دکتر کامران قاسمی

دکتر کامران قاسمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر کامران قاسمی

Dr. Kamran Ghasemi

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر به کارگیری مایکوریزا و سیلیکات پتاسیم بر پارامترهای فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل توت فرنگی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
2 اثر تغذیه نیتروژن بهاره و پاییزه بر صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 7، شماره: 2
3 اثر محلول پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
4 اثر نسبت های مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خواص پاد اکسایشی میوه ارقام تمشک سیاه در گلخانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
5 ارزیابی اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus. cv. Artist) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 2
6 ارزیابی اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک و ساکارز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 37، شماره: 1
7 ارزیابی اثرات نور مصنوعی بر برخی شاخص های گیاه در طراحی و ساخت یک کارخانه گیاهی مقیاس کوچک (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
8 Effect of plant spacing and primocane number on photosynthesis and yield indices of Thornless blackberry (Rubus fruticosis aggr.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 1
9 Effect of Storage Temperature and Packaging Material on Shelf Life of Thornless Blackberry (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 2
10 Evaluation of antioxidant properties of button mushroom in different harvest and morphological stages (دریافت مقاله) مقالات مروری و پژوهشی شیمی دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی تاثیر گوگرد و سیلیسیوم بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 4
12 بررسی کیفیت پس از برداشت میوه سه نوع تمشک سیاه در بسته بندی زیست تخریب پذیر و زیست‎تخریب ناپذیر (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 3
13 بررسی نسبتهای مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی ارقام مختلف تمشک سیاه در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
14 پاسخ مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی سیر خوراکی (Allium sativum) به تغذیه گوگرد، اسید هیومیک و ورمی‌واش (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
15 تاثیر برگ تازه، اسانس و روغن تعدادی از گیاهان دارویی بر افزایش عمرانباری میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
16 تاثیر تغذیه برگی ساکارز و برخی عناصر غذایی بر ریزش گل، تسهیم کربوهیدرات و مولفه های کیفی فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 5، شماره: 2
17 تاثیر تیمار سیلیسیوم و متیل جاسمونات بر برخی صفات مورفولوژیکی و پارامترهای فتوسنتزی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
18 تاثیر تیمار نیتروژن و سیلیسیم بر برخی پارامترهای فتوسنتزی و صفات کمی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum graecum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 4، شماره: 1
19 تاثیر ساکاروز و سیلیسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گیلاسی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 2
20 تاثیر سیلیسیم بر کیفیت و کمیت کاهو پرک در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 2
21 تاثیر غلظت های مختلف سیلیکات پتاسیم بر زیست توده، عملکرد و توزیع سیلیسیم در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 6، شماره: 1
22 تاثیر محلول پاشی ساکارز و برخی عناصر غذایی بر تسهیم کربوهیدرات ها در گیاه تربچه(Rhaphunus sativus var. sativus) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 4، شماره: 1
23 تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 4
24 تأثیر سیلیسیم بر غلظت عناصر غذایی، رنگیزه های فتوسنتزی و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 1
25 مقایسه رشد و عملکرد دو رقم توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch) در شرایط کشت خاکی و بدون خاک در فضای باز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 2
26 نقش گوگرد در مدیریت بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سایبان و نسبتهای نیترات به آمونیوم بر تعداد رانر و برخی صفات فتوسنتزی توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر سایبان و نسبتهای نیترات به آمونیوم بر صفات مورفولوژیکی توت فرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر سلنیوم و طیف های مختلف نور LED بر برخی صفات مورفولوژیک دانهال کلم بروکلی(Brassica oleracea var. Italica) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر سلنیوم و طیف های مختلف نور LED بر رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای فنل کلدانهال کلم بروکلی Brassica oleracea var. Italica (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر طیف های مختلف نور LED و زمان برداشت بر میزان رنگیزه های فتوسنتری در میکروگرین کلم بروکلی (Brassica oleracea var. Italica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثر طیف های مختلف نور LED و زمان برداشت بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی میکروگرین کلم بروکلی (Brassica oleracea var. Italica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثر غلظت مختلف تغذیه نیتروژنه بر صفات شاخساره و ریشه دو رقم تمشک بی خار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 اثر غلظتهای مختلف کود نیتروژنه بر صفات مربوط به برگ دو رقم تمشک بی خار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و گلدهی ژربرا(Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثر منطقه بر صفات رویشی و تکثیر شش رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثر نیتروژن و سیلیسیم بر رنگیزه های فتوسنتزی، تجمع نیترات و مقدار نیتروژن برگ در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum graecum L) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
12 اثر نیتروژن و سیلیسیم بر ظرفیت آنتیاکسیدانی، درصد ماده خشک و سیلیسیم در گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
13 اثر نیتروکسین و ورمی کمپوست بر صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی تمشک سیاه (Rubus sp.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
14 اثر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگیهای رویشی و زایشی تمشک سیاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
15 اثرات تنش شوری بر برخی از ارقام تمشک سیاه خاردار و بیخار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 ارزیابی اثر ساکارز و عناصر معدنی پتاسیم و منیزیم بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکردی فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 ارزیابی اثر ساکارز و عناصر معدنی پتاسیم و منیزیم بر رنگیزههای فتوسنتزی و میزان ویتامین ث فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 ارزیابی اثر متقابل تیمار محلول غذایی و تیمار نوری بر رنگریزه های فتوسنتزی دانهال های گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین درحوزه زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک خرزهره و شیشه شور بر جوانه زنی و رشد علف هرز سوروف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک خرزهره و شیشه شور بر جوانه زنی و رشد علف هرز سوروف درشرایط گلدانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
21 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی در عصاره های مختلف قارچ ترافل زمستانه (Tuber brumale) جمع آوری شده از منطقه یانه سر بهشهر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 بررسی اثر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های رشد رویشی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
23 بررسی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی دوگونه گیاه دارویی دم اسب (Equisetum L) در ارتفاعات استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
24 پتانسیل تجمع نیترات در بخش های مختلف هویج و زردک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 تاثیر باسیلوس سوبتلیس بر صفات فتوسنتزی و رشدی فلفل دلمه ای تحت شرایط تنش سفیدک پودری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
26 تاثیر روش های کنترل بیولوژیکی سفیدک پودری بر فلورسانس کلروفیل و برخی شاخص های رشدی سه رقم فلفل دلمه ای گلخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
27 تاثیر ساکارز و اسیدسالیسیلیک بر صفات عملکردی گیاه آلوئه ورا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 تاثیر سیلیسیم بر رشد و عملکرد کاهوی پرک ( برگ) درکشت بدون خاک (Lactuca sativa C.) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 تاثیر سیلیسیم بر کیفیت و ارزش غذایی کاهوی پرک ( برگ) درکشت بدون خاک(Lactuca sativa C.) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 تاثیر طیف های مختلف نور ال ای دی بر جذب عناصر غذایی دانهال های گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
31 تاثیر عنصر سیلیسیوم بر بهبود مولفه های پس از برداشت قارچ سفید دکمه ای Agaricus bisporus (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 تاثیر فایکوسیانین و تغذیه برخی عناصر معدنی بر پارامترهای فتوسنتزی کاهو فرانسوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 تاثیر محلول پاشی ساکارز و گلوتامین بر ارزش غذایی بذر در سه لاین باقلا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران
34 تاثیر محلول پاشی ساکارز و گلوتامین بر عملکرد غلاف تر و دانه در سه لاین باقلا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی شیمی ایران
35 تأثیر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های فتوسنتزی و صفات فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis)درسیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
36 محتوای ویتامین ث، بتاکاروتن و لیکوپن ترافل زمستانه (Tuber brumale) جمع آوری شده از منطقه یانه سر بهشهر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 مطالعه اثر پایه بر ظرفیت آنتی اکسیدانی برون بر پوست و درون بر گوشت میوه رقم تجاری تامپسون ناول (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
38 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی خواص بیوشیمیایی چهارگونه سبزی دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی