دکتر مهناز کریمی

دکتر مهناز کریمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم باغبانی

دکتر مهناز کریمی

Dr. Mahnaz Karimi

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه علوم باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دمای پایین و تیمارهای بازدارنده اتیلن روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و اتیلن تولیدی در میخک مینیاتوری(Dianthus caryophyllus L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 3، شماره: 10
2 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمایی گل سوسن Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner)) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
3 اثر موقعیت فلس و نوع بستر کشت بر تولید سوخک به روش ‌فلس‌برداری در دورگ سوسن رقم سرانو (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 3
4 اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریدنی لیلیوم رقم Pisa (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
5 اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل های بریدنی لیلیوم رقم Pisa (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
6 ارزیابی اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus. cv. Artist) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 2
7 ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
8 ارزیابی کود آلی حاصل از سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در بستر کاشت گل سوسن (Lilium sp.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 3
9 Effect of Cycocel and Uniconazole on Some Morphological and Biochemical Properties of Zinnia (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 7، شماره: 1
10 Effect of exogenous melatonin on growth, electrolyte leakage and antioxidant enzyme activity in rosemary under salinity stress (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 37
11 Extending the vase life of rose cut flower cv. Bakara using inhibitors of physiological vascular occlusion (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 3، شماره: 1
12 Investigation of Compost and Vermicompost of Water Hyacinth as Growing Media for Lily (Longiflorum×Asiatic) (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 3
13 بررسی اثر بازدارندگی رشد سایکوسل و یونیکونازول بر ویژگی های مورفولوژیک و بیوشیمیایی اطلسی (hybrida L. Petunia) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
14 بررسی اثر کمپوست آزولا و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رویشی و گلدهی نرگس (Narcissus jonquilla cv. German) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 1
15 بررسی تغییر فعالیت آنزیمی و پرولین در گل های گلدانی برخی ارقام میخک مینیاتوری (Dianthus caryophyllus L.) تحت تنش اتیلن (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 3
16 پینه‌‌زایی و کاربرد متیل جاسمونات در افزایش دوپامین پینه‌های‌ گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 4
17 تاثیر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) تحت شرایط روشنایی و تاریکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
18 تغییرات بیوشیمایی در طی توسعه گل های میخک مینیاتوری گلدانی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 18
19 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیبات گوناگون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی شمعدانی عطری رقم عطر رز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 اثر کمپوست آزولا و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی نرگس (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر کمپوست سنبل آبی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سوسن (Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و گلدهی ژربرا(Gerbera jamesonii) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل سوسن(LongiflorumAsiatic cv. Eyeliner) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر موقعیت فلس و نوع بسترکشت بر رشد رویشی سوخک دورگ سوسنOriental*Trumpetرقم سرانو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
7 اثر موقعیت فلسو ورمی کمپوست کود دامی بر ویژگی های کمی و کیفی سوخ دورگ سوسن (Oriental*Trumpet) رقم سرانو (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
8 اثرمحلول پاشی پاکلوبوترازول بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی آدنیوم (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی اثر کمپوست آزولا و اسید هیومیک بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گل نرگس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابى پوشش ژل آلوئه ورا بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
11 انتقال ژن های باکتریایی بیفنیل-کلرو بیفنیل دیاکسیژنز با واسطه اگروباکتریوم به گیاه شمعدانی عطری رقم عطر رز (Pelargonum graveolens L. cv. Attar Rose) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های ارس خزنده رقمPlumosa (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر تیمارهای مختلف ضدعفونی در کنترل آلودگی ریزنمونه های آلوئه ورا تحت شرایط درون شیشه ایی و تاریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
14 بررسی اثر غلظت های تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر القای کالوس، باززایی شاخه و ریشه گیاه لیسیانتوس (Lisianthus russelianus. Hook.) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی اثر کمپوست تراشه های چوب و هیومیک اسید بر رشد، گلدهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی اثر کمپوست زباله شهری و کود زیستی فسفر بارور2 بر برخی صفات بیوشیمیایی گل سوسن (Lilium sp.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 بررسی اثر میدان مغناطیسی دررشد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری مشتریان با میانجی گری رضایت و تجربه مشتریان از نوشیدنی دلستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
19 بررسی کارآیی علف کش های پیش رویشی در کنترل علف های هرز خزانه مریم گلی(Salvia splendens) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی کمپوست و ورمی کمپوست سنبل آبی به عنوان بستر کاشت دورگ لیلیوم (Oriental × Trumpet) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی نقش تعدیلگر اعتماد به افراد سلبریتی در تبلیغات رسانه های اجتماعی در رابطه بین اعتبار برند و نگرش به برند در رسانه اجتماعی و قصد خرید مجدد در کاربران اینستاگرام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
22 پاسخ مورفولوژیکی دو رگ سوسن رقم نشویل به کمپوست زباله شهری و کود زیستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 پاسخ موفولوژیکی گل نرگس به کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر اسید جیبرلیک و دما بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی سوسن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر بستر کشت کمپوست تراشه چوب و محلولپاشی هیومیک اسید به منظور افزایش ویژگی های رشد وعملکرد گل لیلیومLilium longiflorum (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
26 تاثیر عصاره گیاه آلویه ورا بر حفظ کیفیت و بازار پسندی میوه خیار (.Cucumis sativus L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 تاثیرکمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی گل نرگس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 تسریع در ریشه زایی فیکوس لیراتا با انتخاب محیط کشت مناسب و هورمون ریشه زایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 مقایسه ریشه زایی قلمه چوب نیمه سخت و قلمه چوب نرم در درختچه زینتی برگ نو ژاپنی Ligustrum japonicum (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران