دکتر سعید محرمی پور

دکتر سعید محرمی پور استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید محرمی پور

Dr. Saeid Moharramipour

استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Age-specific functional response of Psyllaephagus zdeneki (Hymenoptera: Encyrtidae), parasitoid of Euphyllura pakistanica (Hemiptera: Psyllidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 1
2 Antifeedant effect of gamma radiation and Perovskia atriplicifolia essential oil combination against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 4
3 Antixenotic resistance of eight Cucumis genotypes to melon aphid Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) and some associated plant traits (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 2
4 اثر بازدارندگی تخم ریزی و دوام اسانس های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 2
5 اثر پرتو گاما بر روی شاخص های تغذیه ای مراحل لاروی و حشرات کامل شپشه ی آرد Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 33، شماره: 1
6 اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس زیره ی سبز در مدیریت خسارت لمبه ی گندم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 3
7 اثر تیامتوکسام روی فعالیت تونل زنی و تغذیه ای موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 1
8 اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
9 اثر دورکنندگی و دوام اسانس Artemisia sieberi Besser روی سه گونه حشره انباری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
10 اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
11 اثر سازگاری سرمایی و سرماسختی سریع روی تحمل سرما و ترکیبات ضد یخ در شته معمولی گندم، Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
12 اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب پره آرد (Ephestia kuehniella) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 3
13 اثر عصاره متانولی Rosmarinus officinalis بر نوروپپتید فعال کننده قلب سخت پوستان، فعالیت آنزیم های گوارشی و شاخص های تغذیه ای کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 1
14 اثر عصاره متانولی ماریتیغال بر شاخص های تغذیه ای، نوروپپتید سی سی ا پی و فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئازکرم غوزه پنبه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
15 اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
16 اثرات دورکنندگی عصاره‎های گیاهان خرزهره (Nerium oleander L.) اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) و آنغوزه (Ferula assafoetida L.) روی شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
17 اثرات عصاره اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانه Reticulitermes sp. (Isoptera: Rhinotermitidae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
18 اثرات فرمولاسیون اسانس نانوکپسوله شده گیاه زیره سبز Cuminum cyminum روی کنه قرمز مرکبات Panonychus citri (Acari: Tetranychidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 36، شماره: 3
19 اجزای ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان گذران سوسک برگ خوار نارون، (Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
20 ارتباط سازش به سرما و القای تحمل یخ زدگی در کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 93
21 ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در ۱۵ توده بومی پیاز ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 11
22 استراتژی سرما سختی لاروهای بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) جمع آوری شده از مزرعه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 36، شماره: 4
23 استراتژی مقاومت به سرما در لاروهای دیاپوزی ساقه خوار برنجChilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
24 اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep.: Noctuidae) Freyer از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
25 Bioactivity of Eucalyptus camaldulensis essential oil against Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
26 Chemical composition and fumigant toxicity of essential oil from Thymus daenensis against two stored product pests (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 2
27 Cold adaptation strategies in lab-reared European grapevine moth Lobesia botrana: Exploring diapause induction, supercooling point, and cold hardiness (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 3
28 Cold hardiness process of beet armyworm larvae, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
29 Effect of Achillea millefolium and Teucrium polium extracts on nutritional indices and α-amylase and protease activities of Egyptian cotton leafworm, Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 2
30 Effect of some botanical compounds on pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) under laboratory and field conditions (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 3
31 Effectiveness of medicinal plant powders on Sitophilus granarius and Tribolium confusum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 1
32 Effects of ecdysteroidal extract of Spinacia oleracea on demographic parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 2
33 Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 1
34 Evaluating the interaction between gamma radiation and Carum copticum essential oil for the control of Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 2
35 Identification of yeast and yeast-like symbionts associated with Hishimonus phycitis (Hemiptera: Cicadellidae), the insect vector of lime witches' broom phytoplasma (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 4
36 Impact of pyriproxyfen and methoxyfenozide on hemocytes of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 4
37 Impact of temperature on the acaricidal activity of spiromesifen on two-spotted spider mite Tetranychus urticae (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 1
38 Insecticidal and repellent activities of Artemisia khorassanica, Rosmarinus officinalis and Mentha longifolia essential oils on Tribolium confusum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 1
39 Interaction between essential oil of Rosmarinus officinalis and gamma radiation against Callosobruchus maculatus (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 4
40 Long-term cold response in overwintering adults of ladybird Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 2
41 Rapid cold hardiness response and its ecological costs in Cabbage aphid Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
42 Survey of insecticide for control of striped rice stem borer, Chilo suppressalis, under field conditions: Efficiency based on a new equation (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 2
43 Thermal tolerance of adult greenbug, Schizaphis graminum: Different role of sugars and polyols (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
44 Variation of supercooling point in overwintering larvae of Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 2
45 بازدارندگی تخم ریزی و اثر تخم کشی اسانس ۱۸ گیاه دارویی روی شب پره ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
46 برخی از ویژگی های زیستی پروانه ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
47 بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
48 بررسی اثر کنه کشی اسانس پونه ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تاثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
49 بررسی اثر کنه کشی روغن و عصاره متانولی بذر منداب Eruca sativa روی (Tetranychus urticae (Red form)(Acari:Tetranichidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 1
50 بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کاگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus Isoptera: Termitidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
51 بررسی اثر هم افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه ی گندم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 36، شماره: 1
52 بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه ی انجماد در حشرات کامل زمستان گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 3
53 بررسی تغییرات نقطه انجماد و تحمل به سرما در شفیره های دیاپوزی بید چغندر قند Scrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 3
54 بررسی تغییرات نقطه انجماد و ذخایر گلیکوژن در نمونه های زمستان گذران و آزمایشگاهی کرم برگخوار چغندرSpodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) جهت تعیین استراتژی سرماسختی آفت (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
55 بررسی تغییرات نقطه ی انجماد و تحمل سرما در افراد بالغ زمستان گذران شته ی (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae در تهران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
56 بررسی مقایسه ای اثر اسانس دو گیاه Carum copticum C. B. Clarke و Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. بر بازدارندگی تخم گذاری سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 4
57 بررسی مقایسه ای بازدارندگی اسانس گیاهان زنیان (Carum copticum C. B. Clarke) و هنده بید ( Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt.) در رفتار تغذیه ای شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 4
58 تاثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
59 تاثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 30، شماره: 3
60 تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
61 تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
62 تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
63 تاثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
64 تاثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
65 تأثیر عصاره اکدیستروئیدی سرخس شترمرغی Matteuccia struthiopteris (Onocleaceae) روی پارامتر های دموگرافی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (Lepidoptera:Plutellidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
66 ترجیح تخم ریزی شب پرهHelicoverpa armigera روی ۱۰ رقم کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه ای (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 2
67 ترکیب شیمیایی و سمیت تدخینی سه اسانس مرکبات روی تخم، لارو و حشره کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 3
68 ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن ها در شته ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
69 تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه های مختلف فرفیون (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
70 تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
71 تغییرات ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان گذران کرم برگ خوار چغندر، (Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
72 تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
73 تغییرات فصلی نقطه انجماد و تحمل به سرما در لاروهای بید چغندر قندScrobipalpa ocellatella (Lepidoptera: Gelechiidae) در کرج (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
74 تهیه نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و مقایسه سمیت تماسی آن با اسانس خالص روی لارو شب پره آرد. Ephestia kuehniella (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 85، شماره: 2
75 جدول زندگی شب پره ی برگ خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
76 خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
77 خصوصیات حشره کشی و ضدتغذیه ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 1
78 سمیت تدخینی و تماسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
79 سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) و بطری شور (Callistemon viminalis) روی شپشه آرد (Tribolium confusum) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
80 سمیت تنفسی اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و بطری شور Callistemon viminalis روی شپشه آرد Tribolium confusum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
81 سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس گیاه مریم گلی Salvia bracteata روی چهار گونه آفت انباری (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
82 سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس مریم گلی کارواندری، Salvia mirzayanii، برای دو گونه ی( Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae و ( Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
83 شاخص های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
84 کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ ومیر و شاخص های فیزیولوژیکی شب پره پشت الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
85 کارآیی اسانس دو گونه درمنه (Besser Artemisia sieberi و Waldst. & Kit Artemisia scoparia) بر شاخص های تغذیه شپشه آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 1
86 کارآیی اسانس گیاهانArtemisia sieberi Besser و Artemisia scoparia Waldst et Kit روی فعالیت زیستی سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus F. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 2
87 کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه ای شب پره ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 1
88 کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص های تغذیه شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
89 گزارش (Hym.: Ichneumonidae) Campoplex tumidulus و Itoplectis tunetana، پارازیتوئیدهای Yponomeuta malinellus Zell. (Lep.: Yponomeutidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
90 گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
91 گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید Hemiptarsenus Zilahisebess وHym.: Eulophidae ) H.wailesellae )ازایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
92 گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
93 گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
94 گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
95 گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
96 گزارش مگس Chloropidae )Thaumatomyia elongatula )شکارگر شته مومی صنوبر Aphididae) Phloeomyzus Passerinii )از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
97 گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
98 گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
99 گزارش مگس های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
100 مطالعه ویژگی های زیستی زنبور Telenomus acrobates (Hym.: Scelionidae)، پارازیتویید تخم بالتوری Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 81
101 مطالعه برخی ترکیبات ضد یخ با وزن مولکولی پایین در لاروهای زمستان گذران کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
102 مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
103 معرفی ترکیبات ارزشمند میخک شرقی و سیلن ایرانی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
104 مقاومت آنتی زنوز در کلن های مختلف صنوبر به شته مومی صنوبر( Phloeomyzus passerinii Sign .( Hom.: Aphididae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
105 مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
106 مقاومت آنتی زنوزی پانزده رقم برنج ایرانی به شپشه برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
107 مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
108 مقایسه پارامترهای جمعیت پایدار شته مومی صنوبر Phloeomyzus Passerinii ) ( Hom.: Phloeomyzidae )Sign ) روی دوازده کلن صنوبر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
109 واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
110 وضعیت زمستان گذرانی لاروهای دیاپوزی کرم گلوگاه انار در داخل غذا (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی تغذیه و سمی گیاه سلمه تره Chenopodium album روی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر تخم کشی اسانس گیاه زنیان Carum copticum روی شب‌پره پشت الماسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر تخم کشی عصاره متانولی سرخس بسپایک POlypodium vulgare روی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
4 اثر حشره کشی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) روی دو گونه آفت انباری و شناسایی ترکیبات آن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر سازش به سرما بر میزان تحمل به سرما دربرخی مراحل رشدی بید سیب‌زمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
6 اثر سمیت تنفسی اسانس گیاه زنیان Carum copticum روی لارو شب پره پشت الماسی Plutella xylostella (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
7 اثر نارنگی Citrus reticulate روی مرحله تخم و لارو سوسک چهار نقطه ایی حبوبات Callosobruchus maculatus (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
8 ارزیابی مقاومت آنتی زنوزی ژنوتیپهای مختلف سویا نسبت به کنه تارتن دولکهای Tetranychus urticaeAcari: Tetranychidae در شرایط مزرعه و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 Gamma Radiation and Rosmarinus officinalis oil combinations for control of Tribolium castaneum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
10 Oviposition deterrency of Thymus daenensis and Thymus carmanicus essential oils against Callosobruchus maculatus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
11 Preparation and mortality half-life determination of nano encapsulated essential oil of Artemisia husskenechtii Boiss. Against Tribolium castaneum (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
12 بررسی اثرات حشره کشی عصاره سرخس Polypodium vulgare روی شب پره پشت الماسی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی ترجیح مرحله سنی و واکنش تابعی زنبورDieretiella rapaeروی شتهSchizaphis graminum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
14 بررسی تغییرات جمعیتی پسیل گلابی Cacopsylla pyricola به منظور شناسایی برخی از ارقام مقاوم گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط اقلیمی تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی سرماسختی در مراحل نابالغ سرخرطومی یونجه Hypera postica در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 بررسی نقطه انجماد و تحمل به سرما در تریپس شکارگر Scolothrips longicornis (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
17 تاثیر اسانس گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L. (Lamiaceae روی شاخص تغذیه ای شپشه آرد (Tribolium castaneum ( Herbst.) (Col: Tenebrionidae (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 تاثیر اسانس گیاه آویشن باغی روی (LT(50 دو گونه از حشرات محصولات انباری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 تاثیر اشعه ماوراء بنفش UVC)در کنترل و کاهش جمعیت سوسک چهارنقطهای حبوبات Callosobruchus maculatus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
20 تاثیر ژنوتیپ های مختلف سویا بر میزان تخم ریزی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 تأثیر اسانس گیاه آویشن باغی Thymus vulgaris L. Lamiaceae روی شاخص تغذیه ای شپشه آرد Tribolium castaneum ( Herbst.)Col: Tenebrionidae (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 خاصیت دورکنندگی اسانس اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis و بطری شور Callistemon viminalis روی Tribolium confusum و Sitophilus granrius (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 خواص حشره کشی اسانس نارنگی Citrus reticulata روی شپشه آرد Tribolium confusum (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
24 خواص حشره کشی اسانس های گیاهی و نقش آنها در کاهش آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
25 سمیت تنفسی اسانس بطری شور Callistemon viminalisروی شپشه آردTribolium confusum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
26 سمیت تنفسی اسانس گیاهان زیر سبز و زنیان رویش شپشه آرد Tribolium confusum. Jaquelin du val (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
27 شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن باغی Thymus vulgaris (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 کاربرد اسانس صمغ گیاه باریجه در کنترل حشرات کامل شب پره آرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم