دکتر علیرضا محجوب

دکتر علیرضا محجوب استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا محجوب

Dr. Alireza Mahjoub

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Aliphatic alcohols oxidation with Hydrogen Peroxide in water catalyzed by supported Phosphotungstic acid (PTA) on Silica coated MgAl۲O۴ nanoparticles as a recoverable catalyst (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 10، شماره: 1
2 Amphetamine Type Stimulants Use in the Adult Population of Tehran: Implications for Long Term Rehabilitation (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 15، شماره: 4
3 Characteristics of an Online HIV Education Program for Iranian Female Methadone Patients: The First Study (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 18، شماره: 1
4 Preparation, characterization and photocatalytic degradation of congo red by ZnZrO۳/ZnO/ZrO۲ (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 11، شماره: 1
5 Synthesis and characterization of Mg۱-xNixAl۲O۴ and their photocatalytic behaviors towards Congo red under UV light irradiation (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 12، شماره: 1
6 Synthesis and characterization ZnFe۲O۴@MnO and MnFe۲O۴@ZnO magnetic nanocomposites: Investigation of photocatalytic activity for the degradation of Congo Red under visible light irradiation (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 11، شماره: 1
7 VISIBLE-LIGHT-ACTIVE NITROGEN DOPED TIO۲ NANOPARTICLES PREPARED BY SOL-GEL ACID CATALYZED REACTION (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Density Functional Theory (DFT) and Experimental study on F-doped Bismuth Molybdate Nanoplates; The effects of pH on Photocatalysis and Adsorption (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
2 A Novel Keggin Structure, K3PW12040.18E120 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
3 Adsorption of As3+, Hg2+, Cd2+, and Pb2+ by acid activated exfoliated bentonite clay functionalized with thiol group (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
4 Amino Acid-functionalized Hollow Mesoporous Silica Nanospheres as Efficient Biocompatible Drug Carriers for Anticancer Applications (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
5 ارزشیابی مولفه های فعال و غیر فعال محتوای فصل سوم کتاب شیمی 1 پایه دهم چاپ 1395 جدیدالتالیف به روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 ارزیابی مفاهیم اصولی طراحی و ساخت راکتورهای فتوکاتالیتیکی هتروژن مورد استفاده در حذف آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 Bismuth-decorated copper oxide crystals; an efficient design for photocatalyticremoval of antibiotics from water (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
8 Comparison of Photocatalytic efficiency of Magnetic and non-magnetic Ceria -Cs salt of Polyoxometalate Nanocomposites (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
9 Comparison of two different WO3 nanostructures photo catalytic property (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
10 Controlled synthesis and photocatalytic activity of TiO2@MIL-100 (Fe) microspheres (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
11 Decoration of CdS nanorods with Cu nanoparticles for photocatalyticremoval of Rhodamine B contaminant (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
12 Density Functional Theory insights of the Halogen doping on Bi2MoO6 heterogeneous photocatalyst (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
13 Effect of WO3 nanoparticles sizes on Congo Red (azo dye) and Rhodamine B (cationic triaryl methane dye) photo degradation (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 Efficient visible light photocatalytic activity based on magnetic graphene oxide decorated ZnO/ZrO2 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
15 Facile large scale and safe method for the synthesis of WS2 nanoparticles from WO3 nanorods (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نانوساختارها
16 Facile method for loading of WO3 inside SBA-15 as precursor for the preparation of suitableHDS catalyst (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
17 Gas sensing properties of various morphologies of SnO2 prepared by using single and mixed ionic surfactant templates (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
18 Graphitic carbon nitride@nickel-aluminium layered double hydroxide nanocomposites (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
19 Immobilization of Cyanocobalamin within SBA-1 Mesoporous Silica: An Effective Heterogeneous Catalyst (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
20 Immobilization of Heteropolyacid Nanoparticles within SBA-3 mesoporous silica (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
21 Inclusion of Nalidixic Acid in mesoporous templated silica: drug loading and release property (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
22 Inorganic fullerene-like material as additive to lubricants (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
23 Investigation of MnFe۲O۴@ZnO-GO and MnFe۲O۴@ZnO-rGO Magnetic Nanocomposites as an efficient Photocatalyst under visible light irradiation (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت
24 Investigation on Synthesis , Characterization and Photo catalytic properties of nano Composite Perovskites SrTiO3 /Zn2TiO4 for degradation of Congo Red (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
25 Modification of interface of Cd and Bi sulfides by surfactant for photocatalyticremoval of antibiotics (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
26 Nanocomposite of TiO2 with functionalized graphene oxide nanosheets with PDI as efficient photocatalyst in visible light region (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
27 Oxidative amidation of benzyl alcohol, benzaldhyde, benzoic acid styrene and phenyl acetylene catalyzed by HKUST-1 (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
28 Preparation of sodium and potassium doped LaCoO3 perovskite as adsorbent for wastewater treatment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
29 Sol-gel synthesis of LaFeO3/ZnO composite as promising photocatalyst (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
30 Structural Determination of Mixed-Ligands Lead(II) Complex with 2,2'-diamino-5,5'-dimethyl-4,4'-bithiazole using X-ray crystallography (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
31 Structural Determination of silver(I) Complex: Unusual Intraction between Silver and Carbon Atoms (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
32 Synthesis and Characterization of Flower-Like ZnO Nanostructure (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
33 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LA DOPED TIO, NANOPARTICLES INVESTIGATION OF THEIRBAND GAP AND PHOTOCATALYTICPROPERTIES (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
34 Synthesis and characterization of nanostructured CdO film by solvothermal method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نانوساختارها
35 Synthesis and characterization ZnFe۲O۴@MnO and MnFe۲O۴@ZnO Magnetic Nanocomposites: Investigation of photocatalytic activity for the Degradation of Congo red under visible light irradiation (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
36 Synthesis and Crystal Structure of [Zn2(picOH)2 (H20)4 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
37 Synthesis and gas sensing of SnO2 flower-like, sheet like and nanoparticles via solid state reactions (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
38 Synthesis of Graphene oxide/ZnO nanocamposite as a photocatalyst for degradation of Rhodamine B (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
39 Synthesis of layered perovskite Ag, F-Bi2MoO6/rGO: A surface plasmon resonance and oxygen vacancy promoted nanocomposite as a visible-light photocatalyst (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
40 Synthesis of new octa-nuclear cubic cage of Cu-Mo as a precursor for the synthesis of CuMoO4 nanoparticles (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
41 Synthesis of SrZrO3 nanocomposites and their Photocatalytic property under visible light (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
42 Synthesis, characterization and investigation of photocatalytic activity ofZnMnO ۳/Fe۳O۴ nanocomposite for degradation of dye Congo red under visible light irradiation (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
43 Template-Confined Growth of X-Bi2MoO6 (X: F, Cl, Br, I) Nanoplates with Open Surfaces for photocatalytic oxidation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
44 Visible-light-induced g-C3N4/Ni-Al LDH nanocomposites with enhanced photocatalytic activity (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
45 X-ray Crystal Structure of new five Coordinated Zinc(I1) complex {[Zn(DADMBTZ)3](N03)2.CI-130H (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
46 بررسی آلودگیهای ناشی از عنصر سرب و اثرات زیست محیطی و خواص سمی آن در رابطه با بدن انسان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
47 بررسی اثرPh بر تخریب الاینده کنگورد توسط نانوکامپوزیت ZnO/NiO (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 بررسی تجربی و شبیه سازی پلیمریزاسیون محلولی رادیکال آزاد بوتیل اکریلات در دمای بالا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
49 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس [Co(DADMBTZ)2(Cl)(H2O)]Cl.CH3OH به روش پرتو اشعه ایکس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 بررسی ساختار کریستالی کمپلکس C16 H20 CdN10 O4S4 به روش پرتو ایکس (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
51 بررسی شیوع آنزیم بتالاکتاماز در نمونه های اشریشیا کلی در عفونت های ادراری بیماران (دریافت مقاله) اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی
52 بررسی واکنش های انتقال درون مولکولی و شکست زنجیره بتا در پلیمریزاسیون محلولی بوتیل اکریلات در دماهای بالا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
53 تثبیت ویتامین B12 بر بستر مزوحفره SBA-15 عامب دار و بدون عامل و کاربرد آن در فرایند های کاتالیستی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
54 تحلیل و بررسی در مورد سیستم هایGSM و چگونگی اخلال در آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
55 تهیه و بررسی ساختار بلوری ترکیب 2 ، 2- دی آمینو- 5 ، 5 - دی متیل- 4 ، 4- بی تیازول یا بیس- ( 2- آمینو- 5- متیل- 3،1 - تیازول) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
56 تهیه و بررسی ساختار کریستالی کمپلکس (1.5)(Hg(DADMBTZ)(3)][Hg(SCN)(4)](H(2)O] به روش پرتو ایکس (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
57 چگونگی کارکرد سیستم های جی اس ام و بررسی پیرامون اخلال در آنها (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
58 دستیابی به میزان مفاهیمی که به طور خاص در بخش های شیمی کتاب های درسی علوم تجربی متوسطه اول، کتاب های شیمی دهم و یازدهم چاپ 1396 مطرح است (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
59 ساخت و شناسایی نانو ساختارهای کروی توخالی روی اکسیدبه روش سبز وبررسی فعالیت فتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ کنگورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
60 ساختارکریستالی کمپلکس جدیدی ازسرب(II)به روش پرتوایکس (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
61 سنتز TiO2 نانو حفره به روش سل - ژل با استفاده از قالب کوپلیمر یونی بررسی خواص ساختاری، نوری و فوتوکاتالیستی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
62 سنتز روی اکسید گل مانند در مقیاس نانو و میکرو به روش تابش دهی امواج مایکروویو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
63 سنتز نانوساختار روی اکسید در حضور مخلوط سورفکتانت کاتیونی و انیونی به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
64 سنتز و شناسایی نانو بلور های مس ایندیوم سولفید وبررسی کاربرد آن در یک سلول خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
65 سنتز و شناسایی و مطالعه رفتار گرمایی و ساختار کریستالی کمپلکس تریس کی لیت جدیدی از نمک روی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
66 سنتز و شناسایی هیبرید 0.5 WO3(4,4'-bipyridyl) بروش هیدروترمال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
67 سنتز هیدروترمال نانوذرات TiO2 با مورفولوژی کروی و میله ای و بررسی مکانیسم سنتز (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
68 سنتزTiO2 نانوحفره بهروش سل - ژل با استفاده از قالب کوپلیمر یونی - بررسی خواص ساختاری نوری و فوتوکاتالیستی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
69 سنتزکالکوژنیدسه تایی مس ایندیوم سولفیدتحت شرایط رفلاکس و بررسی خواص نوری آن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
70 کاربرد تکنیک ویلیام رومی در تحلیل محتوای فصول شیمی کتاب علوم هشتم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
71 کاربرد روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون در تحلیل محتوای فصول شیمی کتاب علوم هشتم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
72 کاربرد و ارزشیابی نظرسنجی دبیران در تحلیل محتوای فصول شیمی کتاب علوم هشتم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
73 میزان ارتباط عمودی محتوای شیمی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول و کتاب های شیمی پایه هایدهم و یازدهم درسال تحصیلی 97 - 96 بر اساس توالی و تداوم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
74 میکروامولسیون بر اساس سنتز نانوساختار ZnO و بررسی تاثیر هیدروژن پراکسید روی تخریب فوتوکاتالیستی رودامین ب (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی