دکتر ناصر علی اصغرزاد

دکتر ناصر علی اصغرزاد دانشگاه تبریز

دکتر ناصر علی اصغرزاد

Dr. Naser Aliasgharzad

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
2 اثر باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی و فسفر بر شاخص کلروفیل برگ، غلظت نیتروژن و فسفر ریشه و بخش هوایی یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
3 اثر برخی از جدایه های باکتریایی بر رشد ریشه و جذب عناصر غذایی درذرت(Zea mays L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 4
4 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر عملکرد دانه، برگ و ساقه گندم و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
5 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
6 اثر تلقیح برخی کودهای میکروبی فسفاته بر شاخص های تغذیه ای گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
7 اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی و روابط آبی گیاه کینوا در همزیستی با قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 3
8 اثر تنظیم pH کمپوست شهری بر غنی‌سازی آن با باکتری محرک رشد گیاه Enterobacter cloacae (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 1
9 اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ای واکنش پذیر با آنتی بادی مونوکلونال و بردفورددر شرایط کشت درون شیشه ای و گلدانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
10 اثر سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و فسفر گیاه گندم در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
11 اثر سیدروفورهای میکروبی تولید شده بوسیله سویه های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب عناصر کم مصرف در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
12 اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب، کود مرغی و کودهای شیمیایی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب گیاه برنج در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
13 اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
14 اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های رشد و جذب عناصر در گیاه آنیسون (Pimpinella anisum) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
15 اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
16 اثر قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه کینوا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 10، شماره: 1
17 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و جذب عناصر در یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
18 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
19 اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار بر جذب عناصر غذایی و عملکرد پیاز در یک خاک شور در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
20 اثر کشت برنج، غرقاب، کمپوست لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر pH، EC، پتاسیم و سدیم محلول خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
21 اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی های رشد گندم (رقم الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
22 اثرات نیتروژن بر رشد و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه مایه زنی شده با باکتری های Azospirillumirakense و Pseudomonas putida (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
23 ارزیابی اثر تلقیح قارچ های آربوسکولار مایکوریزا و اندوفیت بر ترکیبات شیمیایی و تولید اسانس گیاه گشنیز در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
24 ارزیابی تجریه زیستی هیدروکربن آروماتیک چندحلقه ای با استفاده از باکتری های جدا شده از خاک شهر و پالایشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
25 ارزیابی کمی و کیفی توان تولید اکسین (IAA) برخی سویه های سیانوباکتر جداسازی شده از شالیزارهای استان گیلان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
26 امکان سنجی تولید زادمایه قارچ میکوریز آربوسکولار با درجه تجاری در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
27 Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 9، شماره: 36
28 بررسی اثر تلقیح قارچ های میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
29 بررسی اثربخشی باکتریهای حل کننده فسفات در قالب کود میکروبی فسفاته بر گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
30 بررسی انحلال فسفات، تحمل دمایی و زنده مانی باکتری های حل کننده فسفات در کود میکروبی فسفاته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
31 بررسی تاثیر گلومالین در تثبیت ریشه ای سرب در گیاه شبدر همزیست با قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 3
32 بررسی توان آزادسازی پتاسیم و فسفر برخی جدایه های باکتریایی در شرایط درون شیشه ای و شناسایی باکتری-های کارآمد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
33 بررسی توان برخی جدایههای باکتری در حل فسفات و تعیین چگونگی پخش فسفر حلشده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 25
34 بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم توسط باکتری های محرک رشد بیوفیلمی در سطح ریشه گندم (Triticum aestivum L.) و تاثیر آنها بر عملکرد آن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
35 بررسی جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت میکوریزی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
36 بررسی فیزیولوژیک سیانوباکترهای خاکزی شالیزارهای استان گیلان و به کارگیری سویه های برتر در بهبود رشد و عملکرد گیاه برنج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
37 بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
38 بررسی کلنیزاسیون دوگانه Rhizophagus irregularis و Serendipita indica در جو در سطوح مختلف فسفر با به کارگیری آنتی بادی منوکلونال (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
39 بررسی مقایسهای چهار سویه باکتریایی تجزیهکننده هیدروکربنهای نفتی در زیستپالایی خاک آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 37
40 برهم کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 1
41 پارامترهای شوری و سدیمی بودن در برخی خاک های متاثر از نمک دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
42 پایش تغییرات تنفسی خاک لوم شنی آلوده به نفتای سنگین در تیمارهای مختلف زیست پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
43 پایش تغییرات فعالیت آنزیمی خاک آلوده به نفتای سنگین در تیمارهای مختلف زیست پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
44 تاثیر استرپتومایسس ها بر کلنیزاسیون میکوریزی ریشه گیاه تره فرنگی و رشد آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
45 تاثیر باکتری های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 1
46 تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد و ویژگی های مورفولوژیک ریشه جو در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 2
47 تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
48 تاثیر تنش کم آبی بر ترشح گلومالین توسط قارچ های گلومرال همزیست با گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
49 تاثیر ریزوبیوم بر تولید گلومالین توسط Rhizophagus irregularis در همزیستی با گیاه شبدر تحت سطوح نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
50 تاثیر سطوح مختلف سرب بر جمعیت باکتری و قارچ در طول انکوباسیون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
51 تاثیر سلنیم بر رشد، فتوسنتز و فعالیت اسید فسفاتاز در گیاه سیر (Allium sativum L.) تحت شرایط کمبود فسفر و همزیستی میکوریزایی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 53
52 تاثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیتراتسازی در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
53 تاثیر شش سویه از باکتری های آزاد کننده پتاسیم بر رشد و افزایش جذب پتاسیم در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
54 تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر رشد و درصد اسانس گیاه آنیسون (Pimpinella anisum L.) تحت شرایط کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
55 تاثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
56 تاثیر کمبود برخی فلزات و اینوکلوم های دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر ترشح ترکیبات کی لیت کننده از ریشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
57 تاثیر کمبود روی بر رشد، درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه و جذب روی، فسفر و آهن در گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 2
58 تاثیر کود نیتروژن بر همزیستی توام باکتری ریزوبیوم و قارچ رایزوفاگوس ایرگولاریس در گیاه شبدر (Trifolium repens L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
59 تاثیر گونه های Streptomyces بر کارایی میکوریز آربوسکولار و رشد شبدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 9، شماره: 2
60 تاثیر گونه های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
61 تاثیر مس بر تولید گلومالین توسط دو گونه قارچ گلومرال همزیست با ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
62 تاثیر نانوذرات مس بر عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی، هویج و پیاز (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 12، شماره: 1
63 تاثیر واحدهای لندفرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی ویژگی های بیولوژیکی خاک در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
64 تاثیر همزیستی قارچ های گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز بر شاخص کلروفیل برگ سورگوم در شرایط کمبود عناصر کم مصرف در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 2
65 تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
66 تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
67 ترکیب عناصر غذایی، میزان اسانس و مقدار تیمول گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) مایه زنی شده با Azospirillum irakense و Pseudomonas putida در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 2
68 تغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
69 تغییرات مکانی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در شکل های اراضی مختلف دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
70 تولید گلومالین توسط رایزوفاگوس ایرگولاریز در شرایط درون شیشه‏ای و کشت گلدانی شبدر سفید و نقش آن در غیرپویایی سرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
71 جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده علف‌کش پاراکوات از خاک‌های تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
72 روند تغییرات کربن زیتوده، شناسه های اکوفیزیولوژیک، تنفس پایه و برانگیخته خاک در انکوباسیون با سطوح گوناگون سرب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
73 شناسایی مولکولی و بیوشیمیایی جدایه های باکتریایی مورد استفاده در برخی از کود های زیستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
74 عوامل موثر بر اکسایش Cr(III) به Cr(VI) در تعدادی از خاک های شمال و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
75 غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
76 فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز ، غلظت آهن و نیترات در اسفناج تلقیح شده با دو گونه باکتری سودوموناس در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
77 کارایی حل‌کنندگی فسفات سیانوباکتری‌های جداسازی‌شده از خاک‌های شالیزاری و تأثیر آن بر جذب فسفر و عملکرد برنج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
78 کاربرد بیومارکرهای لیپیدی برای ارزیابی ساختار جمعیت میکروبی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
79 مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 4، شماره: 2
80 مهار بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با کاربرد سیلیکون، نانو ذرات سیلیکون و باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus در شرایط گلخانه‎ ای (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
81 نقش قارچ Rhizophagus irregularis در تعدیل جذب سرب توسط آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا همزیستی قارچ های میکوریز آربوسکولدار اثرات ناشی از تنش سرما در گیاه بادمجان را می تواند کاهش دهد (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 اثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
3 اثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثرمدیریت تلفیقی کود روی رشدو عملکردسویا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثر چهار نوع باکتری سودوموناس بر روی سرعت جوانه زنی، عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی در لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
6 بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تاثیر قارچ اندوفیت Piriformosporaindica در گیاه شبدر سفید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 بررسی برخی شاخص های کلنیزاسیون گیاه شبدر تلقیح شده با قارچ Glomus versiforme در انواع بسترهای کشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
8 بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی وتوزیع اندازه منافذیک خاک درشت بافت زیرکشت گوجه فرنگی میکوریزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
9 بررسی تلقیح توام باکتری های مزوریزوبیوم سیسری و قارچ های میکوریز بر تولید بیوماس در گیاه نخود (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
10 بررسی توان آزادسازی پتاسیم برخی جدایه های باکتریایی و چگونگی پخش پتاسیم حل شده در دو بخش محلول و زیتوده میکروبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی توان سلولازی در میکروارگانیسم های گرمادوست جداسازی شده از خاک و کمپوست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی جذب عناصر غذایی در همزیستی سه جانبه گیاه نخود با قارچ میکوریز و باکتری ریزوبیوم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
13 بررسی جذب فسفروپتاسیم توسط گیاه گوجه فرنگی میکوریزی دریک خاک قلیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
14 بررسی شاخص های تحمل شوری در گیاه کینوا تحت تاثیر مایه زنی قارچ سیرندپیتاایندیکا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
15 بررسی عملکردواجزاء عملکردجوبهاره میکوریزی دریک خاک قلیایی بدون استفاده ازکودشیمیایی فسفاته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
16 بررسی فراوانی آربوسکول و محتوای روی و فسفرگیاه گوجه فرنگی تلقیح شده با دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 بررسی کاربرد توام قارچ میکوریزا، باکتری سودوموناس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 بیمه محورتوسعه درکشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
19 پیامد مایه گیاه گل گاوزبان به قارچ مایکوریزی Glomus constrictum بر چگونگی رشد و گیاه بهسازی خاک آلود به سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
20 تاثیر بیوچار بر انتشار گازهای گلخانه ای، ترسیب کربن و تغییرات نیتروژن در فرایند کمپوست شدن (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
21 تاثیر بیوچار بر کیفیت کمپوست همنوا تهیه شده از پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
22 تاثیر شدت نور و کمبود Zn بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ، فتوسنتز ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
23 تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار، باکتری سودوموناس پوتیدا و اسید هیومیک بر عملکرد و کلونیزاسیون گیاه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برصفات زراعی گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تأثیر تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن بر غلظت نیتروژن اندامهای مختلف گندم رقم الوند در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
27 تأثیر تلقیح گیاه گوجه‌فرنگی با اینوکلومهای قارچهای میکوریز آربوسکولار در شرایط کمبود عناصر فلزی بر حجم ریشه و ماده خشک اندام هوایی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
28 تأثیر کمبود عناصر فلزی و اینوکلومهای دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر تولید ترکیبات کیلیت کننده از ریشه گوجهفرنگی در بستر کشت پرلیت (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
29 تأثیر همزیستی میکوریزی بر برخی خصوصیات هیدرولیکی یک خاک درشت بافت زیرکشت جو بهاره (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 تأثیر همزیستی میکوریزی بر جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاه جو بهاره در یک خاک قلیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 تجزیه زیستی علفکش پاراکوات توسط دو باکتری Achromobacter xylosoxidans وStreptomyces sp. شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 تجزیه زیستی قارچکش بنومیل توسط دو باکتری Bacillus endophyticus و Streptomyces sp.شناسایی شده از منطقه آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 تغییر برخی خصوصیات فیزیکی خاک درحضورگیاه جوبهاره میکوریزی دریک خاک درشت بافت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
35 تلقیح قارچ Glomus versiforme در گیاه شبدر و بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک در بسترهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
36 تولید گلومالین توسط قارچ میکوریز آربوسکولار در پاسخ به آلودگی سرب- راه کاری در مدیریت خاک های آلوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 جداسازی و شناسایی دو جدایه باکتریایی از خاک با توان تجزیه زیستی قارچکش بنومیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
38 سنجش فعالیت لیگنینازی در میکروارگانیسم های گرمادوست جداسازی شده از خاک و کمپوست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 غیرمتحرک سازی سرب در ریشه آفتابگردان توسط گلومالین قارچ Rhizophagus irregularis (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
40 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست بهسازی- زدایش زیستی Zn از پساب شهری با بکارگیری جدایه های جلبک سبز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین بر تنفس خاک و جمعیت باکتری های گرم منفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی آزمایشگاهی تشکیل بیوفیلم توسط باکتری های محرک رشد و کلنیزاسیون ریشه گندم توسط آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مقدار لیگنین و گونه های ترموفیل باکتری بر تنفس میکروبی طی فرآیند کمپوست شدن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تغییرات آنزیمی سلولاز و لیگنیناز در طول کمپوست شدن در بسترهای مختلف لیگنین و گونه های باکتری ترموفیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی جدایه های Anabaena و اندازهگیری فاکتورهای محرک رشد آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 مورفولوژی ریشه و جذب عناصر در گیاه چغندر قند در کشت توام با گندم تلقیح شده با قارچ میکوریز (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
47 نقش سیلیکون در افزایش تحمل تنش خشکی در گیاه توت فرنگی در شرایط تلقیح با قارچ میکوریز آربوسکولدار (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
48 نقش قارچ های آربسکولار در سکوستراسیون کربن (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
49 نقش کودهای زیستی در کشت ارگانیک با تاکید بر قارچهای آربوسکولار: وضعیت موجود و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم