مهندس لاله سعیدی

مهندس لاله سعیدی کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی- مدیراجرایی نشریات علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل و نشریه علمی پژوهشی جاده-  ویراستار فارسی و انگلیسی و ادبی

مهندس لاله سعیدی

Laleh Saeidi

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی- مدیراجرایی نشریات علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل و نشریه علمی پژوهشی جاده- ویراستار فارسی و انگلیسی و ادبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.