دکتر مریم خوش سخن مظفر

دکتر مریم خوش سخن مظفر عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

دکتر مریم خوش سخن مظفر

Dr. Maryam Khoshsokhan Mozafar

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.