دکتر معصومه سعیدی

دکتر معصومه سعیدی Public Health, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

دکتر معصومه سعیدی

Dr. Masumeh Saeidi

Public Health, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.