دکتر مژگان رشتچی

دکتر مژگان رشتچی

دکتر مژگان رشتچی

Dr. Mojgan Rashtchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش خواندن برای کودکان : روش ها و تکنیک ها (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 18
2 ادبیات داستانی کودکان و نقش آن در رشد تفکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 1، شماره: 2
3 ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 10
4 اهمیت سنجش نیاز زبانآموزان با اهداف ویژه در رشته مهندسی عرشه: تدوین پرسشنامه نیاز سنجی با استفاده از روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 7، شماره: 4
5 Consciousness-raising versus explicit grammar teaching and their impact on Iranian EFL learners’ lexical inferencing (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 1
6 Critical Thinking in Personal Narrative and Reflective Journal Writings by In-service EFL Teachers in Iran: Assessment of Reflective Writing (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 3
7 Developing and Validating a Questionnaire to Assess Strategic Competence in EFL Listening Performance: A Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
8 Developments of English Language Speaking Skill, Awareness and Metacognitive Strategy Use in the Light of Dynamic Assessment Models (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 2
9 Efficacy of In-Service Education and Training (INSET) Courses in Improving EFL Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
10 How Attitude, Self-efficacy, and Job Satisfaction Relate with Teaching Strategies (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
11 Implementation of Task-based Collaborative Dialogues in EFL Speaking Classes: Focus on Achievements and Perceptions (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 3
12 Incorporation of Dynamic Assessment Models into Developing Language Awareness and Metacognitive Strategy Use in Writing Classes (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 4
13 Jigsaw and Dictogloss Tasks: Do They Facilitate the Development of Speech Acts? (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 1
14 Process Writing and Enhancement of Critical Thinking Ability: Is Writing a Vehicle or an Ingredient of Critical Thinking? (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 1
15 The Primacy of Teacher Imperative Commentaries in the Improvement of Iranian English Majors’ Writing Ability (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 1
16 The Role of Listening Proficiency Level in EFL Learners’ Strategic Competence (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 6، شماره: 2
17 The Role ofPlay in Children's Cognitive and Language Development (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 14
18 بررسی تاثیر استفاده از کتاب درسی تالیف شده متناسب با نیاز دانشجویان افسری رسته عرشه نیروی دریایی بر دانش زبان تخصصی آنها: نگاهی تحلیلی به نظرات دانشجویان و اساتید (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 3
19 بررسی نظریه ویگوتسکی از دیدگاه روانشناسی و ارتباط آن با مبانی نظری آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 1، شماره: 1
20 بکارگیری تفکر انتقادی در آموزش زبان انگلیسی به کودکان خردسال: مطالعه موردی بردو کودک سه ساله دوقلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 1
21 تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 1
22 تاثیر خلاصه سازی و پرسش از خود در پیشرفت درک مطلب فراگیران EFL ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 9، شماره: 24
23 تجزیه و تحلیل تاثیر کاربست فعالیت های تاملی بر توانایی تفکر نقادانه دبیران ایرانی زبان انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 7
24 تغییر دیدگاه و تفکر انتقادی در داستانهای مکتوب دانشجویان ایرانی به زبان انگلیسی: گامی به سوی آموزش انتقادی زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Empirical Inquiry into Curry s Onion Model: Do Inner Layers of Personality Predict Outer Layers (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
2 Critical Thinking and Writing Ability of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان