دکتر سعید معدنی پور

دکتر سعید معدنی پور استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سعید معدنی پور

Dr. Saeed Madanipour

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ های آرژیلیتی در منطقه مکران جنوبی (راه آهن چابهار- نیک شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 33
2 الگوی تکامل ساختاری گسل زاگرس بلند در کوه های فراقون، شاهدی بر ترافشارش راستگرد در جنوب شرق زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
3 الگوی تکامل ساختاری منطقه جنوب نطنز شاهدی از تقابل ترافشارش راستگرد بر راندگیهای قدیمی تر در ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
4 الگوی زایش و فرگشت حوضه های کششی مرتبط با ادامه گسله اصلی جوان زاگرس در شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 1
5 برآورد تغییرات نرخ برخاستگی با استفاده از ترازیابی دقیق در البرز مرکزی، شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی تاوایی گرانیت میلونیتی ده زمان بر اساس کرنش بلورهای فلدسپار (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 30، شماره: 3
7 تاثیر گسل‌های راندگی و راستالغز پی‌سنگی بر هندسه ساختار‌ی تاقدیس امیران در زیرپهنه لرستان، باختر زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 11
8 تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دوچاه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 2
9 تکامل ساختاری پس از کرتاسه منطقه آزادکوه در البرز مرکزی (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 6، شماره: 1
10 توسعه چینه های رشدی در تاقدیس نسا شاهدی بر اثر رخداد ائوسیمرین در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 7
11 زون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
12 شواهد ساختاری و دما– زمان سنجی درجه حرارت پایین از الگوی تکوین پیوستگاه رشته-کوههای بزقوش- چهل نور(شمال باختر ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 4
13 کانسار سرب-روی و باریت یزدان، نمونه ای از کانسارهای SEDEX-Type در باختر پهنه ساختاری ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
14 گسلش نرمال قبل تریاس در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 6، شماره: 21
15 نقش رژیم تکتونیکی ترافشارشی در شکل گیری منطقه بی بی مریم در بخش شمالی زمیندرزسیستان، شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 8
16 نگرشی نو بر فرانهادگی برش راست گرد بر گرانیت میلونیتی ده زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 8
17 هندسه ساختاری درونهشته معلم کلایه شاهدی بر اثر زمین ساخت وارون و ترافشارش راست گرد در غرب البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر مقاومت لایه ها در سبک چین خوردگی انیدریت های ائوسن سازند کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی مقدماتی از تنش بیشینه برشی و نرخ کرنش حاکم بر برش گرانیت میلونیتی ده زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارزیابی میزان نشت آب به روش IMS در تونل پیشگام البرز و مقایسه آن با روش های تجربی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 الگوی ساختاری منطقه جنوب نطنز، شاهدی از برهم کنش سامانه گسلی زفره و راندگی های قدیمی تر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 اهمیت مطالعات زمین شناسی همزمان با حفاری تونلهای طویل و عمیق، تونل پیشگام البرز، آزادراه تهران- شمال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
6 PROPAGATION OF RIGHT-LATERAL STRIKE-SLIP DEFORMATION TOWARDS THE INTERNAL PART OF THE LURESTAN ZONE, ZAGROS BELT, WEST IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 بررسی پتانسیل حرکت گسل دوچاه در غرب استان قم (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
8 بررسی جنبشی گسل پیغمبران به عنوان شاهدی بر شدت گیری تغییر شکل در جنوب خاور البرز مرکزی در میوسن پایانی-پلیوسن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی شواهد زمین ریخت شناسی گسلش فعال در منطقه قم-ساوه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن کواترنری ایران
10 بررسی کانی زایی باریت در پهنه گسلی ایپک با کمک روشهای دورسنجی و برداشت های ساختاری ، شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
11 تاریخچه سردشدگی کمربندهای کوه زایی، دما-زمان سنجی تخریبی یا سنگ بستر شاهدی از کوه های طالش در البرز غربی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
12 تحلیل تنش دیرین در منطقه دوچاه (غرب قم ) بر پایه معکوس سازی چند مرحله ای (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
13 تحلیل کرنش سه بعدی در گرانیت میلونیتی ده زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 تکامل ساختاری تاقدیس ناوگون لاچینگ در پایانه باختری گسل دوچاه، شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
15 ردپای فراوان دایناسورهای تروپود درگروه شمشک شمال بلده البرز مرکزی (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
16 نقش گسلش راندگی درپهنه بالاجسته کوههای طالقان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 نگرشی نو بر فرانهادگی برش راستگرد بر گرانیت میلونیتی ده زمان، گستره کوه سرهنگی، شمال باختر بلوک لوت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 هندسه چین خوردگی ها و برآورد میزان کوتاه شدگی پس از میوسن در شمال پهنه گسل کوشک نصرت، ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین