دکتر آیناز سامیر

دکتر آیناز سامیر Assistant Professor, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.

دکتر آیناز سامیر

Dr. Aynaz Samir

Assistant Professor, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.