دکتر یاسین قلی ئی

دکتر یاسین قلی ئی  استادیار

دکتر یاسین قلی ئی

Dr. Yasin Gholiee

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.