دکتر مژده حاکمی والا

دکتر مژده حاکمی  والا

دکتر مژده حاکمی والا

Dr. Mojdeh Hakemi vala

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Characterization of the Extended-Spectrum beta-Lactamase Producers among Non- Fermenting Gram-Negative Bacteria Isolatedfrom Burnt Patients (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
2 Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloid leukemia patient (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 5، شماره: 1
3 Evaluation of Antibacterial, Antibiofilm and Cytotoxicity Effect of Crude Ethanolic Extract of Cuminum cyminum Against Streptococcus mutans (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 12، شماره: 2
4 Preliminary Evaluation of the Antimicrobial Activity of Total Extract and Fractions of Chloroform, Methanol, and Aqueous from the Aerial Parts of Salvia aegyptiaca (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 4، شماره: 3
5 ظهور بتالاکتامازهای پلاسمیدی جدید در کلبسیلا پنومونیه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A case report of Mycobacterium tuberculosis brain abscess identified in Payvand Specialty Clinical Laboratory (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Antimicrobial and cytotoxicity effects of Lactiplantibacillus pentosus cell extract on standard and clinically resistant Pseudomonas aeruginosa and U۸۷ glioblastoma brain cell line (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 COMPARISON OF ROUTINE VS. BACT/ALERT BLOOD CULTURE IN A SAME 6MONTHS OF 2 CONTINUOUS YEARS AMONG PATIENTS WHO REFERRED TO PAYVAND CLINICAL & SPECIALTY LAB (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 CORRELATION OF BLOOD MIRNA-221 EXPRESSION WITH DIFFERENT PATHOLOGIC LEVELS OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Disseminated fusariosis with ecthyma gangrenosum-like lesions in a refractory acute myeloidleukemia patient (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
6 Inducible Clindamycin resistance of Staphylococcus aureus isolates among burn patients in Motahari hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Molecular study of CTX-M-1, CTX-M2, CTX-M9, mcr-1, NDM-1 genes among Klebsiella pneumonia isolates from hospitalized patients in Taleghani hospital; Tehran, Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 MOLECULAR STUDY OF PMRA, PMRB AND MCR-1 GENES IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES AMONG BURN PATIENTS IN SHAHID MOTAHARI HOSPITAL, TEHRAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 MULTIPLEX PCR OF QNRB, AAC(6’),16SRRNA METHYL TRANSFERASE GENES AMONG MDR PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATES FROM BURN WOUND INFECTIONS OF MOTAHARI HOSPITAL, TEHRAN, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 Survey of pharmacological synergism of mellitin with antibiotics against multi-drug resistant P. aeruginosa and A. baummanni (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران