دکتر لیلا تقی پور

دکتر لیلا تقی پور دانشگاه جهرم

دکتر لیلا تقی پور

Dr. Leila Taghipour

دانشگاه جهرم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد پس از برداشت پلی آمین ها بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ترکیب های زیست فعال و فعالیت پاداکسنده میوه لیموشیرین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 1
2 Evaluation of Different Salinity Tolerance of Aeluropus and Rice Based on the Variation in Structure and Expression of their Catalase Enzyme (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 9، شماره: 1
3 بررسی تاثیرات چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم خیاری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 2
4 پاسخ های فیزیولوژیک و زیست شیمیایی پایه های دانهالی مرکبات به تنش خشکی و آبیاری دوباره (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 3
5 تیمار پس از برداشت آب گرم به عنوان جایگزین غیر شیمیایی قارچ کش: تغییرهای فیزیکوشیمیایی و توانمندی سازگاری به تنش اکسایشی در میوه لیموشیرین (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 4
6 کاهش آسیب سرمازدگی و افزایش عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب نی‌ریز با کاربرد پیش تیمار گرمایی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوترسین بر خصوصیات کمی و کیفی میوه های کیوی رقم ’هایوارد‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثرات NAD، NAA اتفن و اوره بر تنک و بهبود کیفیت میوه زردالو رقم خیاری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثرات تیمارهای پس از برداشت غوطه وری در محلولهای اسید سالسیلیک و کیتوسان بر حفظ کیفیت اناردانه های رقم شهوار شیرین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثرات گرمادهی متناوب بر تغییرات میزان پلی آمین های پوست میوه انار رقم رباب نیریز نگهداری شده در انبار سرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت پلی آمین ها و آب گرم بر خصوصیات کمی و کیفی میوه اناررقم ‘رباب نی ریز (دریافت مقاله) همایش ملی انار
6 بررسی تأثیرات تنک کننده های شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو رقم گردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی شاخصهای فیزیولوژیک و ارزیابی رفتاری چهار پایه دانهالی مرکبات در پاسخ به تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده از شاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی کارآیی پیش تیمار آب گرم بر قابلیت انبارمانی میوه انار در دمای سرد با استفاده ازشاخصهای وقوع آسیب اکسیداتیو و تغییر در ویژگی های فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 تبادلات گازی و نرخ نورساخت برگی ترکیبهای پیوندی پایه لیموی آب با پیوندکهای خودی و غیرخودی در پاسخ به تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 کارایی سازوکار پاداکسنده آنزیمی ترکیبهای پیوندی پایه لیموی آب با پیوندکهای خودی و غیرخودی در پاسخ به تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 کاربرد تیمارهای گرمایی پس از برداشت به هدف ممانعت از آسیبهای سرمازدگی محصولهای باغبانی- سازوکارها، چالشها، و آخرین یافته های بومی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
13 مطالعه آسیب های اکسایشی سیستم فتوسنتزی چهار پایه دانهالی مرکبات در پاسخ به تنش خشکی و پس از آبیاری مجدد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران