پروفسور حسن فارسیجانی

پروفسور حسن فارسیجانی دانشیار   دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور حسن فارسیجانی

Prof. Dr Hassan Farsijani

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Addressing the Role of Information Technology in Cold Chain Management Efficiency in the World Class Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
2 ارائه الگوی ترکیبی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 14
3 ارائه الگویی برای تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
4 ارائه مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ورودی-خروجی محور (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
5 ارائه مدل ساختاری انواع ریسک در بانک ها با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 33
6 ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 2
7 ارتقا و رشد استارتاپ ها در اکوسیستم استارتاپی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 7، شماره: 2
8 ارزیابی میزان آمادگی برای به کارگیری فناوری بلاک چین در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 3
9 استراتژی طراحی مدل تولید پایدار صنایع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
10 استفاده از مدل های فازی در سیستم های سفارش دهی کنترل موجودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
11 انتخاب سبد پروژه های با اثر متقابل، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات (PSO) و دینامیک آشوبی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
12 Surveying the role of integration between TQM and Technology management in determining Quality and Innovation Performance(Survey around: Product ompanies Located at Markazi Province) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
13 The Role of Expert systems for Evaluation of Competitive Organizations (Case Study: Management of Loans by Private Banks) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
14 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمان در کلاس جهانی با روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی معادلات ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: صنعت قطعه سازی چمران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 4
15 بررسی وضعیت استراتژیک ناوگان هوایی کشور و تدوین راهبردهای پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
16 بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
17 تاثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
18 تبیین ارزیابی عملکرد سازمان جهت دستیابی به محصول در کلاس جهانی با روش وو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
19 تبیین راهبرد ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
20 تبیین مدل توانمند سازی راهبردی صادرات شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 11
21 تبیین مفهومی"تولید درکلاس جهانی" از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
22 تبیین مولفه های تاثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 4
23 تبیین نقش انتقال تکنولوژی در QFD فازی برای رقابتی‎شدن محصول (مورد مطالعاتی : شرکت ایران ترانسفوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
24 تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 30
25 تبیین نقش تئوری محدودیتها جهت دستیابی به بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
26 تبیین نقش زنجیره تامین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
27 تبیین و سنجش مدل راهبردی کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
28 تبیین و شناسایی مولفه های اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
29 تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف پذیر با رویکردهای مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه بندی تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
30 ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 16، شماره: 2
31 چارچوب تعامل میان پیشران های درونی نوآوری مدل کسب وکار برای توسعه دهندگان محصولات پیچیده دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
32 زمان بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه آرایش یافته به صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
33 سطح بندی عوامل موثردرعملکرد صادراتی تولیدات ورزشی جهت رسیدن به کلاس جهانی با تاکید بر توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
34 سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
35 شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر دستیابی مدیریت زنجیره تامین به کلاس جهانی و ارائه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
36 شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 38
37 شناسایی مولفه های تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
38 شناسایی و اولویت بندی عوامل توانمندسازی صادراتی کالاهای ورزشی با تاکید بر برنامه های توسعه صادرات با رویکرد کلاس جهانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
39 شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
40 شناسایی و تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت کلاس جهانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
41 طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تولید پایدار در کلاس جهانی در صنعت خودرو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 3
42 طراحی مدل تاثیریکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد در کلاس جهانی با میانجیگری رقابت پذیری در صنعت داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 12، شماره: 3
43 طراحی مدل تولید پایدار در صنعت خودرو در شرایط تحریم و با رویکرد کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
44 طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تامین کنندگان (VMI) در زنجیره تامین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 4
45 طرح ریزی مدل راهبردی جهت تامین و پشتیبانی از ناوگان حمل و نقل هوایی غیرنظامی با استفاده از رویکرد دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 2
46 گونه شناسی دیدگاه های عاملین توسعه خوشه های صنعتی با محوریت عوامل موثر بر عملکرد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
47 مدیریت دانش در سازمان های تولیدی برای رسیدن به کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 6
48 نقش ابعاد فرهنگ سازمانی در بروز رفتار کارآفرینانه (مورد مطالعه: موسسه هدایت فرهیختگان جوان) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
49 نقش خوشه های صنعتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در دستیابی به تولید در کلاس جهانی "مطالعه موردی: خوشه طلای تهران" (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 9
50 همپایی فناورانه در صنایع مبتنی بر سامانه های پیچیده ، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Explanation of the Role of Social Responsibility in Achieving World Class Economic Agencies: A Case Study of Iranian Airports Holding Company (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
2 ارائه متدولوژی نوین بازسازی فرآیندهای سازمانی برای بهبود عملکرد رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارائه مدل رگرسیون خطی برای پیش بینی تخیر قطارهای مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ارائ راهکارهایی برای کاهش تاخیرات (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
4 ارایه مدل معادلات ساختاری ارتباط مابین مدیریت هزینه های کیفیت( COQ ) و تولید در کلاس جهانی(مطالعه موردی: سالن های تولید بدنه شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 ارزیابی میزان آمادگی جهت بکارگیری فناوری بلاکچین در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارزیابی میزان دستیابی به تولید درکلاس جهانی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 استفاده از رویکرد FMCDM در فرایند طراحی محصول مشتری مدار مورد مطالعاتی،: شرکت ایران ترانسفوری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
8 اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت فرآیندهای برنامه ریزی تامین مطالعه موردی: برنامه ریزی تامین شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
9 Corporate Social Responsibility Human Resource Policies in World Class Organization (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
10 Corporate Social Responsibility Human Resource Policies in World Class Societies (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
11 Identifying and Explaining Effective Indicators for World Class Universities (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
12 بررسی اثر تولید ناب بر عملکرد مالی شرکت ها(مورد مطالعه صنعت خودرو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
13 بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی در کلاس جهانی، درموفقیت بنگاه های اقتصادی، مورد مطالعه شرکت های EPC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 بررسی تاثیر جهت گیری محیط زیست بر عملکرد تجاری کسب و کارهای الکترونیک برای رسیدن سازمان به کلاس جهانی؛ مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
15 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی جهت رسیدن عملکرد سازمان به کلاس جهانی(مورد مطالعه شرکت فرش بهشتی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
16 بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر بهره وری سازمان جهت رسیدن به کلاس جهانی با نقش میانجی گری سرمایه فکری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
17 بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد زیست محیطی و عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رقابت پذیری (مطالعه موردی: شرکتهای صنایع غذایی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
18 بررسی تاثیر نوآورانی باز بر قابلیت های چابکی سازمان و نقش آن در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
19 بررسی چگونگی روابط میان مولفه های کسب و کار اینترنت اشیا برای رسیدن سازمان ها به کلاس جهانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
20 بررسی راهبردی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش دردستیابی به چابکی سازمانی مطالعه موردی: شرکت وابسته به صنایع خودروسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
21 بررسی نقش آینده پژوهی کیفیت برای دستیابی به محصولات در کلاس جهانی مطالعه موردی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
22 بررسی نقش انقلاب صنعتی پنجم و چالش های اجرای آن در صنایع تکنولوژی بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
23 بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده درریسک پذیری کارکنان (شهرداری منطقه 19 تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
24 بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی جهت رسیدن سازمان در کلاس جهانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری
25 بررسی نقش مدیریت دانش جهت رقابتی شدن سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
26 بررسی نقش هوش تجاری برای دستیابی به بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی مورد مطالعه بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
27 بررسی و تحلیل دیدگاه مدیران شرکت های خودروسازی ایران ازتولید ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
28 بررسی و تعیین نقش بازاریابی جهت دستیابی به بنگاه های اقتصادی در کلاس جهانی (مطالعه موردی: گروه سایپا) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
29 به کارگیری رویکرد شش سیگما در حمایت از استراتژی های تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
30 تامین نیازهای آینده مشتریان با رویکرد آینده پژوهی کیفیت و کلاس جهانی مطالعه موردی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
31 تبیین آمیخته ترفیع مناسب جهت بهبود فروش محصولات صنایع تولیدی کاشی وسرامیک برای رسیدن به کلاس جهانی مورد کاوی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
32 تبیین بررسی نقش مسیولیت پذیری اجتماعی در رسیدن به کلاس جهانی بنگاه های اقتصادی (مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
33 تبیین چگونگی دستیابی بنگاه های اقتصادی به کلاس جهانی موردکاوی شرکت آی بی ام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
34 تبیین راهبردهای مدیریت تراز جهانی و نقش آن در تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
35 تبیین نقش برنامه ریزی تولید برای کلاس جهانی محصولات(مطالعه موردی: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
36 تبیین نقش توسعه محصول جدید برای رسیدن به کلاس جهانی در صنعت سیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
37 تبیین نقش سیستمهای تولید جهت رسیدن به تولید در کلاس جهانی مورد مطالعه – صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
38 تبیین نقش شش سیگما در دستیابی به کیفیت در کلاس جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
39 تبیین نقش فناوریهای نوین برای دستیابی به سازمانهای اقتصادی وپولی درکلاس جهانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
40 تبیین نقص تولید ناب برای رسیدن بنگاه اقتصادی به کیفیت در کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
41 تحلیل عوامل موثر برای رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی در جهت توسعه اقتصادی صنعت ورزش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
42 تحلیل نقش کلیدی بازاریابی داخلی و اثرات آن بر سایر جوانب سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 تعیین رابطه بین سازمانهای یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
44 تعیین میزان تاثیر عوامل کیفیت بر ارزش برند خودرو در کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
45 توسعه مدل برنامه ریزی و مدیریت فناوری برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
46 توسعه مدلی جهت بررسی تاثیر یکپارچگی با تامین کنندگان زنجیره تامین کسب و کارهای نوین بر رسیدن به تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
47 توسعه و مدیریت اینترنت اشیا در کلاس جهانی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
48 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات بر اساس نظریهسروکوال (مورد مطالعه: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
49 شش سیگمای ناب، ضرورتی در نت کلاس جهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
50 شناسایی مولفه های تولید در کلاس جهانی در کسب و کارهای نوین به روش دلفی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
51 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) جهت ارتقاء بهره وری تجهیزات و تاسیسات در تصفیه خانه آب شماره 3 و 4 تهرانپارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
52 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده ازFDANP (مورد بررسی: شرکت پتروشیمی جم) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
53 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دستیابی مدیریت زنجیره تامین پایدار در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد DANP فازی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
54 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر فناوری اطلاعات در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی در شرکت فناوران بورس تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
55 شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار در تولید بر مبنای سفارش جهت رسیدن به کلاس جهانی در شرکت قطعه سازی کروز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
56 شناسایی و اولویت بندی موانع زنجیره تامین سبز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
57 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برخدمات پیشگیری دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی با رویکرد کلاس جهانی (مطالعه موردی: خدمات پیشگیری دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
58 شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأثیرگذار کارآفرینی برای رسیدن سازمان به کلاس جهانی (مطالعه موردی: پژوهشگاه نیرو منطقه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
59 شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای مدیریت کلاس جهانی در صنایع ایرانی با روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
60 شناسایی و رتبه بندی مولفه های تاثیر گذار بازاریابی سبز برروی مدیریت زنجیره تامین در کلاس جهانی (مورد مطالعه: شرکت مارگارین) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
61 شناسایی و رتبه بندی مولفه های ریسک زنجیره تامین سبز در کلاس جهانی با استفاده از تکنیک AHP فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
62 شناسایی و سطح بندی اقدامات توسعه محصول جدید با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از روش مدل سازی ساختاری_تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
63 شناسایی و وزن دهی به شاخص های ارزیابی عملکرد صنعت خودرو در جهت دستیابی به تولید در کلاس جهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
64 طراحی مدل آمیخته برنامه های توسعه صادرات در راستای توانمند سازی راهبردی بهبود عملکرد صادراتی تولیداتورزشی جهت رسیدن صنعت ورزش به کلاس جهانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
65 طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی استوار برای مسئله تولید سلولی و ترکیب آن در زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
66 طراحی مدل مدیریت موجوید توسط تامین کنندگان VMI در زنجیره تامین کلاس جهانی با هدف حداکثر گردش موجودی کالا در انبار تولید کننده مورد مطالعه شرکت سایپا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
67 طراحی و تبیین مدل اقتصاد مقاومتی صنعت حمل و نقل دریایی ایران با بهره گیری از مدل چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
68 طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حمل و نقل دریایی ایران جهت دستیابی به کلاس (تراز) جهانی سازمان ها، با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
69 طراحی یک مدل ریاضی چند هذفه با در نظرگرفتن ریسک برای مساله انتخاب پروژه در مدیریت کلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
70 گزینش بهترین روش بالانس خط مونتاژ از بین پنج روش مورد مطالعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
71 مدلی جهت بهبود کیفیت پروژه های نفتی در صنعت نفت تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
72 مروری بر کیفیت در کلاس جهانی در کاهش هزینه ها (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
73 مفهوم پردازی الگوی شایستگی رهبران سازمان های دولتی در کلاس جهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران - توسعه ایران در تراز جهانی
74 نظام بانکی و استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی برای دستیابی بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک به کلاس جهانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
75 نقش فعالیت های تحقیقاتی در کاهش ضایعات و بهبود کیفیت تولیدات در صنایع (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
76 نقش مدیریت هزینه های کیفیت در دستیابی به کسب و کار جهانی مطالعه موردی : صنایع شیمیایی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی
77 نقش نوآوری بر قابلیت های چابکی سازمان جهت رسیدن به عملکرد در کلاس جهانی (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
78 نگاهی بر روند توسعه علم مدیریت تولید پایدار (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری