دکتر علی معتمدزادگان

دکتر علی معتمدزادگان دانشیار دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دکتر علی معتمدزادگان

Dr. Ali Motamedzadegan

دانشیار دانشگاه ساری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.