دکتر مهدی وفاخواه

دکتر مهدی وفاخواه استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی وفاخواه

Dr. Mehdi Vafakhah

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست؛ مطالعه موردی: پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی(PES) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
2 اثر دقت مکانی مدل رقومی ارتفاع در تخمین هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در حوزه آبخیز امامه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
3 اثر عملیات آبخیزداری بر خصوصیات سیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
4 اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 1
5 ارزیابی آزمون گاما و منحنی های اندرو به منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 11
6 ارزیابی اثربخشی اقدامات زیستی و مهندسی موثر بر خدمات هیدرولوژیک حوزه آبخیز افین (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
7 ارزیابی اقتصادی سناریوی تغییر الگوی کشت در حوزه آبخیز سیمینه رود به منظور اصلاح مدیریت آب کشاورزی: تلاشی برای احیای دریاچه اورمیه با استفاده از سازوکار PES (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
8 ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کجور (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 1
9 ارزیابی تاثیر دقت مکانی مدل رقومی ارتفاع در برآورد دبی روزانه حوزه آبخیز ارازکوسه با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 16، شماره: 56
10 ارزیابی روش های آزمون گاما، تحلیل خوشه ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه ای رسوب معلق (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
11 ارزیابی ریسک سیلاب با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و داده کاوی (مطالعه موردی: منطقه چهار شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
12 ارزیابی صحت داده های بارندگی حاصل از ماهواره ی TRMM در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
13 ارزیابی عملکرد مدل های مختلف نفوذ تجمعی در کاربری ها وبافت های مختلف خاک با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
14 ارزیابی کارآئی مدل نیمه توزیعی SWAT در شبیه سازی جریان رودخانه ای (مطالعه موردی حوضه آبخیز تالار استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
15 ارزیابی کارآیی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور تخمین ضریب رواناب در حوزه آبخیز امامه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
16 ارزیابی کارایی پنج مدل بیلان آبی در شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
17 ارزیابی کارایی روش های زمین آماری در برآورد بارندگی در حوزه آبخیز هراز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 31
18 ارزیابی کارایی سامانههای ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل منطقهای سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه نمک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
19 ارزیابی کمی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه ی آبخیز حاجی قوشان، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
20 ارزیابی معادلات هیدرولیکی بار بستر در رودخانه ناورود، استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
21 ارزیابی مقایسه ای کارایی روش های درون یابی در برآورد بارندگی سالانه و ماهانه حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 36
22 استفاده از روش های آماری رگرسیون دو و چند متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمال تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
23 Simulation of rainfall-runoff process using geomorphology-based adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) (دریافت مقاله) مجله علوم زیستی خاورمیانه دوره: 18، شماره: 2
24 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 3
25 بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 9
26 بررسی اثرهای تغییرات اقلیم آتی در تبخیر و تعرق واقعی و آب موجود در خاک در حوضه آبخیز تالار استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
27 بررسی ارتباط عوامل موثر خاکی و غیرخاکی در ایجاد فرسایش خندقی خطی در حوزه آبخیز آق امام(۲) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 4
28 بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشک سالی هواشناسی (SPI) درحوزه آبخیز کارون (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 1
29 بررسی تغییرات زیست محیطی- اقلیمی بر روی روند بارندگی با استفاده از آزمون ناپارامتری من- کندال و آزمون سن در ایستگاههای منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 11، شماره: 39
30 بررسی تغییرات غلظت رسوب معلق در سیلاب های فصلی ناشی از باران و ذوب برف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
31 بررسی و مقایسه ی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام ها در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای مشهد و نور) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 3
32 بهینه سازی کاربری اراضی به منظور کاهش سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
33 پایایی، تاب آوری و آسیب پذیری حوزه آبخیز چالوس مبتنی بر شاخص خشک سالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 1
34 پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC- RAS و Arc GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چشمه کیله شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 28
35 پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در پایین دست حوزه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
36 پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 20
37 پیش بینی دبی روزانه رودخانه با استفاده از مدل نروفازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 10
38 تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان، استان مرکزی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 5، شماره: 9
39 تاثیر خشکسالی بر تغییرات مکانی-زمانی سلامت حوزه آبخیز افین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 1
40 تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب در بخشی از حوزه آبخیز مرکزی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 11
41 تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاسهای زمانی متفاوت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
42 تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخش هایی از حوزه های آبخیزسفیدرود و دریاچه نمک (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 34
43 تحلیل روند دبی متوسط سالانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 2
44 تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق درحوضه اصفهان و سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
45 تحلیل منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
46 تحلیل منطقه ای منحنی تداوم جریان در حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
47 تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از مدل های استوکستیک سری زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 25
48 تخمین آب نمود سیلاب بر اساس اجزای مختلف بارندگی با استفاده از شبکه عصبی فازی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 47
49 تخمین جریان رودخانه ای در حوزه های بالادست سد مخزنی بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 3
50 تخمین دبی اوج سیلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده از شبکه عصبی- فازی تطبیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
51 تخمین دبی بار معلق رسوب با استفاده از بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
52 تخمین دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده مادیس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 4
53 تخمین ضریب رواناب رگبار با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
54 تخمین مقدار انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از فرمول های نیمه تجربی و شبکه عصبی مصنوعی در سواحل نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 17
55 تعیین بهترین روش همگن بندی آبشناختی برای تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه های آبخیز غرب کشور (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 13
56 تعیین عوامل موثر در رخداد فرسایش خندق پنجه ای در حوزه آبخیز آق امام (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
57 تعیین گذرگاه های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 17
58 تعیین مناسب ترین رابطه دبی- اشل در ایستگاه هیدرومتری سد تنظیمی زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
59 تعیین مناسب ترین رابطه دبی- اشل در ایستگاه هیدرومتری سد تنظیمی زاینده رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
60 تغییرات درجه میان بری و شکل چم های در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
61 تغییرپذیری مکانی سیل خیزی با استفاده از روش "عکس‎ العمل سیل واحد" در حوزه آبخیز خانمیرزا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
62 توزیع های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
63 تهیه نقشه خطرپذیری سیلاب در حوزه آبخیز شهری نور با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
64 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم فازی- عصبی تطبیقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حاجی قوشان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 8
65 شناسایی موثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
66 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 6، شماره: 12
67 کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه کیله، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
68 مدل سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی تطبیقی در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
69 مدل ها و رو ش های مدل سازی ذوب برف (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 10
70 مدیریت جامع و مشکل محور حوزه آبخیز با استفاده از چارچوب برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 52
71 معرفی روش EDI در پهنه بندی خشکسالی در دشت اراک (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 1، شماره: 1
72 مفهوم سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب رود شهرستان چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
73 مفهوم و ضرورت برگشت پذیری آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 39
74 مقایسه تغییر دبی آب و رسوب معلق در قبل و بعد از احداث سد لار (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 6
75 مقایسه روش های مختلف برآورد دبی بیشینه سیلاب در حوزه آبخیز کوشک آباد، خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 3
76 مقایسه روش های مختلف تحلیل سری های زمانی در پیش بینی دبی ماهانه حوضه آبخیز کرخه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 2
77 مقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
78 مقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
79 مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم و شبکه بیزی در تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از روش های گشتاور خطی و حداکثر درستنمایی در حوزه های آبخیز کرخه و کارون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
80 مقایسه مدل هیدرولوژیک توزیعی Wetspa و شبکه عصبی- فازی تطبیقی در شبیه سازی بارش- رواناب در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
81 مقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برف (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
82 نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوی مکانی سناریوهای مدیریت آبخیز بر رواناب ورودی به سدطالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
2 اثرتفکیک مکانی ارتفاع در برآورد رواناب روزانه در حوزه آبخیز اراز کوسه با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارائه مدل ریاضی جهت برآورد خشکسالی هیدرولوژیک در مناطق خشک مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
4 ارتباط بین پارامترهای شیمیایی کیفیت و دبی آب در رودخانه هراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در خاک در حوزه آبخیز کجور جهت مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
6 ارزیابی تغییرپذیری شاخص فرسایندگی باران تحت تاثیر سناریوهای اقلیمی در حوزه آبخیز افین خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 ارزیابی روش خوشه ای در سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) به منظور پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سادات محله ساری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
8 ارزیابی روش ژئومورفولوژی در مدیریت حوزه های آبخیز با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
9 ارزیابی روش های درون یابی برای برآورد بارندگی سالانه حوزه آبخیز کارون (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارزیابی روشهای مختلف درونیابی در برآورد توزیع مکانی بارش استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
11 ارزیابی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد پارامترهای نفوذ مدل کوستیاکوف (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
12 ارزیابی کارایی الگوریتم ماشین های بردار پشتیبان (SVMs) جهت استخراج نقشه کاربری اراضی با استفاده ازداده های ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمینه رود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
13 ارزیابی کارایی روش های زمین آمار در برآورد بارندگی سالانه استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 ارزیابی کارایی روشهای تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه ای نش در تخمین هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز امامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
15 ارزیابی کارایی روشهای زمین آماری در برآورد بارندگی در حوزه آبخیز گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
16 ارزیابی کارایی روشهای زمینآماری در برآورد بارندگی ماهانه و سالانه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
17 ارزیابی مدل HEC-HMS در برآورد جریانهای سیلابی (مطالعه موردی: حوزه سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
18 ارزیابی و تعیین بهترین روش درون یابی فضایی در تخمین مقدار بارش (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز با استفاده از نرم افزارHEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل سلسله مراتبی و GIS در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرستان نور) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
21 Checking the effects of wave parameters in the changes of shoreline of Noor in fall (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
22 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم متریک با استفاده از تصاویر لندست در دشت شهرستان داورزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
23 برآورد سیلاب طراحی با استفاده از منحنی پوش در حوزه آبخیز جراحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 بررسی اثر مدیریت کاربری اراضی بر تولید رواناب و سیل خیزی در سطح حوزه آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی اهمیت مدیریت کاربری سرزمین بر تولید رواناب و سیل خیزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
26 بررسی تاثیر زونهای دورانهای زمین شناسی بر روی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 بررسی تغییرات خط ساحلی در منطقه نور جنوب دریای خزر با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی و تحلیل همبستگی متعارف CCA (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
28 بررسی تغییرات رواناب در واحدهای کاری حوزه آبخیزگنبد در استان همدان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور در حوزه آبخیز سیمینه رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
30 بررسی روند تغییرات دبی ماهانه و دبی پایه در برخی از حوزه های آبخیز مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
31 بررسی روند و خصوصیات مکانی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
32 بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
33 بررسی کارایی مد لهای داد همحور در پیشبینی سیلاب مطالعه موردی:حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 به کارگیری ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) برای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
35 بهینه سازی کاربری اراضی به منظور کاهش سیلاب(مطالعه موردی حوضه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 پایش تغییرات کاربری اراضی منطقه فومنات با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
37 پتانسیل تولید روان آب در سطح زیرحوزه های آبخیز خانمیرزا، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
38 پراکنش فرسایش آبکندی در شهرستان در هشهر( واقع در استان ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
39 پهنه بندی بهمن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
40 پهنه بندی خشکسالی در دشت اراک با استفاده از شاخص EDI و رویکرد GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 پهنه بندی خطر بهمن در حوزه آبخیز زیارت بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
42 پهنه‌بندی مشخصات خشکسالی حوزه آبخیز زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 پیش بینی بهنگام نوسانات تراز آب با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS) در دریای خزر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
44 پیش بینی غلظت ذرات معلق درهوای شهرتهران بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
45 پیشبینی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از نروفازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
46 تاثیر پخش سیلاب بر روی نفوذپذیری خاک با استفاده از روش استوانه مضاعف (مطالعه موردی: پخش سیلاب دلیجان) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
47 تاثیر چالشهای پدیده زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های مختلف با تاکید بر منابع آبی و نحوه سازگاری با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
48 تاثیر سد لار بر سیلاب های حوزه آبخیز هراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
49 تاثیر گونه درختچه ی فلفل(هند بید) در جلوگیری از فرسایش کناری در مسیل های مناطق خشک و نیمه خشک(مطالعه موردی منطقه چزگ) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر مشارکت روستائیان در انجام طرح های ابخیزداری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 تحلیل روند دبی سالانه در حوزه آبخیز کشفرود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از گشتاورهای خطی و تحلیل خوشه ای در حوضه های کرخه و کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
53 تحلیل منطقه ای سیلاب به روش سیل شاخص در حوزه آبخیز کشف رود (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
54 تحلیل منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
55 تحلیل منطقهای دبی حد آستانه خشکسالی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 تحلیل و مدل سازی نوسانات سطح تراز آب خزر جنوبی با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
57 تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام با استفاده از تکنیک بهینه یاب solver در نرم افزار excel (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 تخمین دبی ازروی اشل با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 تخمین دبی اوج سیلاب با استفاده از شبکه عصبی فازی – تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
60 تخمین میزان غلظت آلایندههای ازون و ذرات معلق هوا در شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
61 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش شش ساعته حوزه آبخیز امامه و انتخاب بهترین روش معمول جهت پیشبینی این الگو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
62 تعیین الگوی توزیع زمانی ضریب رواناب بارشهای با تداوم یک ساعت با استفاده ازروش پیلگریم در حوضه آبخیز امامه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
63 تعیین بهترین معادله نفوذ بارش در سطح حوزه آبخیز امامه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
64 تعیین حداکثر بارش روزانه در حوزه آبخیز امامه با استفاده از بهترین توزیع احتمالی منطقه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
65 تعیین خشکسالی آبهای زیرزمینی در دشت اراک با استفاده از شاخص SWI و رویکرد GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 تعیین رابطه بین درصد سازندهای نفوذپذیر با حد آستانه خشکسالی در حوزه آبخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
67 تعیین مساحت کاربری اراضی استان گیلان با استفاده از طبقه بندی نظارت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
68 تعیین مناسب ترین رابطه دبی - اشل درایستگاه هیدرومتری تنگه لاویج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
69 تعیین منحنیهای TDF یا مقیاس زمان- تداوم- فراوانی خشکسالیهای هواشناسی دشت اراک بااستفاده از شاخصSPI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
70 تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده ازHEC-HMS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 تغییر پذیری زمانی مشارکت مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیز شاهد و نمونه گنبد، استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
72 تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز کارون بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
73 تغییرات کمبود جریان رودخانه‌ای در رودخانه‌ی گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
74 تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از روش آماری نسبت فراوانی(مطالعه موردی:بخش مرکزی حوزه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
75 تهیه نقشه سیل گیری حوزه آبخیز خرم آباد با استفاده از روش های ژیومورفولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
76 تهیه نقشه فرسایندگی باران استان قزوین با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
77 تهیه نقشه وضعیت فرسایش حوزه ابخیز کجور با استفاده از روش BLM و سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
78 خصوصیات سیل های رودخانه کارون در منطقه اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
79 خصوصیات وقوع سیلابهای گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری تمر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
80 دبی مؤثر انتقال رسوبات معلّق در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
81 شناخت عوامل موثر در خشکسالی هیدرولوژیک به منظور کنترل آنها در حوزه ابخیز دریاچه نمک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
82 شیبه سازی آبنمود سیلاب با استفاده از مدل توزیعی ModClark در حوزه آبخیز خانمیرزا، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
83 کارایی سنجش از دور در آشکار سازی تغییرات طول محور مئاندرهای رودخانه کارون (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
84 کاربرد روش های تصمیمگیری گرودار محور در مدیریت امن سیلاب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
85 کاربرد سنجش از دور و نرم افزار ERDAS در تهیه شکل کاربری اراضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
86 کاربرد سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی به منظور پیش بینی رواناب درحوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
87 کاربرد سیستم استنتاج عصبی– فازی تطبیقی به منظور پیش بینی رواناب در حوزه آبخیز لتیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
88 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی یکپارچه در شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چالوس) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
89 کاربرد مدل برنامه ریزی بیان ژن و روش گشتاور خطی در آنالیز منطقه ای سیلاب(مطالعه موردی: حوزه های آبخیز کرخه و کارون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
90 کاربرد مدلهای استوکستیک سری زمانی در شبیه سازی و پیشبینی سطح ترازآب خزر جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
91 محاسبه سطح پوشش برف بااستفادها زتصاویر ماهواره ای MODIS درحوزه آبخیزلتیان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
92 مروری بر روشهای پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
93 مروری برروشهای پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
94 مقایسه تأثیر برخی روشهای تعیین سرعت متوسط آب در دقت برآورد دبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 مقایسه روش ممانها و زمان تا اوج- زمان تا عطف در تخمین پارامترهایمدل هیدروگراف واحد لحظه ای نش به منظور شبیه سازی هیدروگرافجریان مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
96 مقایسه روش های مختلف زمین آمار برای برآورد بارندگی سالانه در استان تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
97 مقایسه روش های مختلف زمین آمار برای برآورد بارندگی ماهانه و سالانه در غرب مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
98 مقایسه روش های میان یابی جهت تهیه نقشه پراکنش مکانی درصد آهک خاک در مراتع بلده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
99 مقایسه روش های هوشمند GEP، MLP و RBF در برآورد بارش موثر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
100 مقایسه روشهای مختلف برآورد دبی حداکثر سیلاب در حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
101 مقایسه روشهای هیدروگراف واحدSCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
102 مقایسه رویکردهای مختلف تعیین ضریب ثابت معادلات تحلیل منطقه ای سیلاب به روش هیبرید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
103 مقایسه شبکه‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظریف روان -آب رگبار (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
104 مقایسه عملکرد روشهای تعیین سرعت نفوذ بارش در کلاسهای مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
105 مقایسه قنوات و چاههای مورد بهره برداری در منطقه شمال اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
106 مقایسه کارآیی مدل SRM در برآورد روانآب حاصل از ذوب برف در حوزههای آبخیز کوهستانی ایران و سایر نقاط جهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
107 مقایسه کارایی الگوریتم حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
108 مقایسه کارایی الگوریتم های حداکثر احتمال و ماشین های بردار پشتیبان SVMS در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای حوزه آبخیز سیمینه رود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
109 مقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون چند متغیره و سنجه-رسوب در برآورد بار معلق رودخانه هراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
110 مکانیابی مناطق ذخیرهای مسیل های شهری مشهد با کمک GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
111 مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 نقش استحصال آب باران در پیوند آب-انرژی-غذا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
113 نقش عوامل هیدرولوژی در ارزیابی سلامت آبخیز حوزه آبخیز پیشکوه در استان یزد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
114 ویژگیها و مشخصات قنوات روستای شتریه (استان مرکزی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات