دکتر زهره ونکی

دکتر زهره ونکی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زهره ونکی

Dr. Zohreh Vanaki

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کارآموزی داخلی جراحی رشته پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 5، شماره: 4
2 آمادگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سلامت برای آموزش بین حرفه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 5
3 آموزش بین حرفه ای پاسخی به چالش های نظام سلامت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
4 آموزش بین حرفه ای ضرورتی برای رشد اخلاقی در حوزه ی سلامت (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 9، شماره: 3
5 ارزیابی عملکرد رهبری سرپرستاران بیمارستان های آموزشی اراک در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 18، شماره: 5
6 Competency in Nursing Students: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 4، شماره: 1
7 Effect of an Educational-Supportive Program Based on Roy Adaptation Model on Marital Satisfaction in Mastectomy Patients Receiving Chemotherapy (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 1
8 Factors Affecting the Process of Obtaining Clinical Competency (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 14، شماره: 56
9 Investigating the Problems and Needs of Infertile Patients Referring to Assisted Reproduction Centers: A Review Study (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 7، شماره: 3
10 The Effect of Implementing Therapeutic Communication Plan on Burned Patients' Pain (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 14، شماره: 54
11 The Effect of Manager Nurses Management Skills Retraining on Empowerment of Nursing Staff (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 13، شماره: 50
12 The effect of nursing care plan based on Roy Adaptation model on psychological adaptation in patients with diabetes type II (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 1
13 The life cycle of nursing organizations and role development in Iran: A situational analysis (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 20، شماره: 2
14 بررسی اثربخشی عملکرد سوپروایزران آموزشی از دیدگاه مدیران پرستاری و پرستاران بالینی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی ارتباط بین درد و اضطراب در بیماران سوختگی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 14، شماره: 2
16 بررسی برنامه های بازآموزی در بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر گرگان از دیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 2، شماره: 3
17 بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقاء سلامت بر سبک زندگی دبیران در مرحله قبل از یایسگی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
18 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری «روی» بر میزان سازگاری فیزیولوژیک بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 19، شماره: 1
19 بررسی تأثیر اجرای برنامه ریزی ترخیص بر رضایت بیماران (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 16، شماره: 2
20 بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
21 برنامه ارتقای سلامت، مدیریت استرس، رشد روحی، زنان میانسال (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 6، شماره: 22
22 تاثیر اجرای الگوی نظارت بالینی بر پیامدهای آموزش به بیمار (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 1، شماره: 3
23 تاثیر ایفای نقش مربیگری توسط سوپروایزران بالینی بر روحیه پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 19، شماره: 48
24 تاثیر برنامه بازآموزی صلاحیت محور طراحی شده بر عملکرد پرستاران در زمینه احیاء قلبی ریوی در بخش اورژانس (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 8، شماره: 3
25 تاثیر بکارگیری برنامه طراحی شده مبتنی بر "نظریه انتظار" توسط سرپرستاران بر رضایت شغلی پرستاران (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 3
26 تاثیر به کارگیری الگوی اجرایی آموزش ضمن خدمت پرستاران بر کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش جراحی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
27 تاثیر به کارگیری تئوری هدف گذاری توسط مدیران پرستاری درانگیزش شغلی پرستاران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 22، شماره: 57
28 تاثیر به کارگیری روش ارزشیابی بارس بر مهارتهای مدیریتی دانشجویان در گارآموزی مدیریت پرستاری (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 54
29 تاثیر راهبرد «پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان» بر مهارت های تفکر انتقادی و آگاهی فراشناختی دانشجویان پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 2
30 تاثیر فرآیند ارزشیابی همکار بر کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 22، شماره: 62
31 تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری، بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 17، شماره: 2
32 تاثیر مدیریت احیای قلبی، ریوی و مغزی در بیمارستان بر پیامدهای ناشی از احیا (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 4، شماره: 1
33 تأثیر برنامه خودمراقبتی مبتنی بر الگوی اورم بر بهبود توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 24، شماره: 2
34 تبیین تجارب پرستاران از بستر آموزش مداوم پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 7، شماره: 3
35 تجارب خانواده ها از معضلات قانونی حمل جایگزین (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 18
36 تجارب مادران استفاده کننده از حمل جایگزین به هنگام انتخاب حامل (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 2، شماره: 3
37 تعیین صلاحیت های مدیریتی پرستاران مسئول شیفت (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 23، شماره: 68
38 توانمند سازی روانشناختی در پرستاران بالینی ایران (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 2
39 چالش های آموزش پزشکان در برنامه پیشگیری و کنترل دیابت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
40 راهبردهای اجرایی درآموزش مداوم پرستاری: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
41 راهکاری اثربخش برای ارتقای صلاحیت بالینی پرستاران تازه کار: سازمان دهی کمیته رایزنان پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
42 روایی و پایایی ابزار ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
43 رویکردی معنوی به رضایت شغلی پرستاران بالینی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 10، شماره: 2
44 ساز و کارهای جلب مشارکت پرستاران در آموزش بالینی از دیدگاه مدیران، مدرسین پرستاری و پرستاران بالینی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 6
45 سیستم نظارت بالینی: روشی برای بهبود عملکرد آموزشی پرسنل پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
46 شاخص های بهداشتی محیط کاری پرستاران، یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 16، شماره: 1
47 شیوه های مقابله ای تعارض کار/ خانواده در پرستاران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
48 کاربرد اقدام پژوهی در آموزش علوم پرستاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 1، شماره: 1
49 کیفیت ثبت گزارشات پرستاری از طریق سیستم اطلاعات الکترونیکی بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه قلبی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 5، شماره: 2
50 گروه های یادگیری در برنامه آموزش مدیران پرستاری: روشی برای بهبود توانمندی پرستاران و رهبری مدیران پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
51 مروری روایتی بر مضامین و ویژگی های اساسی در نظریه بنیادی کلاسیک (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 6
52 مروری نقادانه بر پارادایم های ارتباطی بین موسسات آموزشی و خدمات بالینی در پرستاری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
53 معنی سلامتی از دیدگاه عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 90
54 معیارهای حرفه ای شدن در پرستاری: تجارب مدرسین پرستاری (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 4، شماره: 1
55 موانع اثربخشی آموزش خودمدیریتی دیابت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
56 موانع اجرایی مراقبت تیمی و آموزش بین حرفه ای: دیدگاه های مدیران آموزشی نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 11
57 موانع موجود بر سر راه مشارکت بین موسسات آموزشی و بالینی در پرستاری؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 5، شماره: 17
58 هویت حرفه ای خدشه دار: عامل بازدارنده یادگیری مراقبت های پرستاری در دانشجویان - یک مطالعه کیفی در ایران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 3، شماره: 3
59 هیات علمی بالینی، فرصتی چالش برانگیز در آموزش پرستاری: طرح یک دیدگاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluate the educational challenges of socio- mental health care in nursing (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Experiences of care providers in communicating with cancer patients in palliative care (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی سرطان
3 Reconstruction of feminine identity: the strategies of Iranian women with breast cancer for cope with body image altered (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 Reconstruction of Feminine Identity: the Strategies of Women With Breast Cancer for Cope with Body Image Altered (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران
5 The Process of Change the Body Image in Women with Breast Cancer: A Grounded Theory (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
6 بررسی ارتباط بین روحیه پرستاران و رضایت بیماران (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
7 بررسی تاثیر برنامه طراحی شده سبک زندگی با محوریت حمایت اجتماعی بر میزان استرس و اضطراب سالمندان مراجعه کنند به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
8 بررسی کیفیت ثبت گزارش پرستاری از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه قلبی و ارایه راهکارهای ارتقاء (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
9 بکارگیری نظارت اصولی توسط مدیران پرستاری بر بهره وری پرستاران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
10 تاثیر سبک زندگی با محوریت حمایت اجتماعی بر میزان استرس، اضطراب وافسردگی در سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه