دکتر علی مختصی بیدگلی

دکتر علی مختصی بیدگلی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی مختصی بیدگلی

Dr. Ali Mokhtassi-Bidgoli

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش گرما بر رشد و خصوصیات گیاهی سه رقم تجاری چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
2 اثر دو دوره زهکشی میان فصل بر پارامترهای رشد دو رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
3 اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه دو اکوتیپ‎ گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
4 اثر سطوح مختلف ازت بر روند رشد و کیفیت پروتیین در دانه سورگوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
5 اثر قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر عملکرد و مقدار کوماریک اسید میوه خیار تلخ تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 54، شماره: 4
6 اثر کود دامی، زئولیت و آبیاری بر ویژگی‌های خاک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annuus L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 20، شماره: 2
7 اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا (Glycine max Merrill.) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
8 اثر مصرف زئولیت و کود نیتروژن بر رشد، عملکرد دانه و بهره وری آب شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 3
9 اثر مقدار نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و کارایی نیتروژن در گیاه خار مقدس‎ ‎ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 3
10 اثر نیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زرین گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 3
11 اثر وزن بنه مادری و غلظت های عناصر غذایی و متیونین بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
12 اثرات تنش کم آبی در واکنش به زئولیت، ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 24، شماره: 3
13 ارزیابی تاثیر قطع آبیاری بر کارایی علف کش در کنترل علف های هرز ذرت در شرایط کم نهاده و پر نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
14 ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
15 ارزیابی عملکرد برگ، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چای سبز (Camellia sinensis L.) در پاسخ به رژیم های مختلف آبیاری و محلول پاشی نانوکلات مس و روی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 5، شماره: 1
16 ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
17 ارزیابی کمی پاسخ گیاه کاملینا (Camelina sativa L.) به تنش شوری در مراحل آغازین رشد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
18 ارزیابی همبستگی و تجزیه علیت بین صفات فیتوشیمیایی و رنگدانه ها با ماده خشک اکوتیپ-های مختلف نعناع تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 57
19 Isolated microspore culture in eggplant and inducing heart-shaped embryos (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 11، شماره: 2
20 Non-destructive model to estimate leaf area in Epilobium species (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 2
21 Post-emergence herbicides efficacy as affected by factory and climatic conditions in wheat Triticum aestivum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 1
22 Three new records of criconematids (Criconematidae: Criconematinae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
23 بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و تغییرات هورمونی گیاه سویا (Glycine max Merrilll) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
24 بررسی امکان تولید زعفران (Crocus sativus L.) در سیستم کشت عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
25 بررسی تنوع و تخمین سطح برگ در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی نعناع با استفاده از مدل های هوش مصنوعی و رگرسیونی تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
26 بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییراقلیم در گندم دیم استان فارس با استفاده از شاخص خشکی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
27 بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام ذرت علوفه ای (Zea mays L.) در پاسخ به رقابت علف های هرز و غلظت های مختلف علف کش تری بنورون متیل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 2
28 بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در پاسخ به مالچ ضایعات چای و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 12، شماره: 1
29 بررسی رژیم های تغذیه ای مختلف روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه ای زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 2
30 بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
31 پاسخ عملکرد دانه ژنوتیپ‎ های کلزا به کشت دیرهنگام در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 36، شماره: 2
32 پاسخ فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‎های کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی انتهای فصل در شرایط اقلیمی کرج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
33 پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سیاهدانه به بیوچار در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 17، شماره: 1
34 تاتیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 23، شماره: 3
35 تاثیر آبیاری و زهکشی متناوب بر جذب و شاخص برداشت نیتروژن دو رقم برنج (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
36 تاثیر افزایش غلظت دیاکسیدکربن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
37 تاثیر اوره و سولوپتاس بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت فوق شیرین (Zea mays var Basin) در پاسخ به رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 4
38 تاثیر بیوچار چوب انگور بر پاسخ ذرت به تنش کمبود آب در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
39 تاثیر بیوچار و تنش خشکی بر برخی سازوکار های حفاظتی سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 39، شماره: 2
40 تاثیر پیری بذر بر جوانه زنی و فعالیت های آنزیمی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
41 تاثیر زراعت برنج (Oriza sativa L.) توام با اردک بر روند تغییرات شاخص های رشدی، فتوسنتز و بهره وری آب آبیاری و باران در سیستم های مختلف کشت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
42 تاثیر طول دوره کشت درون شیشه ای بر فتوسنتز گیاهچه های فالانوپسیس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 2
43 تاثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 2
44 تاثیر کمآبیاری، مایکوریزا و سیستم تغذیه نیتروژن بر ویژگیهای شیمیایی خاک، محتوای روغن و عملکرد بیولوژیک خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
45 تاثیر مالچ مواد آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.) در پاسخ به رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 3، شماره: 1
46 تاثیر منابع غذایی آلی، شیمیایی و تلفیقی به همراه کاربرد زئولیت بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم سویا (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 3
47 تأثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
48 تنوع و کارکرد گونه ای علف های هرز در مزارع گندم استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
49 جذب عناصر غذایی پر مصرف و کارایی مصرف نیتروژن در پایه های بذری درگزی و رویشی پیرودوارف گلابی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 4
50 خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس (Onobrychis viciifolia) تحت رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
51 عملکرد کمی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تاثیر تراکم بوته و رقابت علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 5
52 عملکرد و کیفیت علوفه سیب زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 2
53 کاربرد باکتری تثبیت کننده نیتروژن (chrococcum Azotobacter) و باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas putida) در گیاه سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
54 مدل سازی پاسخ گیاه دانه روغنی کاملینا به تنش آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 11
55 مقایسه واکنش عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی دوره: 12، شماره: 2
56 نقش مویان و نیتروژن در بهبود کارایی علف کش تری بنورون متیل در کنترل علف هرز خردل وحشی، Sinapis arvensis (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 2
57 واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 1
58 واکنش صفات رویشی و کیفی دانه آفتابگردان به منابع مختلف نیتروژن (کود آلی و شیمیایی) و زئولیت تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمار تنش شوری کنترل شده بر مبادلات گازی گردو چندلر تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تنش خشکی بر کارایی علفکش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) برای مهار علف هرزیولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر تنش خشکی برکارایی علفکش یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل (آتلانتیس) بر علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر تیمارهای مختلف اکسین و بسترکشت بر ریشه زایی قلمه های رز رقم ماروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر تیمارهای مختلف ترکیبات نانو بر ریشه زایی قلمه های رز رقم ماروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر دو گونه قارچ مایکوریزا و کود فسفری بر برخی صفات کیفی میوه کارلا (Momordica charantia) در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثر مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع گونه ای بانک بذر علف های هرز در یک منطقه نیمه خشک از استان قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
8 ارزیابی پیش تیمارهای مختلف در بهبود فتوسنتز و رشد نهال گردو پس از انتقال به محیط باغ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
9 ارزیابی کارایی سرکه چوب در کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 اعمال سیگنال های تنش جهت بهبود رشد و کارایی درختان گردو پس از خروج از گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
11 بررسی اثر افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم در شرایط رقابت با علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
12 بررسی برخی از خصوصیات فتوسنتزی و مورفولوژیک در پایه های درگزی و پیرودوارف گلابی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی برخی شاخصهای جوانهزنی بذور پرایم شده سه گونه علف هرزمشکلساز جهان تحت تأثیر تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
14 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی و کمی سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر روی برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی تغییرات عملکرد میوه گیاه کارلا (Momordica charantia) تحت دو گونه قارچ مایکوریزا و کود فسفری در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی خصوصیات فعالیت آنتیاکسیدانی، محتوای فنل و فلاونوئید کل و ماده خشک در اکوتیپ های مختلف نعناع تحت تیمار محلول پاشی نیترات پتاسیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 بررسی عملکرد سطوح کم تفاله انار به عنوان افزودنی در کنترل آثار منفی آفتکشمالاتیون بر تخمیر برونتنی شکمبه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
19 بررسی کمیت تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در اندام های هوایی و زیرزمینی چند گونه بنگ دانه Hyoscyamus spp در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی همبستگی بین میزان درصد اسانس با رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیت های ثانویه در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی نعناع تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
21 پاسخ خصوصیات مرتبط با برگ اکوتیپ های مختلف نعناع به تنش کلریدسدیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد علوفه تاجخروس زراعی (.Amaranthus hypochondriacus L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
23 تاثیر دو علف کش انتخابی مایستر و الومیس در اختلاط با بهبود دهنده های رشد بر برخی پارامترهای مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
24 تاثیر دو علفکش انتخابی مایستر و الومیس در اختلاط با بهبود دهنده های رشد بر برخی پارامترهای مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
25 تاثیر کاربرد نیتروژن برکارایی برخی پهن برگکش های گندم در کنترل ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
26 تأثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانهزنی سه گونه علف هرز موجود دربانک بذر مزارع ذرت و گندم تحت کاربرد نانو کود کلات آهن و روی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
27 تأثیر قطع آبیاری اول فصل و مقادیر کود نیتروژن بر خصوصیات اجزای عملکرد دو رقم ذرت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
28 تخصیص ماده خشک دو رقم ذرت در پاسخ به آبیاری و نیتروژن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
29 تنوع بانک بذر علف های هرز تحت تأثیر تناوب زراعی در منطقه ی آبیک قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
30 روش موثر در شکست خواب و جوانه زنی گیاه تاتوره Datura stramonium L. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
31 مقایسه برخی ویژگی های کیفی بذر گندم تولید شده در مزارع رسمی و غیر رسمی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 مقایسه توان دگرآسیبی سه گونه تاج خروس علوفه ای، دانه ای و ریشه قرمز بر علیه علف های هرز و گیاهان زراعی تابستانه (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران