دکتر محمد محمدکریمی حسین آبادی

دکتر محمد محمدکریمی حسین آبادی استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد محمدکریمی حسین آبادی

Dr. Mohammad MohammadKarimi Hosseinabadi

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.