دکتر شهلا محمد گنجی

دکتر شهلا محمد گنجی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر شهلا محمد گنجی

Dr. Shahla Mohammad Ganji

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.