دکتر محبوبه سادات شریف

دکتر محبوبه سادات شریف دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

دکتر محبوبه سادات شریف

Dr. mahbube Sadat Sharif

دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.