دکتر موسی گلعلی زاده

دکتر موسی گلعلی زاده دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر موسی گلعلی زاده

Dr. Mousa Golalizadeh

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد بازگشتی پارامترهای مدل های چندسطحی در حضور خطاهای اندازه گیری (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 7، شماره: 2
2 برآورد شبه درستنمایی مدل کسینوسی توزیع فون میزس دومتغیره (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی تاثیر اندازه ی حجم نمونه در مدل های چندسطحی با رویکرد زیرنمونه گیری (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 3، شماره: 1
4 بهبود الگوریتم ساختاری مونت کارلوی زنجیر مارکوف در مدل های چند سطحی با متغیر پاسخ نرمال (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 4، شماره: 1
5 بهبود روش کمترین توان های دوم دو مرحله ای در مدل های رگرسیونی با متغیر درون زا (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 10، شماره: 2
6 بهبود عملکرد تحلیل ژئودزیک اصلی در تحلیل آمار شکل (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 6، شماره: 2
7 تحلیل آمارشکل تپه های ماسه ای اردستان در حضور خطای اندازه گیری (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 12، شماره: 1
8 تحلیل بیزی مقادیر کرانگین با استفاده از اسپلاین در مدل آمیخته تعمیم یافته (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 3، شماره: 1
9 تحلیل فضایی لندفرم های بادی با استفاده از نظریه فرکتالی (مطالعه موردی: ریگ اردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
10 تحلیل نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل های اثر تصادفی رده بندی متقاطع و چندسطحی: مقایسه دو رویکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 15
11 تشخیص داده های دورافتاده دایره ای با استفاده از یک مدل آمیزاه ای از توزیع های فون میزس (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 8، شماره: 1
12 تنک سازی مولفه های اصلی در حضور نقاط دورافتاده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 24، شماره: 1
13 تیوری پیچیدگی و رویکرد کلاژیسم در سیستم های ژیومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 23
14 رویکردی نوین در بکارگیری روش دسته ماشین بردار پشتیبان تصادفی در تحلیل داده های بیان ژن سرطان پروستات (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 17، شماره: 2
15 مدل بندی احتمالی داده های جهت وزش باد ایستگاه های هواشناسی استان کردستان با استفاده از توزیع های دایره ای چوله (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 5، شماره: 1
16 مدل بندی رگرسیونی چندکی آمیخته تاوانیده دوگانه از طریق رویکرد درستنمایی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 17، شماره: 2
17 مدل بندی رگرسیونی شکل از طریق مثلثی کردن (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 13، شماره: 1
18 مدل های بیزی در انطباق پروتئین ها (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 9، شماره: 2
19 مقایسه عملکرد خوشه بندی داده های بعد بالا توسط روش تصویرهای تصادفی و برخی روش های مرسوم کاهش بعد (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 16، شماره: 1
20 نحوه خوشه بندی آماری داده های شکل (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 8، شماره: 2
21 ویژگی های توزیع آماری برای زوایای دوسطحی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 8، شماره: 1
22 یک قرن با رائو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی