دکتر تیمور مالمیر

دکتر تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

دکتر تیمور مالمیر

Dr. Timoor Malmir

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 4
2 اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 12، شماره: 3
3 اهمیت خوانش در تکوین روایت های حماسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 4
4 اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
5 اهمیت گویش ها و لهجه های محلی در تبیین و تصحیح متون عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 8، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی درون مایه های آثار نمایشی عشقی، ایرج و عارف (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
7 بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 53
8 بررسی ساختاری رمانس فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی ساختاری- اسطوره ای همای و همایون خواجوی کرمانی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 40
10 بررسی نشانه های زمانی و مکانی در کشف المحجوب، رساله قشیریه و تذکرهالاولیاء (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 62
11 بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین "روایت" خاطرات جنگ (بررسی موردی: خاطره نوشت های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 3
12 بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ (بررسی موردی: خاطره نوشت های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی نقش های معنایی جملات پرسشی و امری در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 19
14 بررسی و تطبیق روایتگری در آثار غزاله علیزاده، با تکیه بر رمان های «خانه ادریسی ها»، «شب های تهران» (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 19
15 تاثیر اشه در تجربه های تفسیری متون کهن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
16 تبیین و تحلیل مناسبات بینامتنی کنوز الودیعه من رموز الذریعه (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 24
17 تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 11، شماره: 1
18 تحلیل تاثیر گفتمان حاکمیت در ترجمه الذریعه الی مکارم الشریعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 6، شماره: 3
19 تحلیل تناسب شگردهای روایتگری با درونمایه در رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
20 تحلیل روایت یازده سپتامبر در مجموعه داستان آبی ماورای بحار (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 2
21 تحلیل ژرف ساخت رمان ملکان عذاب و تبیین پیوند آن با شگرد نویسنده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 80
22 تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
23 تحلیل ساختار روایی رمان بعد از پایان نوشته فریبا وفی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 2
24 تحلیل ساختار همبستة داستان‌های سیاوش، کیخسرو و فرود (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 1
25 تحلیل ساختارهای روایی غزلیات حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
26 تحلیل ساختاری رمان اهل غرق (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 60
27 تحلیل شیوه پسامدرنی روایت زنان در مجموعه داستان «بماند...» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
28 تحلیل و نقد ویژگیهای پسامدرنی رمان هیس (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
29 تعبیر «راه راست» در متون کهن (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 2، شماره: 2
30 جا به جاییهای عددی اسطوره آفرینش نمونه نخستین انسان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
31 جابهجایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 6، شماره: 1
32 روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
33 ریشه‌شناسی «یوغ» و «جفت» (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 4
34 ژنوگرام روابط خانوادگی در ایران کهن بر اساس شاهنامه ی فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 2، شماره: 7
35 ساختار رمانس های منثور فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 86
36 ساختار روایت زنانه در رمان «پرنده من» نوشته فریبا وفی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 58
37 ساختار فنی شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 16
38 ساختار و شگردهای روایی رمان «پاییز فصل آخر سال است» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
39 ساختارشناسی مجموعه داستان هاویه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 48
40 عوامل پیدایش و ویژگی های رمانتیسم در ادبیات کردی میانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 8، شماره: 2
41 کارکرد استعاره های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 2
42 کارکرد ردیف در فرم و ساختار غزلیات حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 4
43 کارکرد سیاسی اسطوره آفرینش نمونه نخستین انسان در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 48، شماره: 3
44 مطالعه ی تطبیقی عشق و سیاست در اشعار شیرکو بی کس و حمید مصدق (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 3، شماره: 1
45 معرفی و بیان اهمیت نسخه خطی ام الکتاب نوشته احمد رومی در اوایل قرن هشتم (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 2، شماره: 2
46 معنای کهن آزاد، آزادی و نقش آن در ترکیبات وصفی متون کلاسیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 4
47 مقایسه تحلیلی متن نمایشنامه‌های برگرفته از داستان سیاوش با روایت فردوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 1، شماره: 1
48 نشانهشناسی تجربههای دینی در متون نثر عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
49 نقد درس‌نامه‌های رستم و اسفندیار در شرح تعابیر و ابیات (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
50 نقد و بررسی قرائت های تاریخی و زندگی نامه ای غزلیات حافظ (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
51 نقد و بررسی مدیحه سرایی حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 51
52 نقد و تحلیل پیوند شگرد و درونمایه در مجموعهداستان تمام زمستان مرا گرم کن (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
53 نقد و تحلیل زندگی نامه نویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی بهار (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 2
54 نقد و تصحیح چند بیت از دفتر ششم شاهنامه چاپ خالقی مطلق (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 3، شماره: 1
55 نقش اسطوره ای گناه نخستین در متون ادبی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 30
56 نقش انسجام در شناخت و تحلیل استعاره تهکمیه در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 4، شماره: 3
57 نوع و کارکرد راوی در روایت های داستان «رستم و سهراب» (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
58 وحدت هنری در شاهنامه فردوسی براساس فلسفه هنر بندتو کروچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 2
59 وضعیت فضای حضور در برساخت هنری مولف-راوی غزلیات شمس (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 21، شماره: 41
60 ویژگیهای زبان طنز و مطایبه درکاریکلماتورها (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر ناشناخته شاهنامه بر حافظ شیرازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
2 تحلیل ژرف ساخت مجموعه داستان مثل همه عصرها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
3 چهره اسکندر در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
4 ساختار داستانهای شفاهی خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه
5 مشکلات مسدودسازی واژگانی در فهم و تصحیح متون کهن (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)