دکتر فرشته شهیدی

دکتر فرشته شهیدی

دکتر فرشته شهیدی

Dr. Fereshteh Shahidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش آماده سازی با یک نوع برنامه تمرین شناختی ورزشی بر بیان ژن های Ntrk۲، نسبت Bcl۲/Bax و عوارض ناشی از سکته مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 44
2 اثر ترکیبی تمرین هوازی و مصرف کروسین بر پیشگیری از مرگ سلولی بافت عضله قلب در رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 30، شماره: 5
3 اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان شاخص مقاومت به انسولین و نسبت BCL-۲/BAX در مسیر آپوپتوزی بافت قلب موش های صحرایی دیابتی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 1
4 Determining the effect of aloe Vera and aerobic exercise on lactate de-hydrogenase in male athletes (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 2، شماره: 2
5 The effect of a set of submaximal aerobic exercise and ginger on pain duration in the college girls with primary dysmenorrhea (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 2، شماره: 1
6 The Effect of Interval and Continuous Training on Angiogenesis Factor in Type۲ Diabetic Wistar Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 2
7 بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره یونجه بر میزان کاتپسین S و سیستاتین C دختران دارای کاهش وزن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 3
8 بررسی تاثیر روغن دانه انار همراه با تمرین مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 3
9 بررسی نقش جنسیت بر میزان عامل نوروتروفیک مغزی سرم در حالت استراحت و در پاسخ به فعالیت حاد مقاومتی در مردان و زنان سالمند (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 4
10 پاسخ تروپونین قلبی T به یک مسابقه با شدت بالا و ارتباط آن با QT اصلاح شده در ورزشکاران تمرین کرده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 2
11 تاثیر 6 هفته مکمل سازی کوئرستین بر بیان برخی شاخص‌ های آنژیوژنزی بافت تومور در موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 3
12 تاثیر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن HIF-۱ و فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال بافت خون به دنبال یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 16، شماره: 2
13 تاثیر تعاملی ۶ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کوئرستین بر بیان TIE-۲ و VEGF-A در بافت تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 14، شماره: 3
14 تاثیر تمرین هوازی در آب بر بیان ژن های Apaf-۱، سیتوکروم C و کاسپاز-۹ بافت قلب رت های مسموم شده با پراکسید هیدروژن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 11، شماره: 25
15 تاثیر چهار هفته بی تمرینی و مصرف غذای پرچرب متعاقب ۶ هفته تمرین تناوبی هوازی بر فاصله R-R الکتروکاردیوگرام و میزان پروتئین HCN۴ گره سینوسی رت های ماده نژاد اسپارگو-داولی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
16 تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر پروتئین کیناز بی در بافت قلب رت های نر دیابتی نژاد ویستار (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
17 تاثیر شنا بر میزان SOD و CAT کاردیومایوسیتی موش‌های‌صحرایی نر مسموم‌شده با پراکسیدهیدروژن (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 3
18 تاثیر محرومیت از خواب در ابتدا و انتهای شب بر عملکرد بی هوازی و قدرتی در دو فاز لوتئال و فولیکولار چرخه قاعدگی در زنان جوان فعال. (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 3
19 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل امگا - 3 بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید هوازی در دختران جوان فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 5
20 تاثیر مکمل کروسین بر تغییرات مالون دی آلدئید و کاتالاز کاردیومایوسیتی رت های نر مسموم شده با پراکسیدهیدروژن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 8
21 تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی مقاومتی برBAX و BCL۲ بافت هیپوکمپ موش های بزرگ آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 4
22 تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 19
23 تدوین نرم استانداردهای آمادگی مهارتی تربیت بدنی عمومی 2 دانشجویان دختر در رشته های منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
24 رابطه بین آمادگی جسمانی با درصد چربی بدن و چربی های سرم خون و تفاوت آن متغیرها در دانش آموزان پسر 13-15 ساله شهری و روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
25 مقایسه اثر هشت هفته تمرین در آب، نردبان مقاومتی و دویدن استقامتی بر کاتالاز، مالون دی آلدئید، واسپین و مقاومت به انسولین در موش های بزرگ آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 6
26 مقایسه برخی از شاخص های فیزیولوژیکی دختران بالغ در مراحل لوتئال و فولیکولار چرخه قاعدگی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 164
27 مقایسه تاثیر راه رفتن روی نوار گردان و پیاده روی بر چاقی مرکزی و ضربان قلب استراحت در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 3
28 مقایسه تاثیر راه رفتن روی نوار گردان و پیاده روی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، نمایه توده بدن و درصد چربی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 5
29 مقایسه تاثیر مصرف آب و ویتامین E در تغییرات هماتوری پس از یک فعالیت شدید منتخب در پسران ورزشکار ۱۶-۱۴ سال (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 7
30 مقایسه ی تاثیر چهار هفته غذای پرچرب، کاهش حجم تمرین و بی تمرینی در پی شش هفته تمرین ورزشی بر عوامل برادی کاردی ناشی از ورزش در رت های ماده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 227
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of four weeks of aerobic and resistance training on the levels of apoptotic proteins in the heart tissue of diabetic rats (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر قندخون زنان میانسال غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 تاثیر تمرین هایپوکسی اینتروال بر شاخص های هماتولوژیکی و عملکرد هوازی در دختران غیر فعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر لپتین و ترکیب بدنی در کودکان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 تاثیر فعالیت هوازی بر لپتین سرم و شاخص توده بدنی در سه دوره مختلف قاعدگی و مقابسه ان در زنان با توده بدنی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
6 تاثیرروزه داری کوتاه مدت به همراه تمرینات هوازی با و بدون مصرف شیر در وعده سحری بر توان هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
7 رابطه زاویه کشککی-رانی در مفصل زانو با توان انفجاری اندام تحتانی در پسران نوجوان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 مقایسه اثر چهار هفته تمرین هوازی و مقاومتی در بیان ژن Cav-1 در قلب رت های دیابتی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم ورزشی ، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی