فرشید نوربخش

 فرشید نوربخش

فرشید نوربخش

Farshid Nourbakhsh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نوع بقایای گیاهی بر معدنی شدن نیتروژن در شرایط تنش خشکی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 2
2 برآورد فعالیت برخی آنزیم های خاک با استفاده از خصوصیات خاک وپستی و بلندی زمین در بخشی از اراضی تپه ماهوری سمیرم استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
3 بررسی اثر قارچ های میکوریزا بر رشد و جذب عناصر غذایی درختان چنار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 21
4 بررسی الگوی توزیع خاکدانه ای فسفر قابل استفاده و فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در موقعیت های مختلف شیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
5 بررسی تنوع زیستی کنه های خاکزی خانواده ( Laelapidae(Acari: Mesostigmata در زمین هایی با کاربرد متفاوت در شهرستان های شهرکرد و سامان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 13
6 بررسی توزیع خاکدانه ای آمیدوهیدرولاز ها در کاربری های مختلف اکوسیستم های جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
7 بررسی کارایی قارچ های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus orientalis L) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
8 پتاسیم زیست توده میکروبی خاک در گروهی از خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 2
9 پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
10 پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در یک خاک آهکی تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
11 تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
12 تاثیر اقلیم و قرق دراز مدت بر برخی از شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
13 تاثیر اقلیم و قرق دراز مدت بر برخی از شاخص های بیولوژیکی کیفیت خاک در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
14 تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
15 تاثیر برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم اوره آز در شماری از خاک های استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
16 تاثیر موقعیت شیب بر توزیع خاکدانه ای کربن آلی، فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز و پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
17 تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 1
18 تخمین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دایم از روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 11
19 تخمین گنجایش تبادل کاتیونی خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
20 تخمین گنجایش تبادل کاتیونی خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
21 شکل های مختلف سرب، نیکل و کادمیم در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 39
22 شکل های مختلف سرب، نیکل و کادمیم در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
23 فراوانی بررسی برهمکنش کیتوزان با سرب بر فعالیت آنزیم ها در دو خاک اسیدی و آهکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 9، شماره: 2
24 یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن نیتروژن بر معدنی شدن کربن بقایای گیاهی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر شوری بر سطح بحرانی نیتروژن کل، C/N و نسبت لیگنین به نیتروژن بقایای گیاهی برای معدنی شدن یا ایموبیلزاسیون خالص نیروژن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر کوددهی آلی بر شاخص اندازه گیری نیترات پای بوته توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر کیفیت بقایای گیاهی بر معدنی شدن نیتروژن خاک در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر موقعیت شیب بر الگوی توزیع پتانسیل نیتریفیکاسیون در خاکدانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 اثر نیتروژن قابل دسترس بر سینتیک معدنی شدن - ایموبیلیزاسیون نیتروژنی در خاک های تیمار شده با بقایای ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی سینتیک معدنی شدن کربن در بقایای تفاله موم زنبور عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 ارزیابی معدنی شدن نیتروژن خاک در سیستم های مختلف کشت زراعی و باغی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی اثر کاربرد کودهای آلی غنی شده در تغذیه آهن در ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی تغییرات انرژی فعالسازی فرایند معدنی شدن نیتروژن در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 بررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 پاسخ آنزیمهای اوره آز و ال-آسپاراجیناز خاک به آنتی بیوتیک های صنعت طیور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
14 پیامد روش جداسازی خاکدانه بر الگوی توزیع خاکدانه ای اوره آز در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی خاک بر حساسیت آنزیم بتاگلوکوزیداز به فلزات سنگین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 تاثیر تخریب مرتع بر خصوصیات شیمیایی و آنزیمی خاک در طول یک شیب تپه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
18 تاثیر ترکیب بیوشیمیایی بقایای گیاهی چهار جمعیت فستوکا بر سینتیک معدنی شدن کربن و شدت ایموبیلیزاسیون خالص نیتروژ« (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 تاثیر دی آمینو بنزیدین بر سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 تاثیر شیمیایی دو درخت داغداغان و ممرز بر گونه های ترتیزک Lepidium sativum و تره Allium ampeloprasum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
22 تاثیر کود گاوی، لجن فاضلاب و کمپوست شهرداری بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
23 تاثیر نوع ماده مادری و جهت شیب بر فرسایش پذیری خاک سطحی در بخشی از زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تأثیر ورمی کمپوست غنی شده با ترکیبات معدنی آهن بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تأثیر ورمی کمپوست کود گاوی و فیلترکیک نیشکر بر برخی خصوصیات بیولوژیک خاک و رشد گیاه گندم (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 تأثیر ورمیکمپوست کود گاوی و فیلتر کیک نیشکر بر جذب نیتروژن بوسیله گندم در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
27 توزیع نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی محلول و معدنی شدن خالص نیتروژن در پروفیل یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای گاوی و شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 رابطه برخی ویژگی های کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب در بخشی از اراضی مرتعیزاگرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
29 رهاسازی پتاسیم از میکاهای دی و تری اکتاهدرال تحت تاثیر ماده آلی در ریزوسفر یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن توسط پارامترهای بیولوژیکی در شماری از خاک های استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 سنجش فعالیت و سینتیک آنزیم ال-آسپاراژیناز در برخی کودهای آلی و لاشبرگ های جنگلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
32 کمپوست کردن بقایای درختان کاج، توت و نارون در شرایط کنترل شده راکتور آزمایشگاهی در مقایسه با روش سنتی جعبه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 مطالعه اثر متقابل شوری و کادمیوم بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
34 معرفی یک روش سریع برای تخمین شدت معدنی شدن نیتروژن و نیتریفیکاسیون در یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای آلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 مقایسه سینتیک معدنی شدن کربن آمینواسیدها و گلوکز در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست