دکتر مهدی کوچک زاده

دکتر مهدی کوچک زاده دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی کوچک زاده

Dr. Mahdi Kochakzadeh

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب آبیاری بر بهره‎ وری آب و عملکرد گندم تحت آبیاری قطره‎ ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
2 اثر عمق آب آبیاری و جایگذاری لاترال آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گندم زمستانه در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
4 ارزیابی پتانسیل استحصال آب از آبخوان از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (مثال موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی شاخص های سنجش از دوری در شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: دشت ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری تحت تاثیر تغییر اقلیم بدون محدودیت منابع آبی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری بیله سوار، دشت مغان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 3
7 استفاده از روشهای زمین آماری در تعیین نیاز آبی چغندر قند در استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 20، شماره: 2
8 برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه ای با استفاده از رطوبت اولیه خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
9 برآورد پارامتریک جبهه پیشروی آب در آبیاری نواری خاک های سنگریزه ای با استفاده از رطوبت اولیه خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 2
10 برآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
11 برآورد نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری درخت سنجد به عنوان فضای سبز شهری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
12 بررسی اثر تغییر پارامترهای موج بر روی یکنواختی و راندمان آبیاری موجی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
13 بررسی بهبود بهره وری آب با به کارگیری سامانه استحصال آب باران و آبیاری تکمیلی برای گیاه جو (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی پتانسیل ذخیره آب باران و قابلیت اطمینان مخازن سامانه استحصال آب باران: مقایسه ای بین شمال، مرکز و غرب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
15 بررسی تاثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچ های (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
16 بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 بررسی خشکسالی هیدرولوژیک آب های زیرزمینی با استفاده از شاخص HDMI در دشت ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های خشکسالی و تغییر اقلیم دوره: 1، شماره: 3
18 تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی خصوصیات گیاه پنبه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
19 تاثیر سامانه آبیاری فتیله ای بر بهره وری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجه فرنگی درکشت گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
20 تحلیل فضایی - زمانی طبقه بندی اقلیمی ایران بر اساس روش دومارتن و آزمون من-کندال در دوره آماری ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 3
21 تخمین هدایت آبی اشباع و تخلخل موثر خاک با روش مسئله معکوس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 1
22 تعیین الگوی کشت بهینه جهت جلوگیری از افت آب زیرزمینی با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 1
23 توسعه یک مدل شبیه سازی- بهینه سازی برای طراحی بهینه آبیاری کرتی با استفاده از الگوریتم SA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
24 روشی ساده برای تخمین توامان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
25 روشی ساده برای تخمین توامان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر خاک۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
26 شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک طی آبیاری قطره ای زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
27 طراحی سامانه استحصال آب باران به کمک تصاویر پهپاد (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 48
28 قابلیت اطمینان، بهینه سازی و تحلیل اقتصادی سامانه استحصال آب باران از پشت بام (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
29 کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
30 مدل سازی انتقال باکتری فکال کلی فرم در آبیاری قطره ای سطحی در یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
31 مطالعه لایسیمتری انتقال باکتری فکال کلی فرم در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سامانه جمع آوری آب باران و آبیاری تکمیلی بر روند رشد گیاه جو (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی تاثیر روشها، مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن برویژگیهای رویشی و زایشی پنبه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد پارامتریک جبه? پیشروی آب در آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
4 استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد ضریب انتشار طولی آلاینده در رودخانه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
6 استفاده از فاضلابها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 برآورد مقدار تبخیر در استان تهران با استفاده از زمینآمار و تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مغناطیس برآبهای شور (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 بررسی اثر بافت خاک بر روی یکنواختی و راندمان در آبیاری موجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 بررسی اثر پتانسیل ماتریک خاک و شدت بارش، بر زمان شروع رواناب در سطح خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
11 بررسی اثر عمق جایگذاری لوله های قطره چکان داربر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحتآبیاری قطره ای زیر سطحی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
12 برنامه ریزی آبیاری با تلفیق روشهای زمین آماری و سامانه اطلاعات مکانی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 پهنه بندی خشکسالی استان اردبیل با استفاده از دو شاخص بارش استاندارد(SPI) و درصدی از نرمال(PN) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 تاثیر عوامل زیست محیطی در برنامه ریزی توسعه منابع آب مطالعه موردی سد مخزنی کلقان (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
15 تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر پارامترهای کیفی و کمی الیاف پنبه در خاک غیر زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تأثیر فاضلاب تصفیه شده بر گیاه پنبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 تعیین احتمال وقوع یخبندان باغات بادام با استفاده از زمین آماردر استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
18 تعیین بهترین مدل تجربی برای برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 تعیین تعداد و محل نصب مخازن سامانه های استحصال آب باران با استفاده از تصاویر پهپاد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
20 تعیین توزیع مکانی حداکثر مقدار تبخیر-تعرق مرجع روزانه با استفاده از زمین آمار و تصاویر ماهواره نوآ (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
22 تهیه مدل ANN در تخمین فرآیند تبخیر و تعرق مرجع بکمک داده های تشتک تبخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 راهکارهای اجرایی و مدیریتی استفاده از آب شور در آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
24 طراحی و بهینه سازی سامانه های استحصال آب باران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
25 مروری بر پتانسیل و چالش های استفاده از آب خاکستری و امکان سنجی استحصال آب باران برای کاهش قابل ملاحظه نیاز آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 مقایسه الگوریتم های روزنه مجزا در برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره نوآ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 مقایسه پنج روش آبیاری بر شاخص های رشدی گیاه سنجد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
28 مقایسه رو شهای زمین آماری برای پیش بینی پراکنش مکانی شوری آبزیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس-تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 نگاهی بر مسیله پذیرش عمومی منابع آب جایگزین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 نگاهی بر مسیله سرمایه گذاری در زمینه اقدامات حفاظت خاک و آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 نگرشی بر سیستم های آبیار ی تحت فشار در استان اصفهان (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی