دکتر مهدی مظاهری

دکتر مهدی مظاهری دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی مظاهری

Dr. Mahdi Mazaheri

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیلاب ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانه کارون (ملاثانی تا فارسیات) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
2 اثرات مقیاس در مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 2
3 ارزیابی عملکرد شبکه پایش کیفی رودخانه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی تحلیلی اهمیت مکانی و زمانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانه ها در جریان غیرماندگار و غیریکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی روشهای انتگرالگیری زمانی در حل عددی معادلههای دوبعدی آبهای کمعمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
6 حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی با ضرایب متغیر در رودخانه با استفاده از تبدیل لاپلاس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
7 حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی به ازای الگوی زمانی دلخواه منابع آلاینده نقطهای توسط روش تابع گرین (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 8، شماره: 4
8 حل تحلیلی معادله دوبعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی برای شرایط اولیه و مرزی دلخواه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 5، شماره: 1
9 حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 36، شماره: 1
10 حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 38، شماره: 1
11 حل عددی معادله جابه‎جایی-پراکندگی با روش عددی بدون شبکه پتروو-گالرکین (مطالعه موردی: رودخانه مری‎برن) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 3
12 حل معکوس معادله انتقال آلاینده به منظور شناسایی منابع آلاینده در رودخانه ها تحت شرایط واقعی با استفاده از روش ژئواستاتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 3
13 شناسایی منابع آلاینده چندگانه در رودخانه در دامنه یک بعدی تحت شرایط واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
14 شناسایی منبع آلاینده با حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی به صورت معکوس در زمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
15 شناسایی هم زمان مکان و توابع شدت چندین منبع آلاینده فعال در رودخانه با استفاده از مدلسازی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 18، شماره: 60
16 کنترل و مدیریت سیلاب با شبیه ساز توانمند جریان های غیرماندگار در رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 1
17 مدل سازی هیدرودینامیکی و کیفی تالاب (مطالعه موردی: تالاب بامدژ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های مهندسی آب ایران دوره: 1، شماره: 1
18 مدل یک بعدی انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی با تاکید بر نقش نواحی نگهداشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
19 مقایسه دو رویکرد معکوس شبیه سازی-بهینه سازی و مدل جایگزین انتقال در شناسایی مشخصات منبع آلاینده سیستم های یکپارچه آبخوان-رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
20 مقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد شبکه پایش آب کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 آنالیز حساسیت ضریب پراکندگی ظاهری در مدل انتقال آلاینده در رودخانه های دارای نواحی نگهداشت (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 آنالیز حساسیت طول اختلاط شوری به تغییرات ضریب پراکندگی در رودخانه های جزرومدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
4 بررسی تاثیر ضرایب پراکندگی و سرعت در معادله انتقال آلودگی در رودخانه برای دامنه محدود و نیمه محدود و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 بررسی تاثیر ضریب زبری بستر بر نفوذ جبهه ی شوری در رودخانه های جزرومدی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 تاثیر ضریب پراکندگی بر پروفیل طولی شوری در رودخانه های جزرومدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
7 مدل سازی عددی انتقال آلاینده تحت شرایط نگهداشت موقت در رودخانه و مقایسه آن با حل تحلیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
8 مدل سازی عددی انتقال آلاینده در رودخانه تحت شرایط ماندابی و مقایسه آن با حل تحلیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
9 مقایسه حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی در رودخانه با استفاده از تابع گرین برای دامنه محدود و نیمه محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران