطالعه کاریولوژیک نسل F۱ حاصل از آمیخته گری ماهیان ماش ماده و سفید نر (Leusiscus aspius × Rutilus kutum) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 12، شماره: 42
27 مقاله علمی – پژوهشی: اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 2
28 مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 3
29 همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F۱ در شیوه لقاح مخلوط گامتها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 4
30 یافته علمی کوتاه:بیوتکنیک نگهداری کوتاه مدت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 4
31 یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب DNA ناشی از تابش پرتو UV-B بر لارو در حال جذب کیسه زرده قزل آلای رنگین کمان با استفاده از روش Comet Assay (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
2 ارزیابی تاثیر استفاده از سطوح مختلف نانو سلنیوم جیره بر کیفیتDNA اسپرم ماهی طلایی Carassius auratus با استفاده ازآزمون کامت قلیایی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
3 Karyological study of F1 hybrids between female Asp and male Kutum (Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii ♂) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 بررسی اثرات سطوح مختلف نانو سلنیوم جیره بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی طلایی Carassius auratus با استفاده از نرم افزار CASA (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
5 بررسی تاثیرات برخی از آلوده کننده های محیط زیستی بر تغییرات بیان برخی از ژنها به عنوان نشانگر زیستی درتاسماهی ایرانیAcipenser persicus (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی خواص آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی برگ زیتون در مقابل باکتری Kocuria rhizophila (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
7 بررسی شاخصهای خونی ماهی قزل آلای رنگینکمان ( Oncorhynchus (mykiss طی دوره 3 ماه پرورش در قفس های دریای خزر (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
8 تاثیر آلبومین سرم گاوی و دی متیل سولفوکساید در محلول رقیق کننده انجماد بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
9 تاثیر آلبومین سرم گاوی و لسیتین سویا در محلول رقیق کننده انجماد بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 تاثیر نانوذرات نقره کلوییدی بر تغییرات فلورباکتریایی آبشش ماهی سفید دریای خزر Rutilus Frisii Kutum (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
11 تبارشناسی جمعیت اردک ماهی شمالی Esox lucius در تالاب انزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی
12 تعیین زمان اسمولت شدن ماهی آزاد دریای خزر از طریق سنجش میزان بیان ژن آنزیم Na(+), K(+), ATPase در آبشش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
13 جداسازی و شناسایی باکتری Kocuria rhizophila MK۴۶۵۳۶۸ به عنوان عامل بیماریزا در ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
14 سمیت حاد دی‌اکسیدتیتانیوم آناتاز بر روی ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
15 شناسایی عوامل تأخیر در پروژ ههای برق منطق های تهران (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
16 طراحی کنترل کننده ی سیستم جبرانساز استاتیکی توان راکتیو با پاسخ گذرا و حالت دائمی مطلوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران
17 مروری بر روش های مقابله با ساپرولگنیا در انکوباتورهای ماهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
18 مروری بر نشانگر مولکولی AFLP و کاربرد آن در ژنتیک جمعیت آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
19 مطالعه کاریولوژیک نسل F1 حاصل از هیبریداسیون ماهیان ماش ماده و سفید نر (♂ Aspius aspius ♀× Rutilus frisii) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
20 مقایسه خصوصیات ریختی و شمارشی دوجمعیت اردک ماهی Esox Lucius Linnaeus, 1785 دردریاچه ولشت و تالاب امیرکلایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران