دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری دانشیار علوم اقتصادی

دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری

Dr. Abolghasem Esnaashari

دانشیار علوم اقتصادی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.