دکتر یحیی کوچ

دکتر یحیی کوچ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یحیی کوچ

Dr. Yahya Kooch

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آتش سوزی بر کیفیت رواناب در حوضه های آبخیز جنگلی (مطالعه موردی: جنگل آموزشی خیرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 4
2 اثر آتش سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 2
3 اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
4 اثر اندازه روشنه های پوشش تاجی بر فعالیت های زیستی و اجزای ماده آلی خاک در یک توده جنگلی راش (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
5 اثر پوشش های جنگلی پهن برگ و سوزنی برگ بر شاخص های میکروبی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
6 اثر پوشش های جنگلی، مرتعی و زراعی بر مشخصه های میکروبی و فعالیت های آنزیمی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
7 اثر پوشش های درختچه ای خالص و آمیخته ولیک بر تغییرپذیری مشخصه ها و پویایی تنفس میکروبی خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
8 اثر پوشش های درختی بر شاخص های زیستی خاک سطحی در یک اکوسیستم جنگلی جلگه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
9 اثر تخریب جنگل و تغییر پوشش گیاهی رویشگاه بر شاخص های اکولوژیکی لایه آلی و معدنی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 6
10 اثر ترکیب تاج پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
11 اثر ترکیب تاج پوشش بر مقدار لاشریزی، تنفس و برخی خصوصیات خاک در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 3
12 اثر ترکیب های تاج پوشش راش (Fagus orientalis Lipsky) و ممرز (Carpinus betulus L.) بر مشخصه های زیستی خاک در ناحیه هیرکانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 2
13 اثر تغییرات ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی و زیست محیطی توده جنگل های کاج بروسیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 2
14 اثر توده های جنگل کاری شده با سنین مختلف و پوشش مرتعی بر ویژگی های لایه آلی و سطحی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
15 اثر توده های مختلف جنگلی بر خصوصیات خاک، تنوع زیستی پوشش علفی کف و زادآوری در سری الندان- ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
16 اثر تیپ های مختلف جنگلی بر کیفیت لاشبرگ و فعالیت آنزیمی خاک در جنگل واز نور- استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
17 اثر چهار نوع درخت پهنبرگ بر ذخیرهسازی و معدنیشدن کربن و نیتروژن خاک در عرصه جنگلی شهرستان نور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
18 اثر شدت تخریب پوشش گیاهی چوبی بر شاخص های سلامت خاک سطحی منطقه خانیکان نوشهر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
19 اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه ای نوشهر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
20 اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه های گیاهی جنگل های غرب بجنورد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
21 اثر گونه های درختی پهن برگ بر مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک در جنگل جلگه ای نور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 1
22 اثر گونه‌های درختی پهن‌برگ بر فراوانی و تنوع کرم‌های خاکی در اکوسیستم جنگلی جلگه‌ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 1
23 اثر موقعیت شیب کاتنا بر مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگل راش اسالم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 1
24 اثرات آشفتگی ناشی از تغییر کاربری اراضی بر پویایی فعالیت کرم ها، نماتدهای خاکزی و تصاعد دی اکسیدکربن خاک سطحی در ناحیه نوشهر (مطالعه موردی: گردکوه صافک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
25 اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی طبیعی در مقیاس محلی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
26 ارزیابی شاخص های کیفی خاک در رویشگاه های جنگلی تخریب و تبدیل شده به مرتع در غرب مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
27 ارزیابی شاخص هوموس (Humus Index) در رابطه با متغیر های پوشش جنگلی و گرادیان ارتفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
28 ارزیابی کمی پویایی کربن و نیتروژن خاک تحت جنگلکاری های بلندمازو و توسکا ییلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 2
29 بازسازی جنگل تخریب شده با استفاده از گونه های بومی و غیربومی: بررسی حاصلخیزی خاک و کیفیت توده (مطالعه موردی: چمستان- استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
30 بررسی تاثیر بیوچار حاصله از Azolla filiculoides بر مشخصه های مورفو فیزیولوژیکی گونه Kochia prostrata L. تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 71
31 بررسی تغییرات مشخصه های میکروبی خاک در اثر تغییر در نوع و مدت زمان کاربری (مطالعه موردی: مراتع چهار دانگه کیاسرمازندران) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
32 بررسی تغییرات ویژگی های خاک در تیپ های خالص و آمیخته راش در جنگل های غرب گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 9، شماره: 4
33 بررسی ساختار مکانی خصوصیات خاک در یک توده جنگلی راش با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 60
34 بررسی فعالیت جانداران خاک زی و میکروبی خاک در زیرآشکوب توده های خالص و آمیخته پهن برگ جنگل های خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 1
35 بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
36 پویایی جریان گازهای خاک در ارتباط با ریزتوپوگرافی چاله و کپه در یک جنگل پهن برگ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
37 پویایی مشخصه های بیوشیمی و میکروبیولوژی خاک در مدیریت های مختلف اراضی ناحیه هیرکانی غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
38 تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
39 تاثیر انواع کاربری های زمین بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و ترسیب کربن خاک حاشیه رودخانه کرخه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 4
40 تاثیر برخی عوامل فیزیوگرافی و فیزیکوشیمیایی خاک رویشگاه جنگلی ممرز بر زیتوده کرم خاکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 2
41 تاثیر پوشش اراضی جنگلی و غیرجنگلی بر محتوی مواد آلی، اسیدهای فولویک و هیومیک خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
42 تاثیر ترکیب تاج پوشش توده جنگلی بر چرخه بیوژئوشیمیایی گونه راش هیرکانی (Fagus orientalis Lipsky) (مطالعه موردی: جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس- صلاح الدین کلا) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
43 تاثیر تغییر کاربری جنگل بر ویژگی های کیفی خاک و تصاعد دی اکسید کربن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
44 تاثیر توده های دست کاشت کاج تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی اکسید کربن خاک در فضای سبز شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 4، شماره: 4
45 تاثیر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) ، بلندمازو (Quercus castaneifolia) و زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) بر مشخصه های لاشبرگ، خاک و تصاعد دی اکسید کربن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 2
46 تاثیر خصوصیات خاک و آب بر مشخصه های رویشی درختان حرا در رویشگاه قشم استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 4
47 تاثیر روشنه های تاجی جنگل بر فعالیت آنزیمی، مواد آلی محلول و اسیدهای آلی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 4
48 تاثیر سن کاربری های مختلف بر پویایی اشکال مختلف کربن آلی خاک (مطالعه موردی: منطقه چهاردانگه شهرستان کیاسر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
49 تاثیر کاربری های مختلف بر شاخص های نوین کیفیت خاک در منطقه البرز مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
50 تاثیر معدن کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 1
51 تاثیر نوع رویشگاه بر ویژگی های خاک و تنوع گیاهی در اکوسیستم های طبیعی دامنه شمالی البرز (مطالعه موردی: حوزه واز) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 16
52 تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده های خالص و آمیخته راش و ممرز (دارابکلای مازندران) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
53 تعیین تیپ های جنگلی برمبنای شا خص اهمیت(IV) درجهت های جغرافیایی جنگل های پایین بند خانیکان چالوس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
54 تغییر پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
55 تغییرپذیری شاخص های کیفی خاک در ارتباط با میکروتوپوگرافی حادث شده از ریشه کن شدن درختان جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
56 تنوع زیستی گیاهی تحت تاثیر موقعیت شیب کاتنا در راشستان های اسالم- گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
57 تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
58 شناسایی قارچ‎ های میکوریز آربوسکولار همزیست با گونه ‎های گیاهی در رویشگاه‎های مختلف بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 22
59 فراوانی و تنوع کرم ها در خاک سطحی رویشگاه های جنگلی تخریب و احیا شده ناحیه خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 3
60 کارایی نانو ذرات آهن و پسماند سلولزی در اصلاح خاک آلوده به سرب و استقرار نهال بلندمازو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
61 کیفیت لاشریزه و اجزای ناپایدار ماده آلی خاک در عرصه های جنگلی احیا شده ناحیه خزری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
62 مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده های طبیعی و دست کاشت جنگلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
63 مقایسه عناصر غذایی برگ و خاک بلوط ایرانی در رویشگاه طبیعی و جنگل کاری شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 30، شماره: 1
64 مقایسه عناصر غذایی پرمصرف خاک در توده های جنگل کاری در مرکز بذر جنگلی خزر، آمل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 6
65 مقایسه میزان ذخیره ی کربن و نیتروژن در خاک کاربری های جنگل دست کاشت، جنگل طبیعی و اراضی کشاورزی آبخیز دشت ارژن در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
66 نقش جاده های جنگلی در زادآوری گونه های درختی (مطالعه موردی: طرح های جنگلداری لیره سر، گلندرود و مکارود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پوشش جنگلی خالص و آمیخته پهن برگ بر میزان انباشتگی کربن خاک در منطقه چمستان نور (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر پوشش های جنگل طبیعی و دست کاشت برترکیب و تنوع پوشش گیاهی زیر اشکوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
3 اثر پوشش های درختچه ای خالص و آمیخته ولیک بر سرعت معدنی شدن کربن و راندمان میکروبی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
4 اثر تخریب و احیای رویشگاه های جنگلی بر میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن و سرعت معدنی شدن کربن خاک در غرب مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
5 اثر ترکیب اشکوب فوقانی اکوسیستم طبیعی بر تنوع زیستی پوشش علفی کف (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر ترکیب تاج پوشش جنگل بر ترکیب و تنوع زادآوری گونه های چوبی زیر اشکوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری
