دکتر محمد مدرسی

دکتر محمد مدرسی استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد مدرسی

Dr. Mohammad Modaresi

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.