دکتر مجید نجارزاده هنجنی

دکتر مجید نجارزاده هنجنی عضو هیأت علمی دانشگاه علم وفرهنگ

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

Dr. Majid Najarzadeh Hanjani

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وفرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 38
2 آسیب شناسی نظام عدم تمرکز فنی در ایران با تاکید بر حوزه نظارت و بودجه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
3 تاثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 93
5 ظرفیت سنجی حقوق ایران در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر اصول قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره: 9، شماره: 1
6 فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 4، شماره: 8
7 مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 56
8 ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 15
9 ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
10 همدلی های سعدی شیرازی با آموزه های حقوق عمومی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 10