7 اثر ترکیب تاج پوشش ولیک و زرشک بر شاخصهای اکوفیزیولوژی خاک مراتع البرز مرکزی (مطالعه موردی: منطقه پیده بخش کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 اثر تنش باران اسیدی برعملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی نهال های سروزربین(Cupressus sempervire) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
9 اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژی کاج سیاه (Pinus nigra var.Pallasiana) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثر تیپهای گیاهی بر لایه بندی ماده آلی و سرعت معدنی شدن کربن خاک در غرب مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 اثر فعالیت معدن کاوی سنتی روی ساختار توده جنگل (مطالعه موردی: جنگل لاویج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 اثر گونه های درختی بر ذخیرهسازی عناصر غذایی پر مصرف خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 اثر گونه های درختی خزانکننده بر انباشتگی آنیونها و کاتیونهای عمده خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 اثرات زیست محیطی توده های جنگل کاری شده درمنطقه محمودآبادبرروی میزان ترسیب کربن خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
15 اثرات زیست محیطی میکروتوپوگرافی پیت و ماند بر تغییرپذیری عوامل کنترل کننده مهم ترین گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 اثرات مواجه کوتاه مدت شبیه سازی شده بر رشد گونه افرا(Acer cappadocicum) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
17 اثرات میکروتوپوگرافی پیت و ماند بر روی برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی سردآبرود چالوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 ارتباط شاخص های حاصلخیزی خاک با لاشبرگ گونه های درختی مختلف در رویشگاه های جنگلی تخریب و احیا شده خزری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
19 ارزیابی توده های جنگلی پهنبرگ بر مبنای شاخص کیفیت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 ارزیابی شاخص کیفیت خاک در شدت های مختلف تخریب مراتع مشجر غرب مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 ارزیابی شاخصهای تنوع گونه ای بین مرتع قرق و چرا شده مطالعه موردی: مراتع منطقه مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 ارزیابی فلوریستیکی منطقه مراتع کوهپر استان مازندران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
23 ارزیابی مواد آلی وبرخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه قرق و تحت چرا (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
24 ارزیابی میزان ترسیب کربن خاک توسط گونه های تثبیت کننده و غیر تثبیت کننده ازت (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 ارزیابی وضعیت حاصل خیزی خاک در عرصه های جنگل کاری شده خزری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 برآورد ترسیب کربن خاک در توده های خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: سری سه ناو اسالم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 تاثیر کیفیت لاشبرگ بر شاخص های N/P, C/P, C/N و C/N/P خاک در پوشش های مختلف اراضی جنگلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان تثبیت نیتروژن خاک در یک رویشگاه جنگلی و دو رویشگاه مرتعی با پوشش غالب Stachys byzantina و Rhamnus pallasii (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
29 تعیین مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر در تفکیک تیپ های پوششی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تغییرپذیری مشخصه های خاک در موقعیت خشکه دارهای افتاده یک توده جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
31 تنوع گونه های درختی در تیپ های جنگلی طرح جنگل داری ول افرا استان گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 تی پهای جنگلی برمبنای ش ا خص اهمیت IV)درجهت های جغرافیایی جنگل های پایی نبند حاشیه خزری ( مطالعه موردی: جنگل خانیکان چالوس (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
33 فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
34 کیفیت خاک: چرا و چگونه؟ (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
35 مطالعه فلورستیک گیاهان آشکوب علفی جنگلهای مدیریت نشده راش هیرکانی مطالعه موردی:جنگل راش ناو اسالم (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 مطالعه فلورستیک و رسته بندی پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافیک جنگل های پایین بند حاشیه خزری (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
37 معرفی گیاهان دارویی زیست بوم مرتعی منطقه کجور نوشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 معرفی گیاهان دارویی زیستبوم مرتعی منطقه کجور نوشهر (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 مقایسه ترسیب کربن خاک در سه رویشگاه جنگلی، مرتعی علفزار و بوته زار (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
40 مقایسه شاخصهای تنوع گونههای گیاهی در ارتباط با جهتهای جغرافیایی جنگلهای پایینبند خانیکان چالوس (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
41 مقایسه کربن آلی لاشبرگ دو گونه Rhamnus pallasii و Quercus castaneifolia (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
42 مقایسه مقدار ترسیب کربن و تثبیت نیتروژن خاک در توده های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی: طرح جنگلداری تیله کنار، سلمانشهر مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
43 مقایسه میزان زیتوده ریز ریشه در سه رویشگاه جنگلی، مرتعی علف زار و بوته زار (مطالعه موردی: کجور نوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست