دکتر محمدرضا کلباسی

دکتر محمدرضا کلباسی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا کلباسی

Dr. Mohammad Reza Kalbassi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر لسیتین جیره بر شاخص های رشد و ویژگی های خونی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baeri Brandt ۱۸۶۹) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
2 ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 16، شماره: 2
3 القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss به وسیله شوک های گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 2
4 بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
5 بررسی امکان تولید جمعیت تمام ماده تریپلوئید قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
6 بررسی برخی شاخصه های خون شناسی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مواجهه با نونیل فنل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی تغییرات بافتی آبشش در لاروهای تازه تفریخ شده ماهی قزل‎آلای رنگین‎کمان (Oncorhynchus mykiss) متعاقب تجویز غلظت‎های مختلف نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 3، شماره: 3
8 تاثیر شوری آب بر سمیت حاد نانوذرات نقره کلوییدی در بچه ماهیان  قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss)  (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
9 تأثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
10 تخلیص و شناسایی برخی خصوصیات ایمونوگلوبولین سرم در تاسماهی ایرانی (Acipenser perisicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 3
11 تولید و ارزیابی رده سلولی اپیتلیالی شکل از بافت باله ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 2، شماره: 3
12 مروری بر روش های نوین در رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته ماهیان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 2
13 مطالعه بیان ژن های پرتوانی در مراحل مختلف تکوین جنینی ماهی گورخری (Danio rerio) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 3، شماره: 1
14 همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F۱ در شیوه لقاح مخلوط گامتها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 4
15 یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تاثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F۱ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب DNA ناشی از تابش پرتو UV-B بر لارو در حال جذب کیسه زرده قزل آلای رنگین کمان با استفاده از روش Comet Assay (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
2 Karyological study of F1 hybrids between female Asp and male Kutum (Aspius aspius ♀ × Rutilus frisii ♂) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 شناسایی عوامل تأخیر در پروژ ههای برق منطق های تهران (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
4 طراحی کنترل کننده ی سیستم جبرانساز استاتیکی توان راکتیو با پاسخ گذرا و حالت دائمی مطلوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران