دکتر محسن قنبری

دکتر محسن قنبری Assistant Prof, Faculty of Foreign Languages and Literatures, al-Mustafa International University, Qom, Iran (Vice President for Communications and International Affairs)

دکتر محسن قنبری

Dr. Mohsen Qanbari Alanaq

Assistant Prof, Faculty of Foreign Languages and Literatures, al-Mustafa International University, Qom, Iran (Vice President for Communications and International Affairs)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.