دکتر حسین مرادی

دکتر حسین مرادی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسین مرادی

Dr. Hossein Moradi

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه ی برتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
2 اثر زمان برداشت و عمر انبارمانی بر کیفیت میوه پرتقال خونی رقم «مورو» (Citrus sinensis cv. Moro) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 2
3 اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گل راعی (Hypericum perforatum L.) رقم Topas (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
4 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمایی گل سوسن Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner)) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 45
5 اثر محلول پاشی تغذیه نیتروژن و اتفون بر گل انگیزی و برخی از خصوصیات فتوسنتزی خیار ویکتور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
6 اثر محلول پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson navel) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
7 اثر میدان مغناطیسی بر اندام زایی مستقیم ریزنمونه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha) در محیط فاقد و دارای تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
8 اثر نوع ریزنمونه، دوره نوری و قند بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم (Catasetum fimbriatum, L.) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
9 اثر هورمون اسید سالیسیلیک بر صفات ریختی و فیتوشیمیائی بنفشه (Viola cornuta) تحت تیمارهای نانوکود فسفر (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
10 ارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی پایه های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
11 ارزیابی بیان ژن ACO و فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک و عصاره گیاهی در دو رقم گل شاخه بریدنی میخک مینیاتوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک های سیاه ایران بر پایه صفات ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
13 ارزیابی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی توده‌های پامچال وحشی (Dionysia revolute) شمال ایران تحت تاثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 59
14 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفولوژیکی آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller) در سطوح مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی نانو پتاسیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
15 ارزیابی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنل و فلاونوئید عصاره گیاه دارویی Artemisia annua L. تحت تاثیر روش های مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 4
16 Role of the AtClC genes in regulation of root elongation in Arabidopsis (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 4، شماره: 1
17 Total Flavonoids and Phenolic Compounds of English Daisy (Bellis Perennis L.) Affected by Foliar Application of Nano-Phosphorus Fertilizers (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 4
18 باززایی مستقیم تمشک فرنگی (Rubus idaeus) تحت تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتریک اسید و بنزیل آدنین (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
19 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر کالوس زائی گیاه داروئی Momordica charantia L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 4، شماره: 3
20 بررسی اثر کمپوست آزولا و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های رویشی و گلدهی نرگس (Narcissus jonquilla cv. German) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 12، شماره: 1
21 بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه زنی گونه اسپرس درختی (Taverniera cuneifolia) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 66
23 بررسی تنوع ریخت شناختی برخی تمشک های سیاه بی خار مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
24 بررسی ویژگی های فتوسنتزی و فیتوشیمیایی برخی از اکوتیپ های بنفشه معطر (Viola odorata L.) در استان های مازندران و گلستان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 16، شماره: 63
25 پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 1
26 پیش بینی برخی ویژگی های کیفی میوه انار با استفاده از روش غیرزیانبار پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
27 پینه‌‌زایی و کاربرد متیل جاسمونات در افزایش دوپامین پینه‌های‌ گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 19، شماره: 4
28 تاثیر برگ تازه، اسانس و روغن تعدادی از گیاهان دارویی بر افزایش عمرانباری میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 1
29 تاثیر تیمار سیلیسیوم و متیل جاسمونات بر برخی صفات مورفولوژیکی و پارامترهای فتوسنتزی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 1
30 تاثیر تیمار نیتروژن و سیلیسیم بر برخی پارامترهای فتوسنتزی و صفات کمی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum graecum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 4، شماره: 1
31 تاثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
32 تاثیر محلول پاشی برگی متانول و اتانول بر برخی خصوصیات رشدی و مواد موثره گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
33 تاثیر محلول‌پاشی برگی روی و بور بر صفات کمی وکیفی میوه توت‌فرنگی رقم اروماس در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 2
34 تأثیر خاکپوش های بازتابنده نور آلومینیومی و پلی اتیلنی بر خواص ریخت شناختی و بیوشیمیایی میوه شلیل رقم ’سان کینگ‘ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
35 تخمین عدم تعادل پیوستگی و پویش کل ژنومی جهت شناسایی جایگاه های ژنی تحت انتخاب مرتبط با وزن بدن در گوسفندان نژاد زندی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
36 شناسایی و بررسی سیلیمارین قارچ اندوفیت جداسازی شده از بذر گیاه خارمریم (Silybum marianum (L) Gaert.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 3
37 کمیت و کیفیت ترکیب های آنتی اکسیدانی و اجزا تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زولنگ( campestre Eryngium )تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
38 گلدهی و عملکرد میوه توت فرنگی رقم ’اروماس‘ تحت تاثیر بور و روی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 4
39 مطالعه تاثیر فسفر بر گلدهی و برخی صفات رویشی گل آهار (.Zinnia sp) در محیط حاوی ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی Peganum harmala و تنوع ژنوتیپی در ۳ منطقه از استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
2 اثر ارتفاع بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و رنگریزه فتوسنتزی بنفشه معطر (viola odorata L) در سه منطقه از استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر اسید هیومیک بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
4 اثر پوشش پلی اتیلنی سیاه و تراکم کاشت بر میزان ویتامین C فلفل دلمه ای رقم مارگوسا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
5 اثر تیمار هورمون بنزیل آدنین در برخی خصوصیات مورفولوژی و فیتوشیمیایی نرگس (Narcissustazetta) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
6 اثر تیمارهای مختلف مالچ پلاستیکی و فاصله کاشت بر میزان کلروفیل و ویتامین C میوه فلفل دلمه ای رنگی رقم ماوراس در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
7 اثر ساکارز و تیمارهای هورمونی در تولید گل از جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta )در محیط کشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 اثر سطوح مختلف سرب بر دو گیاه کلم پیچ(Brassicaoleraceaevar.capitata) و کلم زینتی (Brassicaoleraceae) در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
9 اثر طیف های مختلف نور LED و زمان برداشت بر میزان رنگیزه های فتوسنتری در میکروگرین کلم بروکلی (Brassica oleracea var. Italica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 اثر طیف های مختلف نور LED و زمان برداشت بر میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی میکروگرین کلم بروکلی (Brassica oleracea var. Italica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 اثر عوامل شیمیایی تنش زا بر برخی صفات گیاه همیشه بهار (رقم پرپر) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
12 اثر غلظت هورمونهای اکسین و سایتوکینین در باززایی جوانه جانبی ساقهگلدهنده بنفشه آفریقایی (Saintpolia ionanta)در محیط کشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
13 اثر کمپوست آزولا و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی نرگس (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 اثر کمپوست سنبل آبی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سوسن (Longiflorum×Asiatic cv. Eyeliner) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
15 اثر کمپوست سنبل آبی و هیومیک اسید بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل سوسن(LongiflorumAsiatic cv. Eyeliner) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 اثر محلول پاشی عناصر غذایی بر صفات کمی و کیفی نارنگی ژاپنی (Citrus unshiu var miyagawa) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
17 اثر نیتروژن و سیلیسیم بر رنگیزه های فتوسنتزی، تجمع نیترات و مقدار نیتروژن برگ در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum graecum L) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
18 اثر نیتروژن و سیلیسیم بر ظرفیت آنتیاکسیدانی، درصد ماده خشک و سیلیسیم در گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
19 اثر هورمون تنشی سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
20 اثربخشی اقتصادی تحقیقات به نژادی و کشت گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی
21 اثرکود کامل محتوی فسفات بالا درافزایش تحریک فاز زایشی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
22 ارزیابی اثر کمپوست آزولا و اسید هیومیک بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و رنگیزه های فتوسنتزی گل نرگس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های تمشک سیاه بی خار با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 ارزیابی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی درغلظت های مختلف سرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
25 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی در عصاره های مختلف قارچ ترافل زمستانه (Tuber brumale) جمع آوری شده از منطقه یانه سر بهشهر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 ارزیابی رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 ارزیابی صفات رویشی ریحان تحت تاثیر نانو کود فسفر و قارچ Piriformospora indica (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 ارزیابی صفات زینتی، محتوای فنل و فلاونوئیدی گل مینا چمنی (Bellis perennis) تحت تاثیر نانوکود فسفر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
29 ارزیابی کاربرد ماده آلی اسید هیومیک و کود شیمیایی فسفر بر رو برخی از پارامترهای مرفولوژیکی گیاه دارویی زولنگ (Eryngium caucasicum) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
30 ارزیابی میزان فیل، فلاونوئید و آنتی اکسیدن پوست چهار رقم مرکبات تحت تاثیر دمای خشک شدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
31 ارزیابی میزان محصول و مقدار ماده مؤثر (آلیسین) سیر منطقه اتو در مقایسه با سیر صورتی استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 استفاده از خصوصیات مورفولوژی برای بررسی تنوع بین بوته های چای در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 Wettability alteration with designed water: Effect of borate and sulfate as multivalent anions in smart water composition (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
34 باززایی مستقیم گیاه هوازی Tillandsia Usneoides تحت تاثیر غلظت های مختلف هورمون بنزیل آدنین (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره سیر بر میزان فنول محیط کشت ریزنمونه های گردوی ایرانی (Juglans regia L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
36 بررسی اثر آنتی اکسیدانی نانوذره سلیوم بر میزان فنول محیط کشت ریزنمونه های گردوی ایرانی (Juglans regia L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 بررسی اثر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های رشد رویشی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
38 بررسی اثر پوترسین بر ویژگی های موفولوژیکی و رنگیزه کلم زینتی (Brassica oleracea) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
39 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد (BA و IBA) در باززایی کشت درون شیشه ای تمشک فرنگی (Rubus spp.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 بررسی اثر تیمارهای مختلف ضدعفونی در کنترل آلودگی ریزنمونه های آلوئه ورا تحت شرایط درون شیشه ایی و تاریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
41 بررسی اثر شبیه سازی پنل های فتوولتائیک و بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه دارویی استویا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
42 بررسی اثر غلظ تهای مختلف استات سرب بر پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه ریحان .(Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
43 بررسی اثر کمپوست تراشه های چوب و هیومیک اسید بر رشد، گلدهی و عمر گلجایی دو رگ لیلیوم (Longiflorum × Asiatic) رقم نشویل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 بررسی اثر کود آبیاری هیومیک اسید و محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان آنتی اکسیدان و فنل گیاه دارویی نعنا (Mentha Spicata L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
45 بررسی اثر کود ابیاری هیومیک اسید و محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان کلروفیل کل،کلروفیلa،کلروفیل bو کارتنوئیدگیاه دارویی نعنا (Mentha Spicata L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
46 بررسی اثر مدت و غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم در ضدعفونی ریزنمونه های گیاه دارویی بنفشه معطر(Viola odorara) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
47 بررسی اثر نانو کود فسفر و کود زیستی فسفات بارور-2 بر صفات رویشی ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
48 بررسی اثر نوع ریزنمونه و تیمار تاریکی بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم (Catasetum fimbriatum) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
49 بررسی اثر هورمون پوتورسین بر افزایش تحمل به شوری در گیاه همیشه بهار Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
50 بررسی اثر3 نوع کربوهیدرات بر تولید و کیفیت شبه کورم ( phalaenopsis)در محیط کشت بافت گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
51 بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از از پلیاتیلن گلیکول بر مؤلفه های جوانه زنی گوجه فرنگی (L. Lycopersicon esculentum) واکنش گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L) به تنش خشکی ناشی از پلیاتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
52 بررسی اثرات سیلیس در کلش برنج بر گل نرگس (Narcissus Jonquilla) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
53 بررسی برخی ویژگی های مورفولو یکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) در کاربرد اتانول و (TiO(۲ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
54 بررسی تاثیر تیمار با هورمون اکسین و اعمال تاریکی بر کالوس زایی قلمه گردوJuglans regia L (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
55 بررسی تاثیر فرآیند خشک کردن پوست بر ویتامین C ، آنتوسیانین و شاخص طعم چهار رقم از مرکبات رایج شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
56 بررسی تاثیر کاربرد اتانول و نانوذره دی اکسید تیتانیوم بر میزان جذب عناصر ریزمغذی در گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
57 بررسی تغییر در خلقت زیستی موجودات (تراریخته) از نگاه قرآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
58 بررسی تغییرات ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گیاه بنفشه معطر (viola odorata L) تحت تاثیر ارتفاع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
59 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام زیتون بر اساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 بررسی تنوع ژنتیکی تمشک سیاه بدون خار مازندران توسط نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
61 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه تمشک سیاه بی خار با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 بررسی تنوع صفات رویشی تمشک سیاه در سه منطقه از شرق مازندران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 بررسی تیمار های مختلف ضدعفونی در کنترل آلودگی درختچه لاوسون تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
64 بررسی تیمار های مختلف ضدعفونی در کنترل آلودگی درختچه لاوسون تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
65 بررسی جنبه های اقتصادی تولید انرژی از ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
66 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی گزنه (Urticaceae dioica) تحت تاثیر غلظت و زمان ضدعفونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی رنگیزه های فتوسنتزی و صفات مورفولوژیکی پامچال وحشی (Primula vulgaris) در نواحی مرتفع مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
68 بررسی شایستگی مرتع برای زنبورداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مراتع آزادبر استان البرز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
69 بررسی فطری بودن گرایش به خدا و نقش ژنتیک در گرایشات مذهبی از منظر قرآن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
70 بررسی محیط های مختلف کشت بافت گیاه بنفشه آفریقایی تحت تاثیرمیدان مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
71 بررسی مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی دوگونه گیاه دارویی دم اسب (Equisetum L) در ارتفاعات استان مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
72 بررسی میزان آلودگی به انگل Varroa jacobsoni در زنبورستان های شهر سرباز (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
73 بررسی میزان استویوزادید، ظرفیت آنتی اکسیدانی و پرولین استویا تحت تأثیر سایه ناشی از شبیه ساز پنل فتوولتائیک و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
74 تاثیر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مناطق مختلف غرب کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
75 تاثیر اعمال تنش شوری بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
76 تاثیر التیام دهی، عصاره آویشن و تیابندازول بر صفات کمی و کیفی، میوه پرتقال خونی رقم مورو در دو دمای انبار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
77 تاثیر التیام دهی، عصاره آویشن و تیابندازول بر صفات کمی و کیفی، میوه تامسون در دو دمای انبار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
78 تاثیر بستر کشت کمپوست تراشه چوب و محلولپاشی هیومیک اسید به منظور افزایش ویژگی های رشد وعملکرد گل لیلیومLilium longiflorum (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
79 تاثیر پوترسین و اسانس نعناع بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه آلو Prunus domestica L رقم شابلون (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
80 تاثیر روش هرس و موقعیت شاخه بر برخی صفات میوه پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 تاثیر سطوح مختلف روی (Zn) بر خصوصیات گیاه توت فرنگی رقم اروماس (Fragaria ananassa cv. Aromas) در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
82 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و تولید پاجوش در آلوئه ورا (Aloe vera L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
83 تاثیر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه مریم گلی Salvia officinalis L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
84 تاثیرمالچ های انعکاسی آلومینیومی و پلی اتیلنی بر خواص مورفولوژیکی میوه شلیل رقم سان کینگ (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
85 تأثیر الیسیتور متانول-زغال فعال و رژیم های نور مصنوعی مختلف بر برخی از شاخص های فتوسنتزی و صفات فیتوشیمیایی گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis)درسیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
86 تأثیر پوترسین و شوری بر ویژگی های مورفولوژیک، و رنگیزه های گیاه بنفشه سه رنگ (voila tricolor) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
87 تأثیر مالچ و تراکم کاشت بر میزان کاروتنوئید فلفل دلمه ای رقم کادیا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
88 تأثیر محلول پاشی برگی عناصر غذایی بر مقدار ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis var Thamson Navel) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
89 تأثیرمحلول پاشی برگ عناصر غذایی بر کیفیت شیمیایی میوه پرتقال تامسون ناول Citrus sinensis var. Thamson Navel (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
90 تجزیه و تحلیل SWOT-GAHP بخش محیط زیست سندملی پیشرفت استان اصفهان دربرنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
91 تستها ی تشخیصی در شناسایی باکتری Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
92 تعیین شایستگی مرتع لارک جهت بهره برداری از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
93 تعیین غلظت بهینه سالیسیلیک اسید جهت افزایش کیفیت گیاه زینتی (Saintpaulia ionantha) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
94 تغییرات فنل، فلاونوئید و آنتی اکسیدان تحت تاثیر تیمار هیومیک اسید و تنش شوری در گیاه دارویی درمنه خزری (Artemisia annua L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
95 تمایز گونه ها و بیووارهای جنسRalstonia (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
96 تهیه دابل نانوامولسیون با پوشش صمغ عربی-ژلاتین و نانوامولسیون با پوشش صمغ قدومه شهری برای ریزپوشانی عصاره بنفشه معطر viola odorata L. (دریافت مقاله) دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
97 کاربرد ماتریس های ریاضی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS برای ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کمپوست مطالعه موردی شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
98 محتوای ویتامین ث، بتاکاروتن و لیکوپن ترافل زمستانه (Tuber brumale) جمع آوری شده از منطقه یانه سر بهشهر (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
99 نقش تیمار برون زاد سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات کمی و کیفی پس از برداشت میوه خرمالو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
100 نقش کاربرد پس از برداشت پوترسین بر برخی صفات کمی وکیفی میوه خیار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
101 یافته های میان مدت از برنامه بلند مدت بهنژادی تمشک سیاه در مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران