دکتر رضا نصیری حامد

دکتر رضا نصیری حامد استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

دکتر رضا نصیری حامد

Dr. Reza Nasiri hamed

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امتناع سیاست در پروژه فکری هانری کربن (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 3
2 اندیشه پسامتافیزیکی هابرماس در سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
3 انسان شناسی پدیدارشناسانه ماکس شلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 2
4 انسان ورزی از طریق اندیشیدن؛ نقد و تاملی بر کتاب اندیشه و اندیشه ورزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 4
5 Indeterminate Regionalism in the Middle East (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 15
6 بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 2
7 تحلیل بحران روابط قطر و عربستان سعودی در چارچوب قدرت نرم قطر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 8
8 تحلیل نسبت شریعت و قانون از دیدگاه ثقه الاسلام تبریزی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 30
9 تداوم و گسست در تاریخ فرودستان با نگاهی به آرای والتر بنیامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 27
10 تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 9
11 جریان بازگشت به قرآن در اندیشه سیاسی اسلام معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 50
12 چالش ها و موانع تحقق شهروندی فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
13 دوگانه انقلابی گری و دولت سازی در جمهوری اسلامی؛ با تاکید بر دولت های نهم و دهم (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 8، شماره: 32
14 رابطه بحران اقتصادی و رشد حرکت های راست افراطی: مورد مجارستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 4، شماره: 1
15 سفرنامه های فارسی هند؛ نخستین روایت گران نظام مشروطه انگلیس (مطالعه موردی: شگرفنامه ولایت، تحفه العالم و مسیر طالبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 41
16 مانیفستی علیه خوش بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفه آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 6
17 مکتب پوزیتیویسم دردوره محمدرضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
18 مولفه ها وارکان ناسیونالیسم دردوره محمدرضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 1
19 مولفه های متعارض معرفتی در اندیشه ماکس شلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 4
20 نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه ها علیه داعش (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 5، شماره: 14
21 واپس نگری و تمنای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه کاری از ادموند برک تا سارا پالین» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی منشور حقوق شهروندی در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی : مطالعه ای پیرامون ساختار، مولفه های اصلی و حقوق فردی و اجتماعی افراد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول
2 حکمرانی غنیمت محور و بازتولید چرخه معیوب مناسبات پیشامدرن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران