دکتر محمدحسین محمدی

دکتر محمدحسین محمدی دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر محمدحسین محمدی

Dr. Mohammadhossin Mohammadi

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پتانسیل اسمزی و ماتریک یکسان بر جذب آب و عملکرد گیاه ذرت در سیستم آبیاری کامل و بخشی ریشه ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 4
2 اثر تنش شوری و تهویه خاک بر نمود ریشه و عملکرد واجزای آن در گندم و لوبیا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
3 اثر رطوبت خاک بر شدت تنفس ریشه گندم و کلزا در دو بافت خاک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
4 اثر شوری خاک بر غلظت عناصر غذایی بخش هوایی گندم و لوبیا در مکش های ماتریک پایین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
5 اثر هم زمان شوری و مکش ماتریک خاک بر میزان تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
6 ارتباط بین اشکال مختلف پتاسیم و کانی های رسی در واحدهای فیزیوگرافی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
7 ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و ارتباط آن با شاخص های کیفیت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
8 برآورد پارامتر های مدل منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ با استفاده از یک نقطه اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
9 برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک برای گیاه کلزا و گندم با استفاده از برخی ویژگی های گیاهی و خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
10 برآورد منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مدل پارامتریک مقیاسگذاری شده (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی الگوی مکانی و زمانی جذب آب توسط ریشه گیاه ذرت و کلزا تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
12 بررسی تاثیر پوسته های زیستی بر تبخیر و پویایی آب در محیط خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
13 بررسی تغییرات عناصر غذایی پرمصرف در پتانسیل اسمزی و ماتریک یکسان در سیستم های آبیاری کامل و بخشی ریشه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی تنش شوری و خشکی بر کاهش جذب آب گیاه تحت شرایط تنش همزمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
15 بررسی فرایندهای فرسایش بارانی در خاکدانهها تحت شرایط آزمایشگاهی در خاکهای آهکی شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
16 بررسی کمی ویژگی های هندسی خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
17 بررسی گلدانی الگوی جذب آب ذرت بین رطوبت معادل ظرفیت زراعی تا رطوبت اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 1
18 بررسی مقاومت مکانیکی خاک تحت سطوح مختلف تیمارهای تراکم و سیمانی شدن و تاثیر توسعه ریشه ذرت و گندم بر آن در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 12
19 پاسخ ذرت به تنش شوری با استفاده از مدل های جذب آب در فصول مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 9
20 تاثیر حذف مواد سیمانی در اندازهگیری بافت خاکهای ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
21 تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر ۲ در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
22 تبیین ضریب وزنی برای محدودیت شوری در مفهوم گنجایش جمعی آب (IWC) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 7
23 تغییرات رواناب در ابعاد کرت در نمونه های خاک با بافت مختلف تحت رخدادهای یکسان باران شبیه سازی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 3
24 تغییرات زمانی فرآیندهای تخریب و پاشمان در خاک مارنی تحت باران شبیه سازی شده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 25، شماره: 4
25 کارایی پلی وینیل استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تاثیر رخدادهای یکسان باران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 2
26 مروری بر "نیم قرن تحقیق بر روی شوری خاک در گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران " (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
27 مقایسه برخی روشهای اندازهگیری توزیع اندازه ذرات اولیه خاک و ارائه زمانهای مناسب برای روش چهار قرائت تعیین بافت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 12
28 مقایسه رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
29 مقایسه سه مفهوم پرکاربرد در تبیین فراهمی آب خاک برای گیاه (CPAW، EI و Mho) و قابلیت سنجی آن ها به عنوان شاخص مدیریت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 3
30 مقایسه ی تاثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکی خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
31 مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر رشد گیاه گلرنگ در خاک شور-سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 2
32 واکنش های بیوشیمیایی برگ و ریشه ذرت به تنش هم زمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
33 یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده های نفوذ افقی آبدر ستون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تشکیل اندوده سطحی و تاثیر آن بر برخی از نشانگرهای کیفیت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
2 ارزیابی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 ارزیابی قابلیت دسترسی آب خاک با استفاده از مفهوم انرژی جمعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 ارزیابی قطره چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 ارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستونهای بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی الگوی پخشیدگی هیدرودینامیکی در دامنه ای از جریانهای غیر اشباع ماندگار در خاکهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 بررسی برخی خصوصیات خلل و فرج خاک با استفاده از روش رنگ آمیزی فلورسنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی تاثیر توام اقلیم و فیزیوگرافی های مختلف برکانی های رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 بررسی تاثیر عمق مطالعه و شوری آبیاری بر مقدار مفهوم نوین رطوبت ظرفیت مزرعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی تاثیرتوام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی حین نفوذآب به خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 بررسی تأثیر توأم لایه بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
13 بررسی رابطه بین هدایت الکتریکی با کربن آلی، pH و برخی کاتیونها در خاک مطالعه موردی:خاکهای ارومیه و زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
14 بررسی زمان شروع و مقدار رواناب در خاکها تحت رخدادهای یکسان باران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
15 بررسی عوامل موثر بر حفظ رطوبت خاک در دامنه های شیبدار در منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
16 پیش بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 تاثیر شوری و مکش ماتریک خاک بر سری های زمانی تنفس ریشه گندم و لوبیا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 تاثیر کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک بر روی پدیده نفوذ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 تخریب خاکدانه تحت تاثیر بارندگی پیشین در دو کاربری کشاورزی و بکر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
20 جذب آب توسط گیاهان از خاکهای شور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
21 حفظ آب باران و کاهش رواناب سطحی با مصرف پلیوینیلاستات در خاک مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
22 ذرات تخمین پارامترهای مدل ونگ و همکاران (2004) با استفاده از توزیع اندازه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 رابطه بین تخریب و تراکم خاکدانه ها در خاک کشاورزی مارنی تحت تاثیر قطرات باران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متأثر از مصرف پلی وینیل استات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 رابطه بین جوانه زنی و مقاومت خاک تحت تاثیر پلی وینیل استات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 رابطه بین رواناب و نفوذپذیری در بافت های مختلف خاک تحت تاثیر باران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
27 رابطهی بین فرسایش پاشمانی و ویژگیهای خاک در برخی خاکهای مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
28 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- طبقه بندی کمی شکل منافذ خاک با استفاده از نرم افزار Image Tool (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- مقایسه کلروفیل و مقدار نسبی آب تحت شرایط تنش شوری و خشکی در ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- بررسی تغییرات منحنی ضریب هواگذری و پخشیدگی نسبی در دو بافت خاک متفاوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر نانو و مزو بیوچار تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ای بر جذب کادمیوم در یک خاک شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- شناسایی ویژگی های فیزیکی و شیمیائی ذرات نانو و مزو بیوچار چوب درخت راش تولید شده توسط فرآیند آسیاب گلوله ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی مدل آسولاین ار (2014) جهت تبیین زهکشی خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- برآورد منحنی مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- توسعه یک مدل فیزیکی برای برآورد منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک و مقایسه آن با روش های رایج (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- قابلیت زهکشی خاک ها و تاثیر عمق مطالعه بر زمان و مقدار تخلیه آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 مطالعه روابط آبی و پارامترهای فتوسنتزی ارقام بهاره گلرنگ درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 مقایسه روش های استوانههای مضاعف و منفرد در اندازهگیری نفوذ آب در خاک در برخی خاکهای شمالغرب ایران (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
39 مقایسه ضریب آبگذری غیر اشباع خاک با استفاده از مدلهای معلم-وان گنوختن و بروکس کوری در یک خاک لوم شنی در تیمار های مختلف تراکم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی