دکتر آذرنوش جعفری

دکتر آذرنوش جعفری دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

دکتر آذرنوش جعفری

Dr. Azarnoosh Jafari

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.