دکتر نجف جوکار

دکتر نجف جوکار استاد دانشگاه شیراز

دکتر نجف جوکار

Dr. Najaf Jowkar

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Study of Stylistic Features of the Book “Favayed Al-afzaliyeh” (دریافت مقاله) مجله پژوهش در تاریخ پزشکی دوره: 7، شماره: 1
2 بازجست شاخه گمشده شجره تصوف نقشبندی ماوراالنهر در سدههای ۱۲ و ۱۳ هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی «آداب المریدین»ها تا قرن سیزدهم هجری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
4 بررسی دیدگاه های اجتماعی در آثار شیخ احمد جام (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 49
5 بررسی و تحلیل «هفت بزم انوشیروان» در شاهنامه به عنوان نمودی از «مجلس گویی» در ایران پیش از اسلام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 3
6 بررسی و تحلیل بزرگ ترین موانع رشد و کمال انسان در نهج البلاغه و مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 14، شماره: 51
7 بررسی و تطبیق ساختار و درون مایه ی اسرارنامه و مخزن الاسرار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 3
8 پشتوانه های معنوی و مادی حکومت در نظر سعدی و مقایسه آن با نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 5، شماره: 16
9 تاملی در تذکره مرآت الاسرار (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 2، شماره: 2
10 تحلیل و بررسی «قصه نخجیران» و «پادشاه جهودی که نصرانیان را می کشت» در مثنوی معنوی و پیوند آن با نبوت عامه (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 15، شماره: 3
11 تربیت متعالی در دیدگاه امام محمد غزالی و آبراهام مازلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 58
12 دادخواهی در بیابان یا تحلیل قصه های شکار (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 1
13 در آمدی بر پیوند قصه ها و محور طولی ابیات مثنوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 3، شماره: 3
14 درآمدی بر شناخت زندگی و آثار حکیم عزالدین ابراهیم کیشی فیلسوف و پزشک نامدار قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 1
15 زیست و کنش صوفیانه ی میراحمد کشی در آینه ی نسخه ی خطی «تحفه الرسول و فرید المکتوبات» (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 1
16 سیری در سفرنامه های سنایی و عطار (مطالعه ای تطبیقی میان سیرالعباد الی المعاد سنایی و مصیبت نامه ی عطار) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 1
17 شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه ی اشعار و آثار او (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 3، شماره: 4
18 طبقه بندی مفاهیم اخلاقی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
19 عشق مجنون در آیینه روانکاوی (بر پایه ی لیلی و مجنون نظامی گنجوی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
20 کارکرد اسلوب معادله در تبیین مفاهیم عرفانی در شعر صائب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 55
21 مبانی نظری و کارکردهای عملی جایگاه مخاطب در نگاه سخنوران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 10، شماره: 1
22 مزد چوپانی و جزیت مسلمانی؛ بررسی و تحلیل دیدار سعدی با اباقاخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 13، شماره: 2
23 مقایسه مراحل سلوک در کیمیای سعادت و مکاتیب عبدالله قطب (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 51
24 نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 1
25 نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بیالتزامی به شرع (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 9، شماره: 1
26 نگرشی بر تحول بنیادی تعبیرات و اصطلاحات استعاری از سبک خراسانی به سبک عراقی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 3
27 نوآوری و قالب شکنی در شعر شیخ سعدالدین احمد انصاری (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب فرهنگ شفاهی (عامه)در گفتارهای صوفیه بر اساس معارف بهاءولد، فیه ما فیه، مجالس سبعه ومعارف سلطان ولد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 بررسی ساختاری چند قصه از مثنوی معنوی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران