دکتر رضا نصیری حامد

دکتر رضا نصیری حامد استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

دکتر رضا نصیری حامد

Dr. Reza Nasiri hamed

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